Комунікативні технології в освітньому просторі (011 “Освітні, педагогічні науки”; 231 “Соціальна робота”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Яремчук Н. Я.ФПО-51з, ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПО-51здоцент Яремчук Н. Я.
ФПС-51доцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативні технології в освітньому просторі» є оволодіння теоретичними основами комунікативних технологій та практичними уміннями у застосуванні їх у професійній діяльності фахівців соціально-педагогічних спеціальностей; формування у майбутніх фахівців комунікативної компетентності.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні технології в освітньому просторі»:
• формування знань про феномен «комунікативні технології»: структури, функції, різновиди, теорії, моделі;
• розкриття психологічної природи комунікативних технологій та особливостей їх впливу на особистісний розвиток, встановлення міжособистісної та професійної взаємодії, масові комунікативні процеси;
• представлення конструктивних та деструктивних особливостей професійно-педагогічної комунікації та відповідних технологічних прийомів;
• формування умінь підготовки і проведення переговорів, публічного виступу, тренінгу;
• набуття умінь комунікації у колективі, ведення бесід та дискусій, здійснення нарад, ділових телефонних розмов;
• виявлення специфіки побудови комунікативної взаємодії в умовах дистанційного простору;
• визначення особливостей застосування комунікативних технологій у професійній діяльності управлінців та експертів освітнього простору.

Рекомендована література

Базова
1.Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник. Київ: ВЦ «Академвидав», 2006. 256 с. https://library.udpu.edu.ua/library_files/412009.pdf
2.Гірник А.М. Основи конфліктології. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 222 с. https://www.researchgate.net/profile/Girnyk-Andrij/publication/340983523_A_M_Girnik_Osnovi_konfliktologii/links/5ea8829fa6fdcc705094f9ac/A-M-Girnik-Osnovi-konfliktologii.pdf
3.Зражевська Н.І. Комунікаційні технології: лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2010. 224 с. http://eprints.cdu.edu.ua/241/1/%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D._%D0%86._%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%2C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
4.Куньч З., Городиловська Г., Шмілик І. Риторика: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 496 с.
5.Методичні рекомендації для тренерів щодо розроблення та проведення тренінгів. Авт. Кол.: Т. Фулей, Н. Буруковська, Т. Будниченко, Г. Савченко Київ, 2016. 90 с. http://nsj.gov.ua/files/1514283803Metod%20recom_trainings.pdf

Допоміжна
6.Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи: навч. посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2007. 304 с. https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/OVO_inovacii_kurator.pdf
7.Бейтс Б. Маленька книжка коучингових моделей. 76 способів допомогти менеджерам максимально ефективно використовувати людський ресурс. Харків: Видавництво «Ранок», 2019. 272 с.
8.Кемп Дж. Спершу скажи «Ні». Інструменти професійного переговорника. Київ: Наш формат, 2019. 256 с.
9.Кеннеді Г. Домовлятися завжди. Як досягати максимуму в будь-яких переговорах. Харків: Книжковий Клуб, 2016. 336 с.
10.Коновець О. Масова комунікація: теорія, моделі, технології: навч. посібник. Київ: ЛГУ, 2007. 266 с.
11.Комунікативна діяльність в державному управлінні: навч. посібник. Авт. кол.: Н.М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. 180с. http://www.disslib.org/komunikatyvna-dialnist-v-derzhavnomu-upravlinni-teoretyko-metodolohichnyi-aspekt.html
12.Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2016. 222 с. https://studfile.net/preview/9839145/page:4/
13.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: навч. посібник. Чернівці: Книга-ХХІ, 2010. 528 с.
14.Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ: Видавничий центр «Київський університет», 1999. 308 с. http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/pochepcov%20teoria%20komunikacii.pdf
15.Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: Методичний посібник. За ред. В. Г. Королька. Київ: 2003. 216 с.
16.Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посібник. Авт. кол.: В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О.Д. Бойко, В.В. Остроухов; За заг. Ред. Є.Д. Скулиша Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. 248 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_1353_77641912.pdf
17.Холод О.М. Комунікаційні технології: підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 203 с. http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/2881/1/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20-%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%20%D0%9E.%20%D0%9C.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC.%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20-%202011.pdf
18.Холод О.М. Специфіка формування теорій комунікаційних технологій. Соціальні комунікації. №2 (14), 2013. С. 45-52 file:///C:/Users/DELL/Downloads/drsk_2013_2_11%20(1).pdf

Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
2. http://www pidruchniki.ws/pedagogika
3.http://www pedagogika.ucoz.ua
4.http://www.pedpresa.com.ua

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни
Методичні вказівки до семінарських занять
Методичні рекоменд для самостійної роботи
Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус