Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної галузі (013з “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Немає
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Войтович А. Ю.ФПШ-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ФПШ-21зВойтович А. Ю.

Опис курсу

Дана дисципліна має теоретично-практичний характер і сприяє формуванню у майбутніх вчителів знань про     здоров’я та реалізацію змісту соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі.

Дисципліна «Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної галузі» є нормативною дисципліною  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка), яка викладається в 4-5 семестрах в обсязі 3 кредитів (90 годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

    Метою викладання навчальної дисципліни є:  підготовка здобувачів вищої освіти до організації соціального та здоров’язберігаючого освітнього середовища у початковій школі, ознайомленні студентів із навчальними програмами НУШ, метою, завданнями, цілями Державного стандарту початкової освіти щодо реалізації соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі, а також сучасними технологіями збереження та зміцнення здоров’я молодших школярів, формуванні у них готовності до соціальної та здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі початкової школи.

Рекомендована література

Базова література
1. Антонова О.Є., Поліщук Н.М. Підготовка вчителя до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2016. 248 с.
2. Бардов В.Г. Загальна гігієна та екологія людини. Вінниця: Нова книга, 2002. 216 с.
3. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 391 с.
4. Димань Т.М. Екологія людини: підручник. К.: ВЦ «Академія», 2009. 376 с.
5. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини. Безпека життєдіяльності: підручник. К.: Каравела, 2007. 169 с.
6. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: підручник. К.: Академія, 2005. 288 с.
7. Ілійчук Л.В. Педагогічні умови використання арт-терапії в освітньо-виховному просторі початкової школи. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Психологопедагогічні науки. 2016. № 2. С. 114-118.
8. Кириленко Л.Г., Власенко Н.В. Визначення пріоритетності кольоротерапії у формуванні основ здоров’язбережувальної компетентності дітей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 2 (36). С. 429-436.
9. Кондратюк С.М. Інтегрований підхід до формування у молодших школярів здорового способу життя: здоро’язбережувальне виховання: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А.Макаренка, 2013. 191с.
10. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини: підручник. Х.: «ОВС», 2004. 254 с.
11. Плахтій П.Д. Біоритми і режим дня дітей та підлітків. Основи шкільної гігієни і валеоогії. Теорія, практикум, тести: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2009. 285 с.
12. Презлята Г. Здоровий спосіб життя: ідеї, пошуки, досвід: монографія. Ів.-Фр.: НАІР, 2013. 484 с.
13. Скрипник І.М. Кольоротерапія: методичний посібник. Рівне, 2014. 147 с.
14. Сливка Л. Екологія дитинства: навчально-методичний посібник. Ів.-Фр.: НАІР, 2014. 164 с.
15. Сливка Л. Здоров’язбережувальна педагогіка: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г.М., 2016. 200 с.
16. Сливка Л. Оздоровчі технології і техніки терапевтичного спрямування. Ів.-Фр., 2013. 94 с.
17. Теорія і практика арт-терапії: навчально-методичний комплекс / укл. І.В.Бабій. Умань, 2014. 75с.
18. Федій О.А. Естетотерапія: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2012. 304 с.
19. Федій О.А. Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія. Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2009. 404 с.

