Документознавство та фінансово-господарська діяльність у ЗДО

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФПД-51Клочко Н. В.
ФПД-51 зКлочко Н. В.

Опис курсу

1. Завдання освітньої компоненти передбачають формування у здобувача вищої освіти таких загальних та спеціальних компетентностей визначених освітньою програмою:

 • загальних компетентностей:

КЗ-1. Здатність діяти відповідальна та свідомо.

КЗ-5. Здатність працювати в команді.

 • спеціальних (фахових) компетентностей:

КС-4. Готовність до організації фінансово-господарської діяльності закладів дошкільної освіти.

КС-8. Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами професійної етики.

КС-10. Здатність аналізувати потенційні ресурси закладу дошкільної освіти, розробляти стратегію його розвитку в умовах освітніх змін і суспільних викликів

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен досягти таких програмних результатів навчання, визначених освітньою програмою:

ПРН-1. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти.

ПРН-2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу.

ПРН-7. Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної освіти.

ПРН-11. Організовувати харчування, медичне обслуговування, оздоровлення дітей.

ПРН-12. Уміти планувати та координувати фінансово-господарську діяльність закладів дошкільної освіти.

ПРН-13. Уміти оцінювати потенційні ресурси розвитку закладу дошкільної освіти, використовувати інструменти стратегічного планування його діяльності, формулювати пропозиції для різних типів управлінських завдань з метою забезпечення якості освіти.

2. Очікувані результати навчання:

– знати джерела фінансування, кошторис доходів та видатків як основний планово-фінансовий документ, його структуру, принципи фінансування, показники та контрольні цифри для складання кошторису; правила ведення та зберігання фінансової документації; забезпечувати прозорість та ефективність розподілу й використання коштів;

– уміти планувати роботу закладу дошкільної освіти, опираючись на державні нормативно-правові документи; застосовувати різні форми управлінської діяльності, дотримуючись професійної етики

Доводити до відома працівників та обговорювати зміст законів, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність закладів дошкільної освіти.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році. Лист МОН від 21.08.2023 № 1/12490-23
 2. Рекомендації МОН України від 17.05.2023 № № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року»
 3. Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні Лист МОН від 02.04.2022 № 1/3845-22
 4. Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 (зі змінами від 01.06.2023)
 1. Положення про заклад дошкільної освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 р. № 86). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-п#Text . П. 4, 15-20.
 2. Шкіцька І. Управлінське документознавство: навч. посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 382 с.
 3. Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»: наказ Мінекономіки України від 28.09.2021.
 4. Словник термінів документознавства.
 5. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III. Дата оновлення: 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text . Ст. 3-5, 9, 11-12, 15, 17, 19-20.
 6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 18.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19#Text . Ст. 11, 29, 70.
 7. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів Наказ МОН  від 24.03.2016  № 234 (зі змінами від 09.09.2022)
 1. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187
 2. Про затвердження примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059. Дошкільне виховання. 2012. № 10. Вкладка. С. 1-16.

Додаткова література:

1.Вергун Ю. Як у дитсадку забезпечити дієву систему якості освіти. Цифрове видавництво MCFR, 2021. URL: http://surl.li/aazhp .

2.Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2020: Наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 №144. URL: https://zakon.help/files/article/11494/ДСТУ%204163_2020.pdf

3.Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти: Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71. URL: https://sqe.gov.ua/images/materials/Методичні%20рекомендації/ЗДО/Методичні_рекомендації_внутрішня_система_забезпечення_якості_освіти_ЗДО.pdf

4.Мартинець Л. Управлінська діяльність керівника навчального закладу: навчальний посібник. Вінниця, 2018. 196 с (С. 11-28, 51-55, 80-84, 88-116). URL: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/92/1/20.09_Управлінська%20діяльність%20керівника_.pdf

5. Організаційно-розпорядча документація дошкільного навчального закладу: методичний посібник. Упорядкув.: Т. В. Панасюк, Н. В. Омельяненко, Л. І. Ільченко. К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2016. С. 34-48, 419-440, 476-485.

6. Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу: навч. посіб. Суми: Вид‐во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. С. 178-213.

7. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник. Київ: «Літера» ЛТД, 2013. С. 33-59, 273-280.

8. Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу / упор. Л. Ківшарь. Тернопіль: Мандрівець, 2013. 344 с.

9. Кіндрат І. Р. Проблеми менеджменту дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2013. № 5 (264), Ч. ІІ. С. 137-143.

10. Линьов К. Структура Концепції розвитку закладу освіти. Ч. 2. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oJCSM4TFZFs .

11. Пономаренко Т. О. Управління в системі дошкільної освіти: навчальний посібник. Краматорськ: КЕГІ, 2012. С. 8-235.

12. Романюк І.А. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Тернопіль: Мандрівець, 2011. 280 с.

13.Комова М.В. Документознавство. Львів: «Тріада плюс», 2007. С. 28-57, 232-240.

Internet-джерела:

 1. Фінансово-господарська діяльність.
 2. Практика управління дошкільним закладом.
 3. Документація (тести).
 4. Нормативно-правова база закладів дошкільної освіти.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023-2024 н.р. (д.ф.н.)

Завантажити силабус