Педагогічна майстерність із методикою організації проведення свят у закладах освіти (012 – “Дошкільна освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Яремчук Н. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820доцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність із ме-тодикою організації і проведення свят у закладах освіти» є набуття студен-тами програмних компетентностей для здійснення вищого рівня (майстер-ного; індивідуального стилю) професійно-педагогічної діяльності у ЗДО.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність із методикою організації і проведення свят у закладах освіти» є:
• визначення педагогічних основ професійного становлення виховате-ля ЗДО та розвиток його педагогічної майстерності;
• набуття умінь аналізу та розв’язувати педагогічних задач;
• формування умінь побудови педагогічної взаємодії та професійно-педагогічного спілкування;
• формування організаційно-методичних умінь побудови освітнього процесу у ЗДО;
• оволодіння механізмами творчості та відповідним педагогічним ін-струментарієм для здійснення педагогічної діяльності у ЗДО;
• оволодіння технологіями організації і проведення дитячих свят у ЗДО.

Рекомендована література

1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. Київ: Академія, 2006. 256 с.
2.Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: навч. посібник. Харків:Вид-во НФаУ, 2009. 140с.
3.Кіліченко О. І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід. Авт.-упоряд. О. І. Кіліченко. Івано-Франківськ, 2012. 206 с.
4.Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 608 с.
5.Мачинська Н., Федорович А., Яремчук Н. Основи педагогічної майстерно-сті: навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
6.Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посібник. Київ: Акаде-мвидав, 2012. 200 с.
7.Нова українська школа: порадник для вчителя. Авт.-упоряд. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.
8.Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки: навч. посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 316 с.
9. Теслюк В.М., Лузан П.Г. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб-ник. Київ: НАКККіМ, 2011. 304 с.
10.Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. Кам`янець-Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. 140 с.

Силабус:

Завантажити силабус