Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
42Іспит
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348доцент Ростикус Н. П.ФПШ (А) - 21, ФПШ-22, ФПШ-23, ФПШ-21з
416доцент Ростикус Н. П.ФПШ (А) - 21, ФПШ-22, ФПШ-23, ФПШ-11з
516Подановська Г. В.ФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПШ (А) - 21доцент Ростикус Н. П.
ФПШ-22Подановська Г. В.
ФПШ-23доцент Ростикус Н. П.
432ФПШ (А) - 21доцент Ростикус Н. П.
ФПШ-22Подановська Г. В.
ФПШ-23доцент Ростикус Н. П.
516ФПШ-31Подановська Г. В.
ФПШ-32доцент Ростикус Н. П.
ФПШ-33Подановська Г. В.

Опис курсу

Мета курсу: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично обґрунтованих і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках мови і читання; розвинути в студентів уміння застосовувати теоретичні положення в практиці викладання мови; прищепити навички добору і використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей грамоті, читанню, письму; розкрити принципи з’ясування понять фонетики, граматики, розвитку логічного мислення й усного та писемного мовлення..

Рекомендована література

Основна література:

  1. Вашуленко М.С. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / М.С.Вашуленко. – К. : Видавничий дім «Основа», 2019. – 192 с.
  2. Державний стандарт початкової освіти
  3. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / За наук. ред. М.С. Вашуленка. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. 312 с.
  4. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За наук. ред. М.С. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 364 с.
  5. Навчальні програми для 1-4 класів

Допоміжна література:

  1. Білявська Т. М. Методика навчання літературного читання : Навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. 109 с.
  2. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі : Метод. посіб. / М.С.Вашуленко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 400 с.
  3. Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; за заг. ред. Н. В. Гудими. Кам’янецьПодільський : Друк-сервіс, 2018. 166 с.
  4. Коваль Г., Деркач Н., Наумчук М. Методика викладання української мови : Навч. посіб. / Г. Коваль, Н. Деркач, М. Наумчук. – Т. : Астон, 2018. – 287 с.

Інформаційні ресурси:

  1. Електронні версії підручників української мови для 1-4 класів

Силабус: Методика навчання української мови та читання (денна форма)

Завантажити силабус