Вступ до спеціальності (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Лозинська С. В.ФПД-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПД-11Бущак І. М.
Бущак І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є засвоєння студентами знань про сутність та особливості педагогічної діяльності, ознайомлення з основними компетенціями вихователя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного закладу вищої освіти, видами навчальних занять у закладі вищої освіти, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та самовиховання протягом життя.

 • Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є:
 • допомогти студентам адаптуватися до навчально-педагогічного процесу;
 • розкрити зміст педагогічної діяльності, її суспільне значення;
 • подати дошкільний навчальний заклад як основне місце професійної діяльності;
 • привернути увагу студентів до значення  самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності;
 • ознайомити з нормативними документами, що визначають діяльність дошкільного закладу освіти;
 • сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.
  • Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, свої права та обов’язки;
 • структуру навчального плану, перспективу вивчення навчальних дисциплін;
 • особливості організації самостійної роботи;
 • функції педагога відносно дітей дошкільного віку, які виховуються в закладах дошкільної освіти різного типу;
 • особливості і завдання програми виховання та навчання дітей в сучасних дошкільних закладах.

вміти:

 • формувати своє педагогічне мислення, професійне переконання;
 • раціонально організовувати навчальний час відповідно до вимог навчально-виховного процесу;
 • творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій;
 • володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, невербальної та комп’ютерної).
 • продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;
 • користуватися прийомами швидкого запам’ятовування, раціонального використання часу тощо;
 • володіти уміннями вчитися;
 • володіти прийомами самовиховання (самонавіювання, саморегуляція тощо).

Рекомендована література

Базова література

1.Мазоха В. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навчальний посіб. – К.: Центр навч. літ.,2005. – 168 с.

2. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с.

3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник /Т. І. Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2013.– 464с.– (Серія «Альма-матер»).

4. Фіцула М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 168 с.

5. Лохвицька Л.В. Дошкільна освіта: історія і сьогодення: довідник/ Л.В.Лохвицька. Тернопіль:Мандрівець, 2011. – 208 с.

 

Допоміжна література

1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І.,  Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

2. Закон України “Про дошкільну освіту” : за станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2005. − 31 с.

3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін. – Тернопіль: Мадрівець, 2012 – 264с.

4. Фіцула М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 168 с.

5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104с.

6. Стельмахович М. Плекаймо наше українське дошкілля. //Дошкільне виховання. – 1996. – №1. – С. 4 – 5

7. Сухомлинський В. Сто порад учителеві. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму