Ростикус Надія Петрівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: nadiya.rostykus@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Розвиток мовлення учнів початкових класів. Академічна доброчесність учасників освітнього процесу.  Професійний розвиток педагога протягом життя. Проблема готовності вчителів до професійної діяльності.

Курси

Публікації

2023 рік

Статті у фахових виданнях:
1. Ростикус Н., Бойко Г. Reasoning for creating an educational training laboratory of education specialists. Information Technologies in Education (ITE). 2022. № 52 (Категорія «Б»)
2.  Ростикус Н., Бойко Г., Зозуля Л. Батьківська школа як спосіб формування готовності батьків до навчання їхньої дитини в початкових класах. Молодь і ринок. 2023. № 1 (209). С.136-140 (Категорія «Б», Index Copernicus)

3. Ростикус Н. Академічна доброчесність у науковому дискурсі. Вісник науки та освіти. 2023. № 3 (9). С. 517-526 (Категорія «Б», Index Copernicus)

4. Васильківська Н., Ростикус Н. The use of mind maps in primary school. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2023. № 2. С. 31-39. (Категорія «Б»)

Статті в інших періодичних виданнях:
1. Вантух С., Ростикус Н. Готовність майбутніх вихователів і вчителів початкових класів до розвитку фонематичного слуху дітей. Молодий вчений. 2023. № 1 (113). С. 102-106.

Тези доповідей:
1.  Ростикус Н. Академічна доброчесність: аналіз чеснот. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2023. Вип. 8. С. 17-19

2022 рік

Монографія:

1. Ростикус Н.П. Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 156 с.

Статті у фахових та інших наукових виданнях:

 1. Ростикус Н., Кульчицька Д. Прикладний аспект критеріїв добору ілюстративного дидактичного матеріалу у підручниках української мови та читання. Вісник Львівського університету: Серія педагогічна. Вип. 36. 2022. С. 151-157 (Категорія «Б», фахове видання)
 2. Ростикус Н., Деленко В. Використання віршованих творів української дитячої літератури з толерантною спрямованістю в закладі дошкільної освіти. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 47. С.277-280 (Категорія «Б». Index Copernicus Internetional)

Тези доповідей:

 1. Ростикус Н. Поняття мовної особистості у науковому дискурсі. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (18 травня 2022 року). Рівне: РДГУ, 2022. С. 38-39
 2. Ростикус Н. Готовність майбутніх учителів до формування графічних навичок у першокласників. Тези доповідей IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи». Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2022. С. 93-95.

2021 рік

Статті у фахових та інших наукових виданнях:

 1.  Matsuk L. Features of modern university student behavior in conflict situations / L.Matsuk, O. Budnyk, H.Boiko, N.Rostykus, N.Golod, O.Nych, K.Fomin // Revista inclusiones ISSN 0719-4706 Volumen 8 – Número Especial – Enero/Marzo 2021 pp.95-105
 2. Budnyk O. Printed and e-book: problems of chois of modern students of the university / O. Budnyk, T. Kachak, T.Blyznuyk, N. Rostykus, H. Boiko // Rev. Tempos Espacos. Eduk. Volume 14. Numero 33. 2021. pp. 1-10 (Web of Science)

Тези доповідей:

 1. Ростикус Н.П. Грамота і письмо в контексті наступності між закладом дошкільної освіти і 1 класом. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2021. Вип. 6. С. 45-46.

2019 рік

Дисертація, автореферат

 1. Ростикус Н. П. Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Надія Петрівна Ростикус. – Київ, 2019. –  368 с.
 2. Ростикус Н.П. Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів : автореф. дис … канд. пед. наук: 13.00.02 / Надія Петрівна Ростикус . – Київ, 2019 . – 20 с.

