Войтович Анна Юріївна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: anna.voytovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Використання інноваційних технологій екологічної освіти школярів; компаративний аспект екологічного виховання; валеологічна освіта та виховання дітей і молоді. Розвиток та формування  громадських компетентностей у майбутній вчителів початкової школи.

Курси

Публікації

Наукові та навчально методичні праці:

 1. Курилович А.Ю. Застосування наочних посібників у процесі закріплення навичок розв’язування текстових задач на уроках математики у початкових класах/ Анна Юріївна Курилович // Науковий вісник УІІІ: Збірник наукових праць студентів педагогічного факультету / Упор. Г.Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С.55 -58.
 2. Курилович А.Ю. Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей та культурної ідентифікації / Анна Юріївна Курилович // Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.43-46.
 3. Курилович А.Ю. Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів / Анна Юріївна Курилович // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Педагогіка. Випуск 1. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 108 – 113.
 4. Курилович А.Ю. Екологічне виховання молодших школярів засобами народної творчості / Анна Юріївна Курилович // Zbiόr raportόw naukowych. «Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki» (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – str. 32 – 36.
 5. Курилович А.Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів як педагогічна проблема / Анна Юріївна Курилович  // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НДУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск CXVIII (118). – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 130 – 136.
 6. Курилович А.Ю. Нормативно-правові та методичні аспекти процесу екологічного виховання учнів початкових класів (друга половина ХХ століття) / Анна Юріївна Курилович // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НДУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск CXХI (121). – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 99 – 105.
 7. Курилович А.Ю. До питання дослідження екологічного виховання молодших школярів (друга половина XX ст.) / Анна Юріївна Курилович // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 11 (118) листопад. – С. 145 – 149.
 8. Войтович А.Ю. Психолого-педагогічні засади екологічного виховання / Анна Юріївна Войтович // Zbiόr raportόw naukowych. Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria. (29.04.2015 – 30.04.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – str. 125 – 129.
 9. Войтович А.Ю. Принципи екологічного виховання молодших школярів у другій половині ХХ століття / Анна Юріївна Войтович // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 8 (127) серпень. – С. 164 – 169.
 10. Войтович А.Ю. Форми екологічного виховання молодших школярів (друга половина ХХ століття) / Анна Юріївна Войтович // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 27. – С. 250 – 255.
 11. Войтович А.Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів в Україні та Європі: компаративний аспект / Анна Юріївна Войтович // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. – № 2 (133) лютий. – С. 149 – 153.
 12. Войтович А.Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів: суспільні детермінанти і ризики / Анна Юріївна Войтович // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / (редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький). – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 202 – 204.
 13. Войтович А. Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів в Україні та Європі: компаративний аспект / Анна Юріївна Войтович // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти, 04.02.2016р.- Львів:  Львівський національний університет Імені Івана Франка, 2016.- Вип.1.-С. 17-20.
 14. Войтович А.Ю. Формування в учнів початкової школи бережливого ставлення до природи / Анна Юріївна Войтович // Науковий вісник ХІІ : Збірник наукових праць студентів факультету початкової та мистецької освіти / Упор. Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 30 – 33.
 15. Войтович А. Ю. Глобалізаційні аспекти наступності екологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Анна Юріївна Войтович // Матеріали теоретико-практичниго семінару «Наступність  дошкільної та початкової освіти  в контексті соціальної мобільності», 20 січня 2017 р.- м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.- С. 46-49
 16. Войтович А. Ю. Підготовка вчителя початкових класів до реалізації завдань екологічного виховання учнів / Анна Юріївна Войтович // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти, 02.02.2017 р.- Львів: Львівський національний університет Імені Івана Франка, 2017.- Вип.2.
 17. Voytovych Anna Yuriyivna, Pavlyukh Nataliya Stepanivna, Pantyuk Mykola Pavlovych, Pantyuk Tetyana Ihorivna. Continuity of preschool and primary education in modern conditions: essence, factors, results / Anna Voytovych // Proceedings of V International scientific conference “Science of the third millennium”. Morrisville, USA, Lulu Press., 2017. 158-161 p.
 18. Войтович А.Ю., Лах М.Р. «Педагогічне проектування в професійній діяльності». Навчально-методичний посібник.- Львів: ПП «Полістар», 2017. – 100с. (посібник).
 19. Voitovych Anna. Professional Preparation of the Teacher for the New Ukrainian Elementary School / Anna Voitovych // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 5, No. 1, 2018. – 95 – 101р.  (Index Copernicus).
 20. Войтович А. Ю. Аксіологічні засади екологічного виховання учнів початкових класів / Анна Юріївна Войтович // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти, 04-05.02.2018 р. – Львів: Львівський національний університет Імені Івана Франка, 2018.- Вип. 3 .- С. 46 – 49. (тези).
 21. Войтович А. Ю. Формування громадських компетентностей у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи / Анна Юріївна Войтович //  Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез III Міжнародної науково-практичної  конференції. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.- С.11-12. (тези).
 22. Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір: колективна монографія / [Олійник М.І., Мачинська Н.І., Войтович А.Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.- С.38-57. (монографія).
 23. Войтович А. Ю. Здоров’язбережувальні технології як ефективний спосіб формування культури здоров’я молодших школярів / А. Ю. Войтович, О. О. Красниця // Молодий вчений. – 2018. – № 9. – С. 21 – 24.
 24. Smolinska O., Budnyk O., Voitovych A., Palahniuk M., Smoliuk А. The Problem of Health Protection in Modern Educational Institutions. Revista Inclusiones. Vol. 7. Núm. 4. Octubre/Diciembre, 2020. Pp. 108-116. ISSN 0719-4706 (Web of Science). Режимдоступу:https://revistainclusiones.org/gallery/8%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf
 25. Budnyk O., Fomin K., Novoselska N., Voitovych A. Preparing Teachers to Organize Dialogic Learning of Students: Communicative Aspect. Revista Inclusiones. Vol. 7. Núm. 4. Octubre/Diciembre, 2020. Pp. 117-129. ISSN 0719-4706 (WoS). https://revistainclusiones.org/gallery/9%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf
 26. Войтович А. Ю. Підготовка вчителя до створення соціокультурного освітнього середовища початкової школи / Анна Юріївна Войтович // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – Вип. 8. – С.19-21. (тези).
 27. Войтович А. Ю. Прикладний аспект здоровʼязбережувальних технологій у практиці дошкільної та початкової освіти / Анна Юріївна Войтович // Розвиток освіти в кризових умовах: історія, теорія, практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дрогобич, 27–28 квітня 2023 року) / за ред. Т. Пантюк, І. Паласевич, А. Федорович. Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2023. С.185-189. (тези)
 28. А.Ю. Войтович Проблеми адаптації дітей до навчання в школі / А.Ю. Войтович, М.І. Хорохойко // Імперативи розвитку нової української школи в умовах цифрових трансформацій: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної очно-дистанційної конференції : Київ: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», , Київ, Україна, 26 липня 2023 р. – Київ, 2023. – С. 181-184. (тези).
 29. А.Ю. Войтович Сучасні підходи контрольно-оцінювальної діяльності вчителя початкових класів в новій українській школі / А.Ю. Войтович, Н.Р. Кравченко // Імперативи розвитку нової української школи в умовах цифрових трансформацій: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної очно-дистанційної конференції : Київ: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», , Київ, Україна, 26 липня 2023 р – Київ, 2023. – С. 92-99. (тези).
 30. А.Ю. Войтович Психолого-педагогічні аспекти забезпечення формувального підходу контрольно-оцінювальної діяльності вчителя початкових класів в умовах НУШ / А.Ю.Войтович, Кравченко Н.Р // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2023. – Вип. 39. – С. 78-90. (стаття).
 31. Войтович А.Ю. Особливості реалізації принципу наступності у підготовці старших дошкільників до навчання в умовах Нової української школи / Бойко Г. О., Галян О. І., Галюка О. С. та ін.] // Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах сталого розвитку суспільства – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 138-162. – ISBN 978-617-10-0819-9. (монографія).
 32. А.Ю. Войтович Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти до навчання в умовах НУШ / А.Ю. Войтович // Імперативи розвитку нової української школи в умовах цифрових трансформацій : матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної очно-дистанційної конференції, Україна, 26 липня 2023 р. – Київ : Київ: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023. – С. 125-130. (тези).
 33. Мисько І.І., Войтович А.Ю. Теоретичні аспекти самостійної роботи у здобувачів початкової освіти / Ірина Ігорівна Мисько, Анна Юріївна Войтович //Імперативи розвитку нової української школи в умовах цифрових трансформацій: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної очно-дистанційної конференції, Київ, 26 липня 2023 р. / Упор.: Є. В. Баженков, Ю. М. Сафонов, О. А. Дубовик, Г. А. Коломоєць, Т. А. Малечко, А. А. Ребрина, Г. В. Буянова. – Київ: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023. – С. 120-122.(тези).
 34. Мисько І.І.,Войтович А.Ю. Формування навичок самостійної роботи здобувачів початкової освіти в навчальній діяльності / Ірина Ігорівна Мисько // Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах» [вступ. слово, впоряд., заг. редак. Н. Мачинської]. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023.- C. 304-307.(тези).
 35. Хорохойко М.І., Войтович А.Ю. Адаптація дітей до умов навчання в новій українській школі / М.І. Хорохойко // Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах» [вступ. слово, впоряд., заг. редак. Н. Мачинської]. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023.- C. 507-511.(тези).
 36. Кравченко Н.Р., Войтович А.Ю. Особливості контрольно-оцінювальної діяльності вчителя початкових класів в умовах воєнного стану / Н.Р. Кравченко // Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах» [вступ. слово, впоряд., заг. редак. Н. Мачинської]. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023.- C. 215-220.(тези).
 37. Процайло О.О., Войтович А.Ю. Дидактична гра як засіб розумового розвитку молодшого школяра / О.О. Процайло // Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах» [вступ. слово, впоряд., заг. редак. Н. Мачинської]. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023.- C. 396-399.(тези).
 38. Чепіль М.І., Войтович А.Ю. Психологічна підтримка в умовах війни. / М.І. Чепіль // Видатні постаті психології: історія, сучасність і перспективи: матеріали I всеукраїнської науково-практичної конференції до дня психолога (21 квітня 2023р., м.Львів). Львів,2023.- С.117-120. (тези).

Біографія

 • Народилась у м. Львові.

Освіта:

 • Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка – базова вища освіта за напрямом підготовки «Початкова освіта», кваліфікація бакалавра початкової освіти. Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови у початкових класах;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – повна вища освіта за спеціальністю «Початкова освіта», кваліфікація магістра початкової освіти, викладача педагогіки і методики початкової освіти.

Досвід роботи:

 • Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка – викладач педагогіки та фахових дисциплін початкової освіти (2012-2014р.) ;
 • Львівський національний університет імені  Івана  Франка – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (з 2013р).

Наукові досягнення:

 • Захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи(друга половина ХХ століття)».

Навчальні дисципліни, які читає:

 • Педагогічне проектування в професійній  діяльності вчителя
 • Методика навчання суспільствознавства
 • Методика навчання основ здоров’я
 • Основи природознавства з методикою навчання

Нагороди

Лауреатка обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради у 2018 році.

Розклад