Медіаосвіта та інформаційна культура дошкільників (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Войтович А. Ю.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31Шоловій М. І.
ФПД-32Шоловій М. І.

Опис курсу

Дана дисципліна має теоретично-практичний характер і сприяє формуванню у майбутніх вихователів знань про теоретико-методичні аспекти та технології формування медіаосвіти  та інформаційної культури дітей старшого дошкільного віку.

Дисципліна «Медіаосвіта та інформаційна культура дошкільників» є вибірковою дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка), яка викладається в 5 семестрах в обсязі 6 кредитів (180 годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання навчальної дисципліни є:  підготовка здобувачів вищої освіти до організації середовища у дошкільному закладі щодо реалізації розвитку у дітей старшого дошкільного віку інформаційної культури засобами медіаосвіти, формування медіаграмотності та медіакультури вихованців, закладення підвалин різних аспектів їхньої медіакомпетентності; вивченні діагностичного інструментарію сформованості медіаграмотності старших дошкільників.

Рекомендована література

Базова література

 1. Зоря Ю.М., Степанова Н. М. Soft skills для розвитку дитини: емоційний інтелект, комунікація та медіаграмотність. Медіаальбом для наймолодших / Ю.М. Зоря, Н. М. Степанова/ За редакцією О. В. Волошенюк. Ілюст. А. О. Павленко – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2021. – 42 с.
 2. Казки і фарби: парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти / Т.М. Чашка; за заг. ред. О.В. Волошенюк, Г.А. Дегтярьової, В.Ф. Іванова. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2018. – 204 с.
 3. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О.В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О.О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 – 234 с.
 4. Медіадошкільник : парціальна програма з медіаосвітньої діяльності для дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) / Г.А. Дегтярьова, О.С. Тарасова, А.П. Фоменко; за заг. ред. О.В. Волошенюк, Г.А. Дегтярьової, В.Ф. Іванова. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. – 118 с.
 5. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіа культура / Наталія Череповська. – К.: Шк. Світ, 2010. – 128с.
 6. Медіаосвіта та медіа грамотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – К.: Центр Вільної Преси, 2012. – 352 с.
 7. Медіасвіт для дошкільнят : парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку / Василюк С. М., Алєксєйчик О. В., Проценко О. В., Абаляєва Л. Ю., Чашка Т. М., Стєніна Л. В., Шелкова С. В.; за заг. ред. О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. – 98 с.
 8. Найдьонова Л.А., Умеренкова Н.Ф., Вознесенська О.Л., Чаплінська Ю.С., Дятел Н.Л. Наскрізна медіаосвіта в умовах війни. Збірник навчальних програм / за ред. Л.А. Найдьонової, Н.Ф. Умеренкової; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології, 2022. URL: http://mediaosvita.org.ua/book/zbirnyk-navchalnyh-program-naskrizna-mediavita-v-umovah-viiny/
 9. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна та В.В Літостанського. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2013. – 447 с.
 10. Формування медіаграмотності дітей старшого дошкільного віку: теорія і технологія: монографія / за наук. ред. проф. Чайки В. М. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2019. 188 с.

Допоміжна література

 1. Бубін А., Боярчук С. Медіаосвіта як важливий чинник професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Педагогічний часопис Волині. – №2(9). – 2018. – С.45-52 URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/14370/1/%D0%91%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA-45-52.pdf
 2. Гергуль С. М. Особливості викладання курсу “медіаосвіта та медіаграмотність” у вищій школі. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка №148. ). – 2017. – С.43-45 URL: https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3668/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%96%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96.pdf
 3. Шеїна О. Медіаосвіта: теоретичні основи. Нукова праця. Педагогіка. Випуск 279. Том 291. – С.47-50. URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2017/291-279-13.pdf

Інформаційні ресурси

 1. medialiteracy.org.ua
 2. mediaosvita.org.ua
 3. osvita.mediasapiens.ua
 4. aup.com.ua
 5. mediakrytyka.info
 6. https://www.youtube.com/watch?v=tMQudmwJUf8

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус