Войтович Анна Юріївна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: anna.voytovych@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Використання інноваційних технологій екологічної освіти школярів; компаративний аспект екологічного виховання; валеологічна освіта та виховання дітей і молоді. Розвиток та формування  громадських компетентностей у майбутній вчителів початкової школи.

Курси

Публікації

Наукові та навчально методичні праці:

 1. Курилович А.Ю. Застосування наочних посібників у процесі закріплення навичок розв’язування текстових задач на уроках математики у початкових класах/ Анна Юріївна Курилович // Науковий вісник УІІІ: Збірник наукових праць студентів педагогічного факультету / Упор. Г.Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С.55 -58.
 2. Курилович А.Ю. Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей та культурної ідентифікації / Анна Юріївна Курилович // Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.43-46.
 3. Курилович А.Ю. Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів / Анна Юріївна Курилович // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Педагогіка. Випуск 1. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 108 – 113.
 4. Курилович А.Ю. Екологічне виховання молодших школярів засобами народної творчості / Анна Юріївна Курилович // Zbiόr raportόw naukowych. «Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki» (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – str. 32 – 36.
 5. Курилович А.Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів як педагогічна проблема / Анна Юріївна Курилович  // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НДУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск CXVIII (118). – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 130 – 136.
 6. Курилович А.Ю. Нормативно-правові та методичні аспекти процесу екологічного виховання учнів початкових класів (друга половина ХХ століття) / Анна Юріївна Курилович // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НДУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск CXХI (121). – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 99 – 105.
 7. Курилович А.Ю. До питання дослідження екологічного виховання молодших школярів (друга половина XX ст.) / Анна Юріївна Курилович // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 11 (118) листопад. – С. 145 – 149.
 8. Войтович А.Ю. Психолого-педагогічні засади екологічного виховання / Анна Юріївна Войтович // Zbiόr raportόw naukowych. Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria. (29.04.2015 – 30.04.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – str. 125 – 129.
 9. Войтович А.Ю. Принципи екологічного виховання молодших школярів у другій половині ХХ століття / Анна Юріївна Войтович // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 8 (127) серпень. – С. 164 – 169.
 10. Войтович А.Ю. Форми екологічного виховання молодших школярів (друга половина ХХ століття) / Анна Юріївна Войтович // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 27. – С. 250 – 255.
 11. Войтович А.Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів в Україні та Європі: компаративний аспект / Анна Юріївна Войтович // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. – № 2 (133) лютий. – С. 149 – 153.
 12. Войтович А.Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів: суспільні детермінанти і ризики / Анна Юріївна Войтович // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / (редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький). – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 202 – 204.
 13. Войтович А. Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів в Україні та Європі: компаративний аспект / Анна Юріївна Войтович // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти, 04.02.2016р.- Львів:  Львівський національний університет Імені Івана Франка, 2016.- Вип.1.-С. 17-20.
 14. Войтович А.Ю. Формування в учнів початкової школи бережливого ставлення до природи / Анна Юріївна Войтович // Науковий вісник ХІІ : Збірник наукових праць студентів факультету початкової та мистецької освіти / Упор. Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 30 – 33.
 15. Войтович А. Ю. Глобалізаційні аспекти наступності екологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Анна Юріївна Войтович // Матеріали теоретико-практичниго семінару «Наступність  дошкільної та початкової освіти  в контексті соціальної мобільності», 20 січня 2017 р.- м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.- С. 46-49
 16. Войтович А. Ю. Підготовка вчителя початкових класів до реалізації завдань екологічного виховання учнів / Анна Юріївна Войтович // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти, 02.02.2017 р.- Львів: Львівський національний університет Імені Івана Франка, 2017.- Вип.2.
 17. Voytovych Anna Yuriyivna, Pavlyukh Nataliya Stepanivna, Pantyuk Mykola Pavlovych, Pantyuk Tetyana Ihorivna. Continuity of preschool and primary education in modern conditions: essence, factors, results / Anna Voytovych // Proceedings of V International scientific conference “Science of the third millennium”. Morrisville, USA, Lulu Press., 2017. 158-161 p.

Біографія

 • Народилась у м. Львові.

Освіта:

 • Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка – базова вища освіта за напрямом підготовки «Початкова освіта», кваліфікація бакалавра початкової освіти. Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови у початкових класах;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – повна вища освіта за спеціальністю «Початкова освіта», кваліфікація магістра початкової освіти, викладача педагогіки і методики початкової освіти.

Досвід роботи:

 • Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка – викладач педагогіки та фахових дисциплін початкової освіти (2012-2014рр.) ;
 • Львівський національний університет імені  Івана  Франка – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (з 2013р) .

Наукові досягнення:

 • Захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи(друга половина ХХ століття)».

Навчальні дисципліни, які читає:

 • Педагогічне проектування в професійній  діяльності вчителя
 • Методика навчання суспільствознавства
 • Методика навчання основ здоров’я
 • Основи природознавства з методикою навчання

Розклад