 

2018 рік

Статті у фахових та інших наукових виданнях:

 1. Ростикус Н. Система вправ із розвитку зв’язного діалогічного мовлення молодших школярів. Початкова школа. 2018. № 6. С. 20-25.
 2. Ростикус Н. Система вправ із розвитку зв’язного діалогічного мовлення молодших школярів. Початкова школа. 2018. № 7. С. 23–28.
 3. Ростикус Н. П. Як навчати діалоги складати? Методика формування діалогічного мовлення молодших школярів. Учитель початкової школи. 2018. № 1. С. 16–19. 
 4.  Ростикус Н. Особливості структури уроків української мови в початкових класах / Н. Ростикус // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір / М. І. Олійник, Н. І. Мачинська, А. Ю. Войтович [та ін.].  Л. : ФОП Кепещук П. М., 2018. С. 294–311 (розділ у монографії).     
 5. Ростикус Н. П. Аналіз компонентів ситуаційної діалогічної діяльності учнів на уроках української мови в початкових класах [Електронний ресурс] / Н. П. Ростикус // Науковий вісник Донбасу. 2018. № 1 – 2 (фахове видання)
 6. Ростикус Н.П. Організація освітнього процесу з використанням системи ситуаційних діалогічних вправ на уроках української мови в початкових класах. Молодь і ринок. 2018. № 11 (166). С. 137 – 143 (фахове видання)
 7. Rostykus N._Działalność werbalnie-komunikacyjna uczniów młodszego wieku szkolnego w środowisku edukacyjnym i społecznym. Całożyciowe uczenie i stawanie się: perspektywa teoretczno–praktyczna / redakcja naukowa: Chabior A., Krawczyk-Blicharska М., Kowalski S. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018. S. 357–364.

Тези доповідей:

 1. Ростикус Н. П. Ситуаційні вправи в умовах реалізації концепції Нової української школи. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 85-87.
 2. Ростикус Н. П. Тенденції становлення мовленнєво-комунікативної особистості молодшого школяра. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 3. С. 57–59.

2017 рік

Статті у фахових та інших наукових виданнях:

 1. Ростикус Н. П. Проблеми наукового підходу щодо реформування початкової мовної освіти / Н. П. Ростикус // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 33 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка: редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.].  Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка.2017.  С. 267-279 (фахове видання, Index Copernicus)
 2.  Ростикус Н. Ситуативні вправи на основі спостережень серед природи. Початкова школа. 2017. № 6. С. 5–9.

Тези доповідей:

 1. Ростикус Н. П. Мовленнєво-комунікативна готовність до навчання української мови в контексті наступності дошкільної та початкової освіти // Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 161-163.
 2. Ростикус Н. П. Навчально-мовленнєва комунікативна діяльність учнів початкових класів на уроках української мови. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 2. С. 39–40.
 3. Rostykus N. P. Le dévelappement de la lanowe contarte dans le conteste social de la personalité d’écolier cadet.  The 21st Century Callenges in Education and Sciencе : зб. матер. V Науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами / за заг. ред. Лавриченко Н. М. Суми : Вінніченко М. Д.,  2017.  Вип. 4.  С. 99–101.

2016 рік

Статті у фахових та інших наукових виданнях:

 1. Ростикус Н.П.Ситуативні вправи як засіб формування діалогічного мовлення молодших школярів // зб. матеріалів V Міжнародної інтернет-конференції «Глухівські наукові читання – 2015». Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук / Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 25-27 листопада 2015 року. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 2016. С. 41-45
 2. Лущинська О.В., Ростикус Н. П. Використання мовленнєвих ситуацій та інтерактивної дошки на уроках розвитку зв’язного мовлення  // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31.  Львів. 2016. С. 272-278 (фахове видання)
 3. Ростикус Н. Мовленнєво-комунікативна готовність дітей до навчання української (рідної) мови в початковій школі. Гірська школа Українських Карпат. 2016. № 15. С. 198–202 (фахове видання)

Тези доповідей:

