Комунікативні технології в освітньому просторі (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Яремчук Н. Я.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПО-51доцент Яремчук Н. Я.
ФПО-51здоцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативні технології в освітньому просторі» є оволодіння теоретичними основами комунікативних технологій та практичними уміннями у застосуванні їх у професійній діяльності управлінця та експерта освітнього простору; формування у майбутніх фахівців комунікативної компетентності.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні технології в освітньому просторі»:
• формування знань про феномен «комунікативні технології»: структури, функції, різновиди, теорії, моделі;
• розкриття психологічної природи комунікативних технологій та особливостей їх впливу на особистісний розвиток, встановлення міжособистісної та професійної взаємодії, масові комунікативні процеси;
• представлення конструктивних та деструктивних особливостей професійно-педагогічної комунікації та відповідних технологічних прийомів;
• формування умінь підготовки і проведення переговорів, публічного виступу, тренінгу;
• набуття умінь комунікації у колективі, ведення бесід та дискусій, здійснення нарад, ділових телефонних розмов;
• виявлення специфіки побудови комунікативної взаємодії в умовах дистанційного простору;
• визначення особливостей застосування комунікативних технологій у професійній діяльності управлінців та експертів освітнього простору.

Рекомендована література

Базова

1.Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник. Київ: ВЦ «Академвидав», 2006. 256 с.

2.Гірник А.М. Основи конфліктології. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 222 с.

3.Зражевська Н.І. Комунікаційні технології: лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2010. 224 с.

4.Куньч З., Городиловська Г., Шмілик І. Риторика: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 496 с.

5.Методичні рекомендації для тренерів щодо розроблення та проведення тренінгів. Авт. Кол.: Т. Фулей, Н. Буруковська, Т. Будниченко, Г. Савченко Київ, 2016. 90 с.

 

Додаткова

6.Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи: навч. посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2007. 304 с.

7.Бейтс Б. Маленька книжка коучингових моделей. 76 способів допомогти менеджерам максимально ефективно використовувати людський ресурс. Харків: Видавництво «Ранок», 2019. 272 с.

8.Кемп Дж. Спершу скажи «Ні». Інструменти професійного переговорника. Київ: Наш формат, 2019. 256 с.

9.Кеннеді Г. Домовлятися завжди. Як досягати максимуму в будь-яких переговорах. Харків: Книжковий Клуб, 2016. 336 с.

10.Коновець О. Масова комунікація: теорія, моделі, технології: навч. посібник. Київ: ЛГУ, 2007. 266 с.

11.Комунікативна діяльність в державному управлінні: навч. посібник. Авт. кол.: Н.М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. 180с.

12.Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2016. 222 с.

13.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: навч. посібник. Чернівці: Книга-ХХІ, 2010. 528 с.

14.Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ: Видавничий центр «Київський університет», 1999. 308 с.

15.Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: Методичний посібник. За ред. В. Г. Королька. Київ: 2003. 216 с.

16.Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посібник. Авт. кол.: В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О.Д. Бойко, В.В. Остроухов; За заг. Ред. Є.Д. Скулиша Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. 248 с.

17.Холод О.М. Комунікаційні технології: підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 203 с.

18.Холод О.М. Специфіка формування теорій комунікаційних технологій. Соціальні комунікації. №2 (14), 2013. С. 45-52

 

Інформаційні ресурси

1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
http://www pidruchniki.ws/pedagogika

http://www pedagogika.ucoz.ua

http://www.pedpresa.com.ua

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус