Комунікативні технології в професійній діяльності вихователя ЗДО (012м, ВК Б.1)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012доцент Яремчук Н. Я.ФПД-51, ФПД-51 з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024ФПД-51доцент Яремчук Н. Я.
ФПД-51 здоцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативні технології в професійній діяльності вихователя ЗДО» є оволодіння теоретичними основами комунікативних технологій та практичними уміннями в їхньому застосуванні у професійній діяльності вихователя ЗДО; формування у майбутніх фахівців комунікативної компетентності.
Основиними завданнями вивчення дисципліни «Комунікативні технології в професійній діяльності вихователя ЗДО» є:
• формування знань про феномен «комунікативні технології»: структури, функції, різновиди, теорії, моделі;
• розкриття психологічної природи комунікативних технологій та особливостей їх впливу на особистісний розвиток, встановлення міжособистісної та професійної взаємодії, масові комунікативні процеси;
• представлення конструктивних та деструктивних особливостей професійно-педагогічної комунікації та відповідних технологічних прийомів;
• формування умінь підготовки і проведення переговорів, публічного виступу, тренінгу, коучингу;
• набуття умінь комунікації у колективі, ведення професійних бесід та дискусій, здійснення нарад;
• виявлення специфіки побудови комунікативної взаємодії в умовах застосунку цифрових інструментів та ресурсів;
• визначення особливостей застосування комунікативних технологій у популяризації здобутків професійної діяльності вихователя ЗДО та діяльності ЗДО як освітньої інституції.
Загальні компетентності (КЗ):
КЗ-2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
КЗ-5 Здатність працювати в команді.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (КС):
КС-1 Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій.
КС-6 Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.
КС-7 Здатність до організації співпраці закладу дошкільної освіти з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців до партнерства з батьками.
КС- 9 Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.
Програмні результати навчання (ПРН):
ПРН 2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу.
ПРН 3. Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проектів.
ПРН 8. Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.
ПРН 10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії
ПРН 13. Уміти оцінювати потенційні ресурси розвитку закладу дошкільної освіти, використовувати інструменти стратегічного планування його діяльності, формулювати пропозиції для різних типів управлінських завдань з метою забезпечення якості освіти.

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова

1. Бейтс Б. Маленька книжка коучингових моделей. 76 способів допомогти менеджерам максимально ефективно використовувати людський ресурс. Харків: Видавництво «Ранок», 2019. 272 с.
2. Кемп Дж. Спершу скажи «Ні». Інструменти професійного переговорника. Київ: Наш формат, 2019. 256 с.
3.Куньч З., Городиловська Г., Шмілик І. Риторика: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 496 с.
4.Методичні рекомендації для тренерів щодо розроблення та проведення тренінгів. Авт. Кол.: Т. Фулей, Н. Буруковська, Т. Будниченко, Г. Савченко Київ, 2016. 90 с.
5.Гірник А.М. Основи конфліктології. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 222 с.
6.Зражевська Н.І. Комунікаційні технології: лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2010. 224 с.
7.Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник. Київ: ВЦ «Академвидав», 2006. 256 с.

Допоміжна

8. Білик Н. І., Любченко Н. В. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога. 2020. No 5 (194). С. 41–46.URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/215279. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(194)-41-46
9.Кеннеді Г. Домовлятися завжди. Як досягати максимуму в будь-яких переговорах. Харків: Книжковий Клуб, 2016. 336 с.
10.Коновець О. Масова комунікація: теорія, моделі, технології: навч. посібник. Київ: ЛГУ, 2007. 266 с.
11.Комунікативна діяльність в державному управлінні: навч. посібник. Авт. кол.: Н.М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. 180с.
12.Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2016. 222 с.
13.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: навч. посібник. Чернівці: Книга-ХХІ, 2010. 528 с.
14.Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ: Видавничий центр «Київський університет», 1999. 308 с.
15.Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: Методичний посібник. За ред. В. Г. Королька. Київ: 2003. 216 с.
16.Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посібник. Авт. кол.: В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О.Д. Бойко, В.В. Остроухов; За заг. Ред. Є.Д. Скулиша Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. 248 с.
17.Холод О.М. Комунікаційні технології: підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 203 с.
18.Холод О.М. Специфіка формування теорій комунікаційних технологій. Соціальні комунікації. №2 (14), 2013. С. 45-52.

Матеріали

Методичні вказівки сем. заняття
Методичні рекоменд для самостійної роботи
Методичні вказівки заоч. навч.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус