Вступ до спеціальності з основами педагогіки (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Ростикус Н. П.ФПД-11, ФПД-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПД-11Бущак І. М.
ФПД-12Бущак І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів зі структурою і системою навчання в закладі вищої освіти, особливостями самостійної роботи студентів, потягу до самоосвіти і самовиховання протягом життя, опанування студентами основами педагогічних знань, особистісного відповідального ставлення до педагогічної діяльності, основними компетентностями педагога, особливостями професійно-педагогічної комунікації.

Рекомендована література

Базова література

1.Мазоха В. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навчальний посіб. – К.: Центр навч. літ.,2005. – 168 с.

2. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с.

3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник /Т. І. Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2013.– 464с.– (Серія «Альма-матер»).

4. Фіцула М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 168 с.

5. Лохвицька Л.В. Дошкільна освіта: історія і сьогодення: довідник/ Л.В.Лохвицька. Тернопіль:Мандрівець, 2011. – 208 с.

 

Допоміжна література

1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І.,  Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

2. Закон України “Про дошкільну освіту” : за станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2005. − 31 с.

3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін. – Тернопіль: Мадрівець, 2012 – 264с.

4. Фіцула М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 168 с.

5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104с.

6. Стельмахович М. Плекаймо наше українське дошкілля. //Дошкільне виховання. – 1996. – №1. – С. 4 – 5

7. Сухомлинський В. Сто порад учителеві. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.

Матеріали

Питання на іспит 012 2021-2022 н.р.

Силабус:

Завантажити силабус