 1. Ростикус Н.П. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів засобами ситуативних вправ.// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.1. С. 30-33
 2. Ростикус Н. Засоби формування діалогічного мовлення на уроках української мови в початкових класах. Матеріали ІV Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 27–29 вересня 2016 року.  Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. С. 29–32.
 3. Rostykus N. P. L’apprentissage discursive et communicative de la langue ukrainienne  maternelle  par les élèves de la première classe. The 21st Century Callenges in Education and Sciencе : зб. м-лів Науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами / за заг. ред. Ткаченко Н. М.  Суми : ФОП Ткачов О. О., 2016. Вип. 3. С. 142–144.

2015 рік

Тези доповідей:

 1. Ростикус Н.П.Проблеми асистування у роботі з дітьми із ЗПР в системі інклюзивної освіти // зб. матер. Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, м. Кіровоград, 29-30.09.2015 / уклад.О.Е.Жосан. Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015.  С. 338-343.

 

Біографія

День і години консультацій:

Понеділок: чисельник — 15:30-16:30 ауд. 203-2 (45); знаменник – 16:30-17:30 ауд. 203-2 (45).

Освіта:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (з відзнакою);

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Навчально-науковий інститут післядипломної осОсвіта:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (з відзнакою);

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Аспірантура Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2015-2019).

6 березня 2019 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Тема дисертації: «Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член академії наук НАПН України Вашуленко Микола Самійлович

Досвід роботи:

НВК «Чанизька ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ», учитель початкових класів (2012-2015);

НВК «Буська ЗОШ І ступеня-гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка», учитель початкових класів (2013-1015);

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти (2015-2021), заступник декана з навчально-виховної роботи та профорієнтації (з 2018), доцент кафедри початкової і дошкільної освіти (з 2021).

Стажування та курси підвищення кваліфікації:
1. Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні DOCCU», Свідоцтво №27042018-13, тема «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи», дата видачі — 23.04.2019 року. Обсяг 5 кредитів EКTS.
2. Київський університет імені Бориса Грінченка, диплом кандидата педагогічних наук ДК № 052223, тема «Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів», дата видачі — 23.04.2019.
3. Наукове стажування на кафедрі педагогіки дошкільної і шкільної педагогічного факультету Ряшівського університету з 13.04.2019 по 19.05.2019, сертифікат.
4. Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат №21, тема «Педагогіка початкової школи: фінський досвід», дата видачі 26.09.2019, обсяг 20 годин.
5. Львівський національний університет імені Івана Франка, свідоцтво № 01467243/ 02663 — 20, тема «Цифрові компетенції в освіті», дата видачі — 07.02.2020. Обсяг 2 кредити EКTS(60 годин).
6. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, посвідчення № 1902/21, тема «Реалізація інноваційних технологій в освітньому процесі педагогічних закладів вищої освіти», дата видачі — 17.05.2021. Обсяг 6 кредитів EKTS (180 годин).
7. Сертифікат про підвищення кваліфікації ПК 02139222/ 00799-22. Обсяг: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС). 22 лютого 2022 року, Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені К.Д.Ушинського.
8. Сертифікат НПО/139 про підвищення кваліфікації з теми «Наставництво в педагогічній освіті». Дата видачі: 23 грудня 2022 року. Обсяг: 2 кредити EKTS (60 годин)(Сертифікат).
9. Сертифікат про завершення навчання на курсі «Проєктна діяльність» СВ 2070987/000141-23. Обсяг: 16 академічних годин (0,5 кредиту ЄКТС). 17 січня 2023 року — 14 лютого 2023 року. Львівський національний університет імені Івана Франка(Сертифікат)

Проекти

1. Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні — DOCCU» (2018).
2. Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи» за сприяння Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ Фінляндії та Європейського Союзу у межах реалізації реформи «Нова українська школа» (2019-2024).

Нагороди

1. Лауреатка премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти у 2020 році.

Розклад