Сірант Неля Петрівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: nelya.sirant@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Магістр педагогіки і початкового навчання, спеціаліст вищої категорії.
Коло науково-педагогічних інтересів – розвиток особистості школяра в процесі інтерактивного навчання.
Наукові зацікавлення: мовленнєва компетентність педагога, словесні джерела етнопедагогіки, методичний аспект організації навчання за НУШ.

Курси

Публікації

Фахові видання

Sirant N., Ihor Popovych, Mariia Pavliu, Igor Zhigarenko, Oksana Serhieienkova. Research of relationship of functional-role positions (ego-states) with indicators of future specialists’ independence. Аmazonia investiga,Vol.10. Issue:41 mai, 2021

Сірант Н., Василенко І. Естетичне виховання як засіб творення естетичної культури на уроках математики. «Інноваційна педагогіка». Випуск 36. 2021.

Сірант Н., Воробель М. Самовиховання як педагогічний чинник розвитку особистості. Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Випуск 80. Т.1.

Сірант Н., Стадницька Н. Особливості застосування засобів наочності у контексті початкової освіти. «Актуальнi питання гуманiтарних наук». Вип 37, том 3, 2021

Сірант Н.П. Виховання працьовитості: запорука успішності дитини. “Освіта та розвиток обдарованої особистості” зб. нау.пр.№ 1(80) 2021

Сірант Н.П, Алешко Г.М. Педагогічна проблема спілкування дитини з дорослими. RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALTA DOMESTICHE: – Болонья (ITA): 14.05.2021

Сірант Н.П., Проц М.О.Актуальність проблеми: мобільна залежність здобувачів вищої освіти. Науковий журнал. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 66 (Педагогіка). Warszawa 29.04.2021.

Сірант Н.П.I Міжнародна науково-практична конференція «MULTIDISZIPLINARE FORSCHUNG: PERSPEKTIVEN, PROBLEME UND MUSTER» Педагогічні шляхи самовиховання особистості : Відень: AUT- 09.04.2021

Сірант Н.П.«Розвиток креативності здобувачів початкової освіти через Lego-технології» І Міжнародна науково-практична конференція «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities» Відень: AUT 02.04.2021

Сірант Н.П., Машталір А.А.Можливості застосування ІКТ у роботі вчителя початкової освіти. І Міжнародна науково-практична конференція «SECTORAL RESEARCH XXI: CHARACTERISTICS AND FEATURES- Чикаго USA: 26.03.2021р. С 147-149.

Сірант Н.П. Воробель М.М. Formation of positive motivation for students in high school.URL: https://doi.org/10.36074/logos-1 І Міжнародна науково-практична конференція ««EDUCATION AND SCIENCE OF TODAY: INTERSECTORAL ISSUES AND DEVELOPMENT OF SCIENCES»: Кембридж:19.03.2021. С.58-61

Сірант Н.П. Психологічні основи оптимізації учіння як підгрунтя навчання здобувачів початкової освіти Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук”- Київ, 5-6 березня 2021р. С.160-162.

Сірант Н.П. Інноваційні технології на заняттях з математики.Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології» 5-6 лютого 2021 р. м. Київ.С.70-71

Сірант Н.П. Методика викладання інформатики в закладах початкової освіти (2020) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J_SdSpIxWS86El8-84lsmwtcUrvtVCkl

http://Сірант Н.П. Особливості використання нестандартної технології «Щоденні 3» за НУШ / Н. Сірант // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність». – Дніпро, 26-27 червня 2020 р.

Впровадження методики LEGO в освітній простір Нової української школи

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ТА ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Декоративно-ужиткове мистецтво як чинник естетичного виховання дитини в сім’ї. Освітній простір України. 2019. № 4. С. 153-157  http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/article/view/3867/3961

Реалізація завдань естетичного виховання дитини засобами фольклору . Monografia pokoferencyiana : science, research, development. 2018/ № 15. С48-52.http://конференция.com.ua/pages/view/1268

ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРИЧНОМУ РЕТРОСПЕКТИВІ

ДИТИНА ЯК СУБ’ЄКТ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

 Сірант Н.П. Музика як засіб естетичного виховання / Н.Сірант // – Херсон : Видавництво “Молодий вчений” С. 29 -32. – 33dec2018

Сірант Н.П. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під час педагогічної практики. / Н.Сірант. – Інноваційні технології у практичному навчанні. – Броди. – 2016. – С 57-62.

Сірант Н. У вдячній пам’яті жива. / Н.Сірант // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С.58-59.

Сірант Н.П. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства./Н.Сірант.// Відкритий урок:. – 2014 .- № 1 – 77.- С.54

Сірант Н.П. Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів [Текст] / Н.П.Сірант, О.В Яценко // «Актуальні питання сучасної педагогіки» (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика” 2015 . – С. 72-75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/13dec2015/25.pdf

Сірант Н. Майбутній учитель початкових класів у малокомплектній школі. / Н.Сірант // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріал міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2013р.) / [укл.О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк] – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – С. 77-79.

Сірант Н. П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Н. П. Сірант // «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (м. Чернігів, 13-14 листопада 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.24-27 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/12nov2015/05.pdf

Сірант Н. Виховання дітей у молодій сім’ї. / Н.Сірант // Педагогічний дискурс. Збірник наукових праць. Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 2012. – № 13. – С. 350 – 353.

Сірант Н.П. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку під час розв’язування задач з математики. / Н.П.Сірант// інтернет-конференція – http://www.sspu.sumy.ua

Сірант Н.П. Інноваційні технології навчання на уроках математики в початковій школі. / Н.П.Сірант, Н.М.Кисіль. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31, Львів 2016. – С.278-284.

 

Біографія

Ø – 1986–1990 рр. -Львівське педагогічне училище № 1.

Ø – 2003-2005 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – спеціаліст початкової освіти.

Ø -2007 –2008 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – магістр педагогіки та фахових дисциплін  початкової освіти.

Наукові досягнення:

  • Захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Естетичне виховання дитини в сім’ї засобами української народної педагогіки (друга половина ХХ століття)»  (30 жовтня 2019р.) у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, ДК № 055364 від 16 грудня 2019 року.

 

Розклад