Яремчук Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Телефон (мобільний): (067) 319-98-18

Електронна пошта: nataliya.yaremchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

– проблеми педагогічного професіоналізму учителя-викладача;
– методологія та практика психолого-педагогічної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей;
– особливості педагогічної освіти в умовах класичного університету;
– теоретико-методологічні засади підготовки докторів філософії (Ph.D) у галузі освіти;
– теоретико-практичні аспекти організації освітнього простору.

Cтажування: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, кафедра філософії та педагогіки № 14-25 від 16.04.2018р.

Курси

Публікації

1. Яремчук Н. Я. Теоретичні аспекти формування освітнього стартапу // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – Вип. 5. – С. 161–164. (0, 3 д.а.)
2. Яремчук Н. Я. Критерії оцінки академічної професії // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 4. – С.208-210. (0, 2 д.а.)
3. Яремчук Н. Я., Магера Н. І. Зміст і структура професійно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи // Молодий вчений. – 2019. – № 10 (74) жовтень. – С. 280-284. (співавторство 3 с. / 0,25 д.а.)
4. Яремчук Н. Я. Критерії якості в академічній професії: винагорода і контракти // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 4. – С.177-179 (0, 2 д.а.).
5. Яремчук Н. Я., Михнюк Т. О. Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності // Молодий вчений. – 2018. № 9. – С.71-81. (співавторство 5 с. / 0,4 д.а.)
6. Яремчук Н. Я. Історичний контекст підготовки докторів філософії (PhD) у галузі освіти в країнах Європейського Союзу // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – Вип. 3. – С. 177–182 (0, 2 д.а.).
7. Яремчук Н. Я. Роль «довіри» у формуванні міжособистісних компетенцій студентів вищого закладу освіти: гендерний аспект // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). т. 8. Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і І.Мищишин. Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018.- С.218-234. (1, 0 д.а.)
8. Яремчук Н. Я. Особливості змін у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні/ Н. Я. Яремчук // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. 2. – С. 161–163 (0, 2 д.а.).
9. Яремчук Н. Я. Теоретико-педагогічні засади формування наукового потенціалу приватних вищих навчальних закладів в Україні (90-ті роки ХХ – поч.. ХХІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2017. – Вип. 32. – С. 93-101 (8 с./ 0,5 д.а. .
10. Яремчук Н. Міжособистісна довіра як фактор особистісного та професійного становлення студентів/ Наталія Яремчук // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 1. – С. 136–140. (0, 3 д.а.)
11. Яремчук Н. Я. Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 119-129 (10 c. / 0,5 д.а.).
12. Яремчук Н. Я. Формування міжособистісної довіри у студентів ВНЗ в умовах освітнього середовища // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 31. – С. 19-28 (10 c. / 0,5 д.а.).
13. Яремчук Н.Я. Особливості розвитку суб’єктивної активності майбутнього педагога як складової готовності до виховної діяльності // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – 2010. – №1-2. – C. 217-224.
14. Яремчук Н. Особливості розвитку наукових шкіл у галузі педагогіки / Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K.Redzinskiego, D.Herciuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. – T. XVII. – S. 352-362. (0, 8 д.а.).
15. Яремчук Н. Я. Розвиток суб’єктивної активності педагога // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – №5. – С. 128-132. (0, 5 д.а.).
16. Яремчук Н. Я. Професійна позиція педагога як вихователя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – №1. – С. 194-200.
17. Яремчук Н. Я. Педагогічний аспект професійної підготовки майбутнього економіста // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2009. – №5. – С. 33-40.
18. Яремчук Н. Я. Педагогічна творчість як складова професійно-педагогічної культури викладача вищої школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 242-249.
19. Яремчук Н. Я. Система ціннісних орієнтацій професійної підготовки майбутніх економістів // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – Вип. 24. – С. 132-138.
20. Яремчук Н. Я. Підготовка студентів університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2006. – №1. – С. 165-173.
21. Яремчук Н. Я. Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах: результати експерименту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – №6. – С. 32-38.
22. Яремчук, Наталія Ярославівна.Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітній школі : автореф. дис … канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Ярославівна Яремчук; В.о. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського.– Вінниця : [б.в.], 2007. 23 с

Навчальна література
23. Ковальчук Л.О., Яремчук Н.Я. Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту магістерської роботи /Відп. за випуск О.В. Квас. Львів: Малий видавн. центр фак-ту педагогічної освіти Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка – 2019. – 65 с. (у співавторстві).
24. Основи педагогічної майстерності: наук.-метод. посібник / упоряд. Наталія Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 286 с. – 6,5 авт.арк.

Біографія

Навчання: 1995-1999 р.р. – Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність – „Початкове навчання”, кваліфікація – вчитель початкових класів;

1999-2002 р.р. – Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, спеціальність – „Проектний менеджмент”, кваліфікація – магістр проектного менеджменту;

20032007 р.р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура, спеціальність 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”;

2009-2013 р.р. – Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – „Психологія”, кваліфікація – Психолог. Викладач.

Досвід роботи: 1999–2003 р.р. – гімназія „Сихівська” м. Львів;

2002–2003 р.р. – учасник канадсько-українського проекту „Канада. Світ. Молодь”;

2003-2008 р.р. – асистент кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2008-2014 р. р.– доцент кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2014-і по теперішній час – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова діяльність: 2007 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” на тему: „Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітній школі ”;

2008 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук;

2008 р. – в.о. доцента кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії.

2017 р. – учасниця семінарів-тренінгів в рамках міжнародного проекту Еразмус + «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET).

2020 р. – курси «Цифрові компетенції в освіті» у ЛНУ імені Івана Франка, Свідоцтво №01467243/02668-20, лютий, 2020р.

2020-2021 р.р. – навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» у ЛНУ імені Івана Франка, Свідоцтво СВ № 02070987/000125-21, 01 жовтня 2020 р.- 23 січня 2021 р. (6 кредитів)

2021 р.– навчальний курс «Як навчати і навчатися онлайн ефективно», Сертифікат Softserve and Microsoft, 20 квітня – 29 квітня 2021 р.
 

Нагороди

Подяка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за підготовку студентки до участі у ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності “Освітні, педагогічні науки” (призове ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт).

Розклад