Вступ до спеціальності з основами педагогіки (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Ростикус Н. П.ФПШ (А)-11, ФПШ-12, ФПШ-13
248доцент Ростикус Н. П.ФПШ (А)-11, ФПШ-12, ФПШ-13
110доцент Ростикус Н. П.ФПШ-11з
210доцент Ростикус Н. П.ФПШ-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ (А)-11Войтович А. Ю.
ФПШ-12Шоловій М. І.
ФПШ-13доцент Ростикус Н. П.
248ФПШ (А)-11Войтович А. Ю.
ФПШ-12Шоловій М. І.
ФПШ-13доцент Ростикус Н. П.

Опис курсу

  Програму вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності з основами педагогіки» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 013 «Початкова освіта».

  Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів зі особливостями вищої освіти, педагогічної професії, потягу до самоосвіти і самовиховання протягом життя, основними компетентностями педагога; розкриття основних понять педагогіки і дидактики; формування у здобувачів вищої освіти навички використання навчального матеріалу в конкретних умовах педагогічної ситуації.
.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. — К.: Академвидав, 2007. — 616 с. (Альма-матер).
 2. Зайченко І. В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид.. –К., «Освіта України», «КНТ», 2008. 3.  Сухомлинський В. О. Сто порад учителю / Вибрані твори: У 5–ти т. – К 1976. – Т. 2. – 270с.
 3. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У 2 т. Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки. — К. : «Радянська школа», 1983. — 488 с.

Додаткова література:

 1. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів: монографія / За наук. ред. М.С. Вашуленка. –Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. –312 с.
 2. Корчак Я. Правила життя: Вибрані твори. / Пер. з польськ. Ю. Г. Попсуєнко; Післямова М. Ю. Гандзій; Худож. О. М. Застанченко. – К.: Молодь, 1989. – 320 с.: іл.
 3. Корчак Я. Як любити дитину / Пер. з польськ. О. Замойська. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 207 с.
 4. Нагорна С.В., Храпова І.В. Методика визначення готовності дитини до школи: метод. посіб. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. –118 с.: іл., табл.
 5. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн та ін. – К.: Вища школа, 1997.– 456 с.

Інтернет-джерела:

 1. http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-11-24-polozhennia.pdf — (Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка).
 2. http://pedagogy.lnu.edu.ua/about/history — (Історія факультету педагогічної освіти).
 3. http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/history/ — (Історія Львівського національного університету імені Івана Франка).

4.http://moviestape.net/katalog_filmiv/drama/765-horysty.html — (Фільм «Хористи»).

5. http://moviestape.net/katalog_filmiv/drama/7128-vchytel-roku.html — (Фільм «Учитель року»

 

Силабус: Вступ до спеціальності з основами педагогіки (денна форма)

Завантажити силабус

Силабус: Вступ до спеціальності з основами педагогіки (заочна форма)

Завантажити силабус