Яремчук Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Телефон (мобільний): (067) 319-98-18

Електронна пошта: nataliya.yaremchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

– проблеми педагогічного професіоналізму учителя-викладача;
– методологія та практика психолого-педагогічної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей;
– особливості педагогічної освіти в умовах класичного університету;
– теоретико-методологічні засади підготовки докторів філософії (Ph.D) у галузі освіти;
– теоретико-практичні аспекти організації освітнього простору.

 

Курси

Публікації

1.Психолого-педагогічна система формування особистості вихователя // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 221. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2004. –  С.130 -138.

2.Підготовка майбутнього вчителя до організації суспільної діяльності учнів //Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Частина друга. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – С. 439 – 446.

3.Підготовка студентів університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах //Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2006. – №1. – С. 165-173.

4. Модель підготовки студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. // Зб. наук. пр. – Випуск 11 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2006. – С. 439-446.

5. Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах: результати експерименту //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – №6. – С. 32-38.

6.Знайомимося з системою освіти у Німеччині //Обдарована дитина (Науково-практичний освітньо-популярний журнал).- 2007. -№3.- С. 38-44.

7.Система ціннісних орієнтацій професійної підготовки майбутніх економістів //Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2008. – Вип. 24. – С. 132-138.

8.Педагогічна творчість як складова професійно-педагогічної культури викладача вищої школи //Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 242-249.

9.Професійна позиція педагога як вихователя //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – №1. – С. 194-200.

10.Розвиток суб’єктивної активності педагога //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – №5. – С. 128-132.         5.Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2013. – Вип. 29. – С. 19-26.

11. Педагогічний аспект професійної підготовки майбутнього економіста//Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2009. – №5. – С. 33-40.

12. Особливості розвитку суб’єктивної активності майбутнього педагога як складової готовності до виховної діяльності // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2010. – №1-2. – C. 217-224.

13. Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей // Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2013. – Вип. 29. – С. 19-26.

14.Михайло Галущинський як теоретик і організатор освіти дорослих Галичини (20-ті р. р. ХХ ст.) // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytkipedagogicznej na przestrzeni XIX -XX wieku .T.5. Edukacja dorosłych w Polsce  na Ukrainie (XIX– XXI w.) –  Wrocław. – 2015. – с.73-87 / у співавторстві із Н. Заячківською.

15.Особливості розвитку наукових шкіл у галузі педагогіки //Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K.Redzinskiego,D.Herciuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im.Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie,,2015. – T. XVII. – S. 352-362.

16. Роль ВНЗ у формуванні «еліти» як фактору суспільного прогресу  //Матеріали звітних наукових конференцій кафедри педагогіки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 14. – С. 61-65.

17. Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей //Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 119-129.

18. Формування міжособистісної довіри у студентів ВНЗ в умовах освітнього середовища //Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2016. – Вип. 31. – С. 19-27.

19. Теоретико-педагогічні засади формування наукового потенціалу приватних вищих навчальних закладів в Україні (90-ті роки ХХ – поч. ХХІст.) // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2017. – Вип. 32. – С. 93-101.

20. Роль “довіри” у формуванні міжособистісних компетенцій студентів вищого закладу освіти: гендерний аспект // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). т. 8. Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і І.Мищишин. Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018.- С.218-234.

21. Історичний контекст підготовки докторів філософії (PhD) у галузі освіти в країнах Європейського Союзу // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – Вип. 3. – С.177-182.

22. Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності // Молодий вчений. – 2018. – № 9. – С.71-81. /у співавторстві із Т. Михнюк

23. Критерії якості в академічній професії: винагорода і контракти // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 4. – С.177-179.

Біографія

Навчання: 1995-1999 р.р. – Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність – „Початкове навчання”, кваліфікація – вчитель початкових класів;

1999-2002 р.р. – Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, спеціальність – „Проектний менеджмент”, кваліфікація – магістр проектного менеджменту;

20032007 р.р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура, спеціальність 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”;

2009-2013 р.р. – Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – „Психологія”, кваліфікація – Психолог. Викладач.

Досвід роботи: 1999–2003 р.р. – гімназія „Сихівська” м. Львів;

2002–2003 р.р. – учасник канадсько-українського проекту „Канада. Світ. Молодь”;

2003-2008 р.р. – асистент кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2008-2014 р. р.– доцент кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2014-і по теперішній час – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова діяльність: 2007 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” на тему: „Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітній школі ”;

2008 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук;

2008 р. – в.о. доцента кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії.

2017 р. – учасниця семінарів-тренінгів в рамках міжнародного проекту Еразмус + «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET).

 

Методичні матеріали

Навч-методичні рекомендації 2019-2020

  1. Основи педагогічної майстерності.
  2. Мета курсу: удосконалювати професійну підготовку вчителя початкових класів шляхом формування у студентів потреб саморозвиватися і самовдосконалюватися; створювати умови для проектування та реалізації індивідуального стилю професійної діяльності.

          Завдання дисципліни: Пізнавальні: сформувати знання студентів про головні складові майстерності педагогічної діяльності вчителя, ознайомити із особливостями індивідуального стилю професійної діяльності педагогів-новаторів. Практичні: організувати процес формування умінь організації педагогічної взаємодії на різних етапах навчання учнів; умови творчої організації уроку; побудови педагогічного спілкування; застосування інструментарію внутрішньої та зовнішньої техніки педагога.

  1. Тип курсу: нормативний.
  2. ІV курс; 8 семестр.
  3. 3 кредити.
  4. Звітність: залік.
  5. ФПШ-41, 42,43.
  6. 20/20.
  7. ФПШ-41, 42,43.
  8. доц. Яремчук Н.Я.

 

 

Розклад