Малювання та ліплення

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3180ФПД-21Яворська Х. О., Шоловій М. І.
ФПД-22Шоловій М. І., Яворська Х. О.

Опис курсу

«Малювання та ліплення» – складова дисциплін професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Дисципліна вивчається здобувачами першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Дошкільна освіта» на другому курсі в 3 семестрі й забезпечує формування у студентів компетентностей щодо проведення занять з образотворчої діяльності в закладах дошкільної освіти (художньо-декоративна діяльність, педагогічні технології, прийоми і методи навчання малювання та ліплення).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких компетентностей:

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

КС-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного віку ( любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів).

КС-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності ( слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності.

КС-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього та дошкільного віку.

ПРН-4. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і дошкільного віку.

ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова література

 1. Білан О.І. Українські художники-ілюстратори дитячої книги /Укл. О.І Білан. Львів, 2004. 120с.
 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. К., 2004. 352с.
 3. Кириченко М. А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти: навч. посіб. Київ: Вища шк., 2002. 190 с.
 4. Рудницька-Юрійчук І. Особливості навчання предметному малюванню дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») № 11(29) 2023. С. 327-370.
 5. Сухорукова Г.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: навч. посіб./ Г.В Сухорукова, О.О Дронова, Н.М. Голота, Л.А. Янцур –К.: Слово, 2010. 270с.

Допоміжна література

6.    Антонович Е.А., Захарчук-Чугай Р.В. Декоративно-прикладне мистецтво: підруч. Львів: Свічадо, 1992. 302с.

7. Cуржанська В.А. Розвиваємо творчі здібності: метод. посіб. Х.: Основа, 2007. 112 с.

8.    Фесюкова Л.Б. Зустрічі з великими педагогами та художниками: метод.посіб. Х.: Ранок, 2008. 144с.

9.    Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку. Запоріжжя: Ліпс ЛТД, 2001. 40с.

10.  Берсенєва Л. Навчіть дітей малювати. / Л. Берсенєва,  М. Третьякова // Дошкільне виховання. 2004. № 2. С. 70-72.

11.  Борисова О. Розвиваємо творчі здібності старших дошкільників в малюванні. Дошкільне виховання. 2002. № 2. С. 12-13.

12. Дмитренко М.І, Скриник Г.М. Українська родина. Київ; Видавництво «ім. Олени Теліги» 2000р. 422 с.

13.  Ільїна А. Малювання нетрадиційними способами. Дошкільне виховання. 2004. № 2. С. 48-52.

14. Стан Т., Раковський А. Самчиківський розпис. : навч.-метод.посіб. Хмельницький обласний науково-методичний Центр культури і мистецтв . 2021. С.30-53.

Інтернет – ресурси

 1. Білан О., Возна Л., Максименко О., Овчаренко Л., Руханська Л., Самсін В. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. Білан, Л. Возна, О. Максименко та ін. Тернопіль: Мандрівець, 2017. 264 с. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf
 2. Білокінь Надія https://petrykivka.dp.ua/downloads/books/nadiya-bilokin-petrykivka/
 3. Вікова спадщина традиційних художніх ремесел Яворівщини : матеріали науково-практичної конференції (31 травня–1 червня 2016 р., смт. Івано-Франкове Львів. обл.) / [укл.: Л. В. Сліпчишин, В. Б. Гузюк] ; НМЦ ПТО у Льв. обл., ДНЗ «ХПТУ ім. Й.П. Станька». ІваноФранкове, 2016. 80 с. Режим доступу: http://npucenter.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/04/2016-%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90-%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%A5-%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%86%D0%A5-%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B-%D0%AF%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98.pdf
 4. Гарькава Т. Петриківський декоративний розпис. Підручник. Дніпро: Ліра, 2017. 220 с. Режим доступу: https://lira.dp.ua/images/petrik%D1%96vskij-rozpis.pdf
 5. Андрій Дещук / ЛНАМ яворівська дерев’яна іграшка кінця ХІХ – ХХ ст.: конструктивні особливості та орнаментальні мотиви. Режим доступу: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/23/18.PDF
 6. Комплекс матеріалів до проведення занять з образотворчої діяльності. Режим доступу: https://dnz10.ucoz.ua/biblio/maljuvannja-n.v.jakovleva.pdf
 7. Лампека М. Петриківська орнаментика на київській порцеляні. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2013.Вип. 5.С. 272-279. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2013_5_45
 8. Навчальний посібник з курсу українська народна іграшка для студентів факультету дошкільної освіти (денної, заочної форми навчання та студентів ІПО). Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2017. 122 с. Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1771/1/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20.pdf
 9. Петриківка : альбом / вступ. сл. С. Бурлакова ; передм. А. Пікуша та Л. Тверської. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2011. 232 с. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6l7YJCugap8dS1hbnM0VkFESUE/view
 10. 24. Zb_Vikova_spadshchyna.pdf http://npucenter.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/04/2019-Zb_Vikova_spadshchyna.pdf
 11. Українська художня кераміка середини ХХ — початку ХХІ століття: історіографія та методика дослідження. Режим доступу: https://nz.lviv.ua/archiv/2016-1/11.pdf

26. Сучасні форми підтримки народних художніх промислів україни дзк. 2013. Випуск 10/5. Режим доступу: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2013/nar_hud.Pdf

Матеріали

Питання до заліку

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус