Ростикус Надія Петрівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: nadiya.rostykus@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Розвиток мовлення учнів початкових класів. Становлення та розвиток букваристики в Україні. Професійний розвиток педагога протягом життя. Проблема готовності до професійної діяльності.

Курси

Публікації

Дисертація, автореферат

 1. Ростикус Н. П. Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Надія Петрівна Ростикус. – Київ, 2019. –  368 с.
 2. Ростикус Н.П. Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів : автореф. дис … канд. пед. наук: 13.00.02 / Надія Петрівна Ростикус . – Київ, 2019 . – 20 с.

Статті у фахових та наукових виданнях:

 1. Ростикус Н.П.Ситуативні вправи як засіб формування діалогічного мовлення молодших школярів // зб. матеріалів V Міжнародної інтернет-конференції «Глухівські наукові читання – 2015». Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук / Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 25-27 листопада 2015 року. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2016. – С. 41-45.
 2. Лущинська О.В., Ростикус Н. П. Використання мовленнєвих ситуацій та інтерактивної дошки на уроках розвитку зв’язного мовлення  // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31. – Львів. – 2016. – С. 272 – 278.
 3. Ростикус Н. П. Проблеми наукового підходу щодо реформування початкової мовної освіти / Н. П. Ростикус // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 33 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка: редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка.2017. – С. 267-279.
 4. Ростикус Н. Мовленнєво-комунікативна готовність дітей до навчання української (рідної) мови в початковій школі. Гірська школа Українських Карпат. 2016. № 15. С. 198–202.
 5. Ростикус Н. Система вправ із розвитку зв’язного діалогічного мовлення молодших школярів. Початкова школа. 2018. № 6. С. 20-25.
 6. Ростикус Н. Система вправ із розвитку зв’язного діалогічного мовлення молодших школярів. Початкова школа. 2018. № 7. С. 23–28.
 7. Ростикус Н. Ситуативні вправи на основі спостережень серед природи. Початкова школа. 2017. № 6. С. 5–9.
 8. Ростикус Н. П. Як навчати діалоги складати? Методика формування діалогічного мовлення молодших школярів. Учитель початкової школи. 2018. № 1. С. 16–19. 
 9.  Ростикус Н. Особливості структури уроків української мови в початкових класах / Н. Ростикус // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір / М. І. Олійник, Н. І. Мачинська, А. Ю. Войтович [та ін.].  Л. : ФОП Кепещук П. М., 2018. С. 294–311.     
 10. Ростикус Н. П. Аналіз компонентів ситуаційної діалогічної діяльності учнів на уроках української мови в початкових класах [Електронний ресурс] / Н. П. Ростикус // Науковий вісник Донбасу. 2018. № 1 – 2. 
 11. Ростикус Н.П. Організація освітнього процесу з використанням системи ситуаційних діалогічних вправ на уроках української мови в початкових класах. Молодь і ринок. 2018. № 11 (166). С. 137 – 143.
 12. Rostykus N._Działalność werbalnie-komunikacyjna uczniów młodszego wieku szkolnego w środowisku edukacyjnym i społecznym. Całożyciowe uczenie i stawanie się: perspektywa teoretczno–praktyczna / redakcja naukowa: Chabior A., Krawczyk-Blicharska М., Kowalski S. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018. S. 357–364.

 13. Matsuk L. Features of modern university student behavior in conflict situations / L.Matsuk, O. Budnyk, H.Boiko, N.Rostykus, N.Golod, O.Nych, K.Fomin // Revista inclusiones ISSN 0719-4706 Volumen 8 – Número Especial – Enero/Marzo 2021 pp.95-105

 14. Ростикус Н., Деленко В. Використання віршованих творів української дитячої літератури з толерантною спрямованістю в закладі дошкільної освіти. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 47. С.277-280 (Категорія «Б». Index Copernicus Internetional)

Тези доповідей:

 1. Ростикус Н.П.Проблеми асистування у роботі з дітьми із ЗПР в системі інклюзивної освіти // зб. матер. Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, м. Кіровоград, 29-30.09.2015 / уклад.О.Е.Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015.  – С. 338-343.
 2. Ростикус Н.П. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів засобами ситуативних вправ.// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.1. – С. 30-33
 3. Ростикус Н. П. Мовленнєво-комунікативна готовність до навчання української мови в контексті наступності дошкільної та початкової освіти // Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 161-163.
 4. Ростикус Н. Засоби формування діалогічного мовлення на уроках української мови в початкових класах. Матеріали ІV Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 27–29 вересня 2016 року.  Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. С. 29–32.
 5. Ростикус Н. П. Навчально-мовленнєва комунікативна діяльність учнів початкових класів на уроках української мови. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 2. С. 39–40.
 6. Ростикус Н. П. Ситуаційні вправи в умовах реалізації концепції Нової української школи. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 85-87.
 7. Ростикус Н. П. Тенденції становлення мовленнєво-комунікативної особистості молодшого школяра. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 3. С. 57–59.
 8. Rostykus N. P. L’apprentissage discursive et communicative de la langue ukrainienne  maternelle  par les élèves de la première classe. The 21st Century Callenges in Education and Sciencе : зб. м-лів Науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами / за заг. ред. Ткаченко Н. М.  Суми : ФОП Ткачов О. О., 2016. Вип. 3. С. 142–144.
 9. Rostykus N. P. Le dévelappement de la lanowe contarte dans le conteste social de la personalité d’écolier cadet.  The 21st Century Callenges in Education and Sciencе : зб. матер. V Науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами / за заг. ред. Лавриченко Н. М. Суми : Вінніченко М. Д.,  2017.  Вип. 4.  С. 99–101. 
 10. Ростикус Н.П. Грамота і письмо в контексті наступності між закладом дошкільної освіти і 1 класом. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2021. Вип. 6. С. 45-46.
 11. Ростикус Н. Поняття мовної особистості у науковому дискурсі. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (18 травня 2022 року). Рівне: РДГУ, 2022. С. 38-39
 12. Ростикус Н. Готовність майбутніх учителів до формування графічних навичок у першокласників. Тези доповідей IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи». Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2022. С. 93-95.

 

Біографія

Освіта:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (з відзнакою);

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Аспірантура Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2015-2019).

6 березня 2019 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Тема дисертації: «Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член академії наук НАПН України Вашуленко Микола Самійлович

Досвід роботи:

НВК «Чанизька ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ», учитель початкових класів (2012-2015);

НВК «Буська ЗОШ І ступеня-гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка», учитель початкових класів (2013-1015);

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти (2015-2021), заступник декана з навчально-виховної роботи та профорієнтації (з 2018), доцент кафедри початкової і дошкільної освіти (з 2021).

День і години консультацій:

Середа 15.00 — 17:00;   (вул. Туган-Барановського, 7, ауд. 38).

Проекти

1. Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні — DOCCU» (2018).
2. Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи» за сприяння Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ Фінляндії та Європейського Союзу у межах реалізації реформи «Нова українська школа» (2019-2024).

Нагороди

1. Лауреатка премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти у 2020 році.

Розклад