Технології початкової освіти (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Проц  М. О.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51доцент Проц  М. О.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Технології початкової освіти» є формування у студентів знань, умінь організації процесу навчання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до інноваційної педагогічної діяльності; сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

−  ознайомити студентів факультету з концептуальними та теоретичними положеннями численних технологій навчання;

−  узагальнити педагогічні технології початкової школи, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки;

−  орієнтувати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності;

− застосовувати отримані знання у різних сферах професійної діяльності; − відбирати та оцінювати педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітнього процесу Нової української школи;

− обирати оптимальні інноваційні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, рівня їхньої підготовки та педагогічних умов;

− аналізувати та узагальнювати досвід професійної діяльності педагогів-новаторів;

− самостійно розробляти авторські педагогічні технології відповідно до цілей і завдань освітньої роботи НУШ.

Рекомендована література

Основна література

1. Концепція Нової української школи. URL: https://osvita.ua/d oc/files/news/520/5206 2/new-school.pdf
2. Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи: навчально-методичний посібник / Цимбалару А.Д. К: Видавничий дім “Освіта”, 2020. 160 с.
3. Перспективні освітні технології: Науково-метод. посібник / За заг. ред. Г.С. Сазоненко. К.: Гопак, 2000. 560 с.
4. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / За заг. ред. Г.Л. Єфремової. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 444 с. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/14608/1/MonPaluch.pdf
5. Янкович О., Беднарек Ю., Анджеєвська А. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навч.- метод. посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 212 с.

Додаткова література

1. Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» у роботі над текстом у початковій школі (1–2 класи): навчально-методичний посібник / упоряд. Н. Тіхонова. Кропивницький, 2021. 100 с.
2. Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.
3. Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій у початкових школах України (1959–2018 рр.): Монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021. 162 с. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16549/3/Yankovych.pdf
4. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.
5. Проц М. Педагоги-новатори України: Навч. посібник. Львів: Бадікова Н. О., 2015. 148 с.

Матеріали

Усі навчально-методичні матеріали знаходяться в електронному курсі на платформі MOODLE

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3141

 

 

 

 

 

Силабус: Технологій початкової освіти. 2020

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus. Технології початкової освіти. 2021

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus. Технології початкової освіти. 2022

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus. Технології початкової освіти. 2023

Завантажити силабус