Основи педагогічної майстерності (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Яремчук Н. Я.ФПД-41, ФПД-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПД-41доцент Яремчук Н. Я.
ФПД-41здоцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності»
є набуття студентами програмних компетентностей для здійснення вищого рівня
(майстерного; індивідуального стилю) професійно-педагогічної діяльності у ЗДО.

Рекомендована література

Базова
1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. Київ: Академія, 2006. 256 с. https://library.udpu.edu.ua/library_files/412009.pdf
2.Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: навч. посібник. Харків: Вид-во НФаУ, 2009. 140с. https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1759/1/Book_%D0%9F%D0%9C%D0%92.pdf
3.Кіліченко О. І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід. Авт.-упоряд. О. І. Кіліченко. Івано-Франківськ, 2012. 206 с. https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/kilichenko.pdf
4.Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 608 с. https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/resources/fiz4maj.pdf
5.Мачинська Н., Федорович А., Яремчук Н. Основи педагогічної майстерності: навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Osnovy-ped-maysternosti-Navch.-posibnyk.pdf2020.pdf
6.Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2012. 200 с. https://westudents.com.ua/knigi/338-vstup-do-pedagogchno-profes-meshko-gM.html
7.Нова українська школа: порадник для вчителя. Авт.-упоряд. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
8.Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки: навч. посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 316 с. https://docplayer.net/64054406-Osnovi-pedagogichnoyi-tehniki.html
9. Теслюк В.М., Лузан П.Г. Основи педагогічної майстерності: навч. посібник. Київ: НАКККіМ, 2011. 304 с. https://method.ucoz.ua/_ld/0/69_Tesluk-pdf.pdf
10.Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. Кам`янець-Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. 140 с. https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/METODYCHKA-OPM.pdf

Додаткова
11. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка . Київ: Лібра, 1996. 224 с.
12. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. Харків : Основа, 2012. 159 с.
13.Бех І. Готовність педагога до інноваційної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2003. Вип. 13. С. 3–8. Режим доступу : http:// eprints.zu.edu.ua/109/2/03bidpnd.pdf
14.Вайніленко Т. В. Основи професійного самовдосконалення педагога : метод. реком. Київ : НІГУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. 20 с.
15.Виговська О. Творча педагогічна діяльність як особистісно орієнтована. Авторська концепція, технологія. Директор школи. 2002. № 4. С. 70–76.
16.Винник В. 100 порад: як отримати задоволення від роботи і уникнути емоційного вигорання Київ: Літера ЛТД, 2010. 174c.
17.Вокер Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. Розв’язання. Наслідки. Харків, 2018. 79 с.
18.Гірник А.М. Основи конфліктології: навч. посібник. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 222 с. https://www.researchgate.net/profile/Girnyk-Andrij/publication/340983523_A_M_Girnik_Osnovi_konfliktologii/links/5ea8829fa6fdcc705094f9ac/A-M-Girnik-Osnovi-konfliktologii.pdf
19.Горобей С. Готовність вчителя до інноваційної діяльності
(блог) Режим доступу: http://krvuzcdyt.krimedu.com/ru/article/gotovnist-vchitelya-do-innovatsiinoyi-diyalnosti
20.Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001. С. 55-60; 72-86; 98-133.
21.Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч.
посіб. Київ: Академвидав, 2004. 352 с. https://eltutor.at.ua/Podskazki/Dychkivska.pdf
22.Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : навч. посіб. Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Харків : ОВС, 2002. 144 с.
23.Дулова А. С., Соламатіна Л. М. Методичні рекомендації
з проведення майстер-класу як групової форми методичної роботи Режим доступу: http:// www.kharkivosvita.net.ua/files/Metod_rekom.pdf
24.Ільїна Н. М. Конфлікти у загальноосвітній школі: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2016. 183 с. http://lib.khmnu.edu.ua/fond/NOV/new_04_2018/456744.pdf
25.Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник. За заг. ред. О. І. Огієнко. Київ: ІПООД НАПНУ, 2016. 120с. https://lib.iitta.gov.ua/705798/1/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
26.Ложкін Г. В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 416 с. file:///C:/Users/DELL/Downloads/psihologiakonflikty.pdf
27.Погрібняк Н. Самоосвіта педагога як складова проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу. Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. 14–15 жовтня 2010 р. / За заг. ред.
проф. К. Л. Крутій, Є. М. Павлютенкова. Запоріжжя: ЛІПС
ЛТД, 2010. С. 175–180. https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp1/Krutij.pdf
28.Потоцька Ю. В. Особливості педагогічних конфліктів:
шляхи вирішення. Соціальний педагог. 2014. № 3. С.49–52. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10265/1/J_Pototskaya_SP_3_IS_UKKUBG.pdf
29.Салберг П. Фінські уроки 2.0: Чого може навчитися світ з освітніх змін у Фінляндії. Харків: «Ранок», 2017. 240 с.
30.Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підруч. Київ : Міленіум, 2006. 344 с. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7585/1/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87.PDF

31.Смолінська О. Є. Комунікативні процеси у навчанні. Львів: Сполом, 2014. 248с.
32.Ткаченко Л. Креативність і творчість: сучасний контент. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 9–10. С. 32–35. file:///C:/Users/DELL/Downloads/Otros_2014_9-10_7.pdf
33.Хоменко Є.Г., Калюжна Ю.І. Взаємодія вчителя з учнями як необхідний компонент професійної діяльності педагога. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2014. Вип.48. С.278-285. Режим доступу: file:///C:/Users/DELL/Downloads/VKhnpu_psykhol_2014_48_33%20(1).pdf
34.Хрипуп В. Партнерська взаємодія вчителів й учнів – ключ до саморозвитку успішного педагога. Рідна школа. 2010. №1-2. С. 39-41.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
2. Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua
3. Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/
4.http://www pidruchniki.ws/pedagogika
5. http://www pedagogika.ucoz.ua
6.http://www.pedpresa.com.ua;
7.https://www.ed-era.com

Матеріали

Методичні вказівки для семінарських занять
Методичні вказівки із самостійної роботи
Методичні вказівки для заочної форми навчання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус