Яремчук Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): (067) 319-98-18

Електронна пошта: nataliya.yaremchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

– проблеми педагогічного професіоналізму учителя-викладача;
– методологія та практика психолого-педагогічної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей;
– професійна підготовка експертів у галузі освіти;
– особливості педагогічної освіти в умовах класичного університету;
– цифрова трансформація освіти;
– теоретико-методологічні засади професійної дистанційної підготовки вчителів початкової школи.

Курси

Публікації

1.Яремчук Н. Принципи проєктування цифрового освітнього середовища у професійній дистанційній підготовці вчителів початкової школи. Розвиток освіти в європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ніжин, 2–3 листопада 2023 року. С. 115-117. http://www.ndu.edu.ua/storage/2023/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.27.11%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf
2.Яремчук Н. Концептуальні засади цифрового освітнього середовища у професійній підготовці вчителів початкової школи. Тези доповідей ІІІ міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 27 жовтня 2023 р. С. 112-114. https://dspace.oano.od.ua/server/api/core/bitstreams/1a4583f2-278a-48a7-bfa6-3828f88138d2/content
3.Яремчук Н. Особливості цифрового освітнього середовища в умовах професійної дистанційної підготовки вчителів початкової школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2023. Вип. 39. С. 258-267. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2023.39.12051
4.Яремчук Н., Самардак Ю. Особливості організаційно-педагогічних умов формування емоційного інтелекту майбутніх вчителів початкової школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2023. Вип. 39. С. 258-267. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2023.39.12050
5.Яремчук Н. Інтернаціоналізація та забезпечення якості вищої освіти // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2023. № 23(1). С. 152-157. DOI: https://doi.org/10.35387/od.1(23).2023.152-157
6.Яремчук Н. Професійна дистанційна підготовка вчителя початкової школи у контексті наступності в умовах Концепції «Нова українська школа» (розділ у монографії). Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах сталого розвитку суспільства : монографія / [Бойко Г. О., Галян О. І., Галюка О. С. та ін.] ; за ред. проф. Н. І. Мачинської. – Львів, 2023. С. 124-137.
7.Яремчук Н. Професійна дистанційна підготовка вчителя початкової школи: виклик сьогодення. Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану», м. Рівне, 27-28 квітня 2023 р. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет. С.197-199. https://sites.google.com/rshu.edu.ua/27-28042023/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
8.Яремчук Н. Цифрові ресурси неформальної освіти у професійній дистанційній підготовці вчителів початкової школи. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. м. Тернопіль, 6 квітня, 2023р., С. 162-165. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29191/1/Konf_tsufr_tex.pdf#page=162
9.Яремчук Н. Формування готовності до реалізації наступності між дошкільною та початковою освітою вчителя початкової школи в умовах професійної дистанційної підготовки. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 28-29 березня 2023р. С. 309-312. https://sites.google.com/vspu.edu.ua/2023/збірка-та-програма
10.Яремчук Н. Методологічні підходи до професійної дистанційної підготовки вчителів початкової школи. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2023. Вип. 8. С.154-157. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Zbirnyk-vypusk-8-1-1.pdf
11.Яремчук Н. Професійна дистанційна підготовка вчителів початкової школи: характеристика базових понять // Освітні обрії. 2022. №1 (54). С. 145-151. DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.54.1.145-151
12.Яремчук Н. Імерсивні технології в професійній дистанційній підготовці вчителів початкової школи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2022. № 4 (73). С. 61–68. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2022.4.6
13.Яремчук Н. Я. Принцип комплементарності у професійній дистанційній підготовці вчителів початкової школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2022. Вип. 36. С. 197-204. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.36.11567
14.Яремчук Н. Дистанційне навчання в системі професійної підготовки вчителів початкової школи: ретроспективний аналіз // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2022. № 1(70). С. 112–118. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2022.1.13
15.Machynska, N., Yaremchuk, N., Korniat, V., Derkach, Y., Sirant, N., & Lozynska. Research of readiness of pedagogical workers for innovations. Amazonia Investiga. Volume 11 – Issue 51, 50-60. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.5
16.Popovych, I., Machynska, N., Yaremchuk, N., Korniat, V., & Kurinna. Psycho-emotional states of future specialists in a socionomic area under lockdown and martial law: comparative analysis. Amazonia Investiga. Volume 11 – Issue 56, 150-158. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.16
17.Яремчук Н. Я. Формування інформаційної гігієни у майбутніх вчителів початкової школи в умовах дистанційного навчання. Актуальні проблеми педагогічної освіти:реалії, нові ідеї та перспективи. ІV-та Міжнар. наук.-практ. конф. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 5-6 травня 2022 р.). Львів, 2022. – С. 111-114. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zbirnyk-tez-konfernetsii-22.pdf
18.Яремчук Н. Я. Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах кризових суспільних явищ. Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика. Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна, 5-6 травня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. – С. 259-262. URL: https://kpibs.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/126/2022/05/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%87-2022_5.pdf
19.Яремчук Н. Я. Інформаційно-цифровий детермінізм як принцип трансформації професійної підготовки вчителів початкової школи. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. ІV-та Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна, 6-7 липня 2022 р.). Вінниця, 2022. – С. 647-649. URL: https://sites.google.com/vspu.edu.ua/06072022international/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
20.Яремчук Н. Я. Професійна дистанційна підготовка вчителя початкової школи як інноваційна педагогічна система. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення. ІІ-га Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Інститут модернізації змісту освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Київ-Луцьк, Україна, 25-26 серпня 2022 р.). Київ-Луцьк, 2022 р. – С.405-408. URL: https://drive.google.com/file/d/1Ee2PX0acQFnyjvzaIxO_-_Upv_hmiYip/view
21.Яремчук Н. Я. Дистанційне навчання як умова трансформації професійної підготовки вчителів початкової школи. Пріоритетні напрями модернізації освіти:
досвід, реалії, перспективи. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна, 7-8 квітня 2022 р.). Дрогобич, 2022. – С. 97-99.
22.Яремчук Н. Професійна дистанційна підготовка вчителя початкової школи: характеристика базових понять // Освітні обрії. 2022. №1 (54). С. 145–151. DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.54.1.145-151
23.Яремчук Н. Особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя початкової школи в умовах дистанційного навчання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2021. №4. С. 60–67 DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.4.7
24.Яремчук Н. Я. Індивідуальна освітня траєкторія майбутнього вчителя початкової школи в умовах дистанційної професійної підготовки університету. Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність. Міжнар. наук.-практ. конф. (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна, 26-27 листопада 2021 р.). Львів, 2021. – С. 73-76. URL: https://www.dano.dp.ua/attachments/article/392/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
25.Яремчук Н. Я. Історико-педагогічний огляд професійної підготовки вчителів початкової школи в умовах дистанційного навчання. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір. ІІ-га Міжнар. наук.-практ. конф. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 28 жовтня 2021 р.). Львів, 2021. – С. 61-63. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/ZBIRNYK.pdf
26.Яремчук Н., Лавро О. Дистанційне навчання у ЗВО: можливості та перспективи // Молодий вчений. 2021. Вип. 8. С. 79–81. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-17
27.Яремчук Н., Марусова В. Педагогічні умови організації дистанційного навчання в університеті // Молодий вчений. 2021. Вип. 11. С. 205–210. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-46
28.Яремчук Н., Сениця Н. Шляхи формування віртуального освітнього простору закладу вищої освіти // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2021. №35. С. 227–235. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11329
29.Яремчук Н., Сениця Н. Педагогічні умови формування віртуального освітнього простору закладу вищої освіти// Молодь і ринок. 2021. №7-8. С. 54-61. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.242598
30.Яремчук Н. Я. Дистанційне навчання вчителів в умовах вищої школи: переваги і недоліки // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2021. Вип. 6. С. 143–144. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/Zbirnyk-vypusk-7.pdf
31.Яремчук Н. Я. Теоретичні аспекти формування освітнього стартапу // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. Вип. 5. С. 161–164. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zbirnyk-vypusk-5-OSn..pdf
32. Яремчук Н. Я. Критерії оцінки академічної професії // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. Вип. 4. С.208-210. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/ZBIRNYK.pdf
33. Яремчук Н. Я., Магера Н. І. Зміст і структура професійно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи // Молодий вчений. 2019. № 10 (74) жовтень. С. 280-284.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/64.pdf
34. Яремчук Н. Я. Критерії якості в академічній професії: винагорода і контракти // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. Вип. 4. С.177-179 https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Vypusk-4-Kintsevo-1.pdf
35. Яремчук Н. Я., Михнюк Т. О. Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності // Молодий вчений. 2018. № 9. С.71-81. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/19.pdf
36. Яремчук Н. Я. Історичний контекст підготовки докторів філософії (PhD) у галузі освіти в країнах Європейського Союзу // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. Вип. 3. С. 177–182 https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_3.pdf
37. Яремчук Н. Я. Роль «довіри» у формуванні міжособистісних компетенцій студентів вищого закладу освіти: гендерний аспект // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). т. 8. Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і І.Мищишин. Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018. С.218-234.
38. Яремчук Н. Я. Особливості змін у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. Вип. 2. С. 161–163 https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/materialy-zvitnyh-naukovyh-konferentsij
39. Яремчук Н. Я. Теоретико-педагогічні засади формування наукового потенціалу приватних вищих навчальних закладів в Україні (90-ті роки ХХ – поч.. ХХІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2017. Вип. 32. С. 93-101 http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2017_32_13
40. Яремчук Н. Міжособистісна довіра як фактор особистісного та професійного становлення студентів // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. Вип. 1. С. 136–140.https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/zvitna_2016_01.pdf
41. Яремчук Н. Я. Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 119-129
42. Яремчук Н. Я. Формування міжособистісної довіри у студентів ВНЗ в умовах освітнього середовища // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. Вип. 31. С. 19-28.
43.Яремчук Н. Роль ВНЗ у формуванні «еліти» як фактору суспільного прогресу // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри педагогіки. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. Вип. 14. С. 61–65. https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/zvitna/zvitna2015.pdf
44.Заячківська Н., Яремчук Н. Михайло Галущинський як теоретик і організатор освіти дорослих Галичини (20-ті р. р. ХХ ст.). Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytkipedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. Edukacja dorosłych w Polsce na Ukrainie (XIX– XXI w.) – Wrocław. 2015. T. VIIІ. S. 73-87.
45. Яремчук Н. Особливості розвитку наукових шкіл у галузі педагогіки / Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K.Redzinskiego, D.Herciuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. T. XVII. S. 352-362. https://fbc.pionier.net.pl/details/nns9msm
46.Яремчук Н. Я. Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей // Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна. 2013. Вип 29. С. 19-26.http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2013_29_4
47. Яремчук Н.Я. Особливості розвитку суб’єктивної активності майбутнього педагога як складової готовності до виховної діяльності // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. 2010. №1-2. C. 217-224.
48. Яремчук Н. Я. Розвиток суб’єктивної активності педагога // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2009. №5. С. 128-132.http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/21760/1/YaREMChUK.pdf
49. Яремчук Н. Я. Професійна позиція педагога як вихователя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2009. №1. С. 194-200. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4gvkPqdjx84J:dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/898/1/Jaremchyk.pdf&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
50. Яремчук Н. Я. Педагогічний аспект професійної підготовки майбутнього економіста // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. 2009. №5. С. 33-40.
51. Яремчук Н. Я. Педагогічна творчість як складова професійно-педагогічної культури викладача вищої школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2009. Вип. 25. С. 242-249. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2009.25.5079
52. Яремчук Н. Я. Система ціннісних орієнтацій професійної підготовки майбутніх економістів// Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2008. Вип. 24. С. 132-138. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2008.24.5564
53.Яремчук Н. Знайомимося з системою освіти в Німеччині // Обдарована дитина (Науково-практичний освітньо-популярний журнал). 2007. №3. С. 38-44.
54. Яремчук Н. Я. Підготовка студентів університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. 2006. №1. С. 165-173.
55. Яремчук Н. Я. Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах: результати експерименту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2006. №6. С. 32-38.https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/pidgotovka-studentiv-klasichnogo-universitetu-do-vihovnoyi-diyalnosti-u-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladah-rezultati-eksperimentu.pdf
56. Яремчук, Наталія Ярославівна. Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітній школі : автореф. дис … канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Ярославівна Яремчук; В.о. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського.– Вінниця : [б.в.], 2007. 23 с.

Навчальна література
57. Ковальчук Л.О., Яремчук Н.Я. Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту магістерської роботи /Відп. за випуск О.В. Квас. Львів: Малий видавн. центр фак-ту педагогічної освіти Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка – 2019. – 65 с. (у співавторстві).
58. Основи педагогічної майстерності: наук.-метод. посібник / упоряд. Наталія Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 286 с. – 6,5 авт.арк.


Електронні навчальні курси

1. Яремчук Н. Я. Педагогіка вищої школи: електронний навчальний курс (Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії №152-21 від 05.02.2021 р.). Львів, 2021. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=627
2. Яремчук Н. Я. Майстерність педагогічної діяльності: електронний навчальний курс (Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 93-23 від 10.02.2023 р.; ID-курсу: 2164). Львів, 2023. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2164
3. Яремчук Н. Я. Педагогіка та психологія вищої школи: електронний навчальний курс (Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 77-23 від 10.02.2023 р; ID-курсу: 5276). Львів, 2023. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5276
4. Яремчук Н. Я. Основи педагогічної майстерності: електронний навчальний курс (Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 163-23 від 04.07.2023 р; ID-курсу: 5292). Львів, 2023. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5292
5. Яремчук Н. Я. Комунікативні технології в освітньому просторі: електронний навчальний курс (Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 164-23 від 04.07.2023 р; ID-курсу: 5291). Львів, 2023. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5291
6. Яремчук Н. Я., Проц М.О., Галюка О.С. Діяльнісний підхід у початковій школі: електронний навчальний курс (Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 40-24 від 29.01.2024 р; ID-курсу: 5820). Львів, 2024. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5820

Біографія

Навчання: 1995-1999 р.р. – Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність – „Початкове навчання”, кваліфікація – вчитель початкових класів;

1999-2002 р.р. – Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, спеціальність – „Проектний менеджмент”, кваліфікація – магістр проектного менеджменту;

20032007 р.р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура, спеціальність 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”;

2009-2013 р.р. – Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – „Психологія”, кваліфікація – Психолог. Викладач.

Досвід роботи: 1999–2003 р.р. – гімназія „Сихівська” м. Львів;

2002–2003 р.р. – учасник канадсько-українського проекту „Канада. Світ. Молодь”;

2003-2008 р.р. – асистент кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2008-2014 р. р.– доцент кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2014-2023 р.р.- доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка;
Із 2023 р. доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова діяльність: 2007 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” на тему: „Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітній школі ”;

2008 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук;

2008 р. – в.о. доцента кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії.

Наукові стажування:
1) травень 2017 р. – учасниця семінарів-тренінгів в рамках міжнародного проекту Еразмус + «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET);
2)15 лютого по 15 квітня 2018 р. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, кафедра філософії та педагогіки, довідка № 14-25 від 16.04.2018р.;
3) 27 січня 2020 р. до 07 лютого 2020 р. – курси підвищення кваліфікації «Цифрові компетенції в освіті» у ЛНУ імені Івана Франка, Свідоцтво №01467243/02668-20 (2 кредити ЄКТС); Звіт про стажування від 16. 01. 2023 р.;
4) 01 жовтня 2020 р.- 23 січня 2021 р. – навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» у ЛНУ імені Івана Франка, Свідоцтво СВ № 02070987/000125-21, (6 кредитів); Звіт про стажування від 16. 01. 2023 р.;
5) 20 квітня – 29 квітня 2021 р. – навчальний курс «Як навчати і навчатися онлайн ефективно», Сертифікат Softserve and Microsoft;
6) 22 червня – 16 липня 2021 р. – навчальний курс «TECH SUMMER FOR TEACHERS», Сертифікат SoftServe,
7) 29 вересня – 04 жовтня 2021 р. – вебінари «Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Майстер-класи ORCID для науковців», Сертифікат Державна науково-технічна бібліотека України;
8) 25 листопада 2021 р. – вебінар «EduTech: цифрове освітнє середовище закладу освіти », Академія інноваційного розвитку освіти, Сертифікат С2021-1761;
9) 20 червня – 26 липня 2022 р. – Інститут педагогіки Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща), довідка від 24.06.2022р.

Нагороди

Подяка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за підготовку студентки до участі у ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності “Освітні, педагогічні науки” (призове ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) (2019р.).

Розклад