Допоміжна література
1. Базима Н.В., Мороз О.В. Значення музикотерапії для розвитку мовлення у дітей з аутистичними порушеннями. Логопедія. 2013. № 3. С. 3-8.
2. Бакай С.Ю., Мартічян О.А. Музикотерапія та вокалотерапія у сучасному педагогічному процесі. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. 2011. Вип. 14. С. 13-16.
3. Батищева Г. Музикотерапія як метод психокорекції. Психолог. 2005. № 14. С. 25-28.
4. Безклинська О., Миронова Т. Музикотерапія під час роботи з дітьми з особливими потребами. Позашкілля. 2014. № 12. С. 61-64.
5. Богосвятська А. «Ранок» і «вечір» уроку як гармонійна зміна природних психофізіологічних фазових станів дитини. Зарубіжна література в школах України. 2016. № 10. С. 10-18.
6. Бойко А.Е. Використання арт-педагогічних технологій як засобу творчого самовираження молодших школярів у позашкільних навчальних закладах. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 5. С. 68-73.
7. Болсун С. Зовнішність учителя як компонент педагогічної техніки. Початкова школа. 2000. № 7. С. 48-50.
8. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі. Здоров’я і фізична культура. 2006. № 8. С. 1-6.
9. Ващенко О., Свириденко С. Організація здоров’язберігаючої діяльності початкової школи. Початкова освіта. 2005. № 46. С. 2-4.
10. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини. Суми: ВТД «Університет. книга», 2008. 391 с.
11. Гречишкіна А., Коваленко Н. Пісочна психотерапія. Палітра педагога. 2010. № 5. С. 10-14.
12. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини: навч. посібник. Львів: Афіша, 2000. 248 с.
13. Деркач О., Вацьо М. Впровадження елементів музичної терапії в навчальний процес підготовки майбутніх учителів початкових класів. Рідна школа. 2005. № 12. С. 54-56.
14. Димань Т.М. Екологія людини: підручник. К.:ВЦ «Академія», 2009. 376 с.
15. Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя: колективна монографія / за ред. Ю.М.Швалба. К.: Педагогічна думка, 2007. 276 с.
16. Єнгаличева І. Казкотерапія як один із методів корекційно-розвиваючої роботи з педагогічно занедбаними учнями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2012. Вип. 25. С. 70-72.
17. Єфімова Є.М. Здоров’язбережувальні технології у контексті педагогічних досліджень. Проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 1. С. 57-58.
18. Кондратюк С.М., Павлущенко Н.М. Працездатність учня. Основи здоров’я. 1-4 класи: матеріали до уроків: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. 162 с.
19. Костіков В.О. Переваги арт-терапії як засобу адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов навчально-виховного процесу. Молодий вчений. 2015. № 5 (20). С. 104-107.
20. Локаєва Г.В. Можливості використання музикотерапії в загальноосвітніх закладах. Мистецтво та освіта. 2016. № 4. С. 7-11.
21. Мірошніченко Т.В. Навчально-виховний потенціал педагогічної пісочниці у змісті професійної підготовки педагога. Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць. Полтава, 2011. С. 218-223.
22. Моліцька М. Терапевтичні казки. Львів: Свічадо, 2009. 200 с.
23. Музичук О.О. Казка як засіб розвитку особистісних цінностей молодших школярів. Проблеми сучасної психології. 2012. № 17. С. 34-37.
24. Пісочна терапія в роботі з дошкільниками / упоряд. Л.А.Шик, Н.І.Дикань, О.М.Гладченко, Ю.М.Черкасова. Харків: Вид. група «Основа», 2010. 127 с.
25. Побережна Г. Педагогічний потенціал музикотерапії. Мистецтво та освіта. 2008. № 2. С. 9-12.
26. Повна енциклопедія очищення та лікування організму / укладач І.Левашова. Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2010. 384 с.
27. Сінєльнікова Т.В., Ворнік Н.О. Діагностика та корекція агресивності молодших школярів методом казкотерапії. Наука і освіта.2016.№ 2-3.С. 10-15.
28. Сухорукова Г., Громнюк О. Кольори дитячих малюнків як джерело інформації про внутрішній світ та прихований стан дитини. Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. 2009. Вип. 2. С. 53-59.
29. Тітаренко С.А., Заяць Д.О. Покращення психічного здоров’я дітей дошкільного віку засобом сміхотерапії. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. Вип. 118 (3). С. 273-275.
30. Ткаченко Т. Музикотерапія і її внесок в оздоровчу, виховну і моральну функцію молоді. Молодь і ринок. 2012. № 4 (87). С. 17-20.
31. Яцук Г.Ф.Допитливим про основи здоров’я. Тернопіль:Астон, 2004.152 с.

Інформаційні ресурси

  1. https://uk.wikipedia.org/wiki/ – (Вікіпедія. Вільна енциклопедія).
  2. https://mon.gov.ua/ua – (Міністерство освіти і науки України).

Матеріали

Методичні рекомендації до проведення практично-семінарських занять

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Силабус:

Завантажити силабус