Методика навчання математики та математичних технологій у початковій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
23Залік
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Василенко І. Я.ФПШ (А)-11, ФПШ-12, ФПШ-13
232доцент Сірант Н. П.ФПШ (А)-11, ФПШ-12, ФПШ-13
332доцент Сірант Н. П.ФПШ (А) - 21, ФПШ-22, ФПШ-23
416доцент Сірант Н. П.ФПШ (А) - 21, ФПШ-22, ФПШ-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ (А)-11доцент Василенко І. Я.
ФПШ-12доцент Василенко І. Я.
ФПШ-13доцент Василенко І. Я.
232ФПШ (А)-11доцент Василенко І. Я.
ФПШ-12доцент Сірант Н. П.
ФПШ-13доцент Василенко І. Я.
348ФПШ (А) - 21доцент Сірант Н. П.
ФПШ-22доцент Сірант Н. П.
ФПШ-23доцент Сірант Н. П.
432ФПШ (А) - 21доцент Сірант Н. П.
ФПШ-22доцент Сірант Н. П.
ФПШ-23доцент Сірант Н. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Методика навчання математики та математичних технологій у початковій школі» є оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів знань, умінь навчання математики учнів початкової освіти та про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ЗВО.
Завдання навчальної дисципліни:
Методичні:
– сформувати у студентів знання і вміння, які є необхідними для розв’язування навчально-виховних завдань, які виникають у процесі навчання молодших школярів з математики.
– забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя відповідно до потреб сучасної освіти.
Пізнавальні: сформувати в студентів знання про сучасні технології навчання математики.
Практичні: виробити практичні навички при складанні конспектів уроків та при проведенні уроків під час педагогічної практики.

Рекомендована література

Основна
1. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Методика навчання математики в 1-2 класах: URL: http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/!!!!!!!!!!!!!!ukr2/metodyka%20navchannіa%20matematyky%20u%201–2%20klasakh%20ZZSO%20na%20zasadakh%20intehratyvnoho%20i%20kompetentnisnoho%20pidkhodiv%20(Skvortsova%20S_%20O_,%20Onopriienko%20O_V_)%20.pdf ( дата звернення 28.08.2021).
2. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Методика навчання математики в 3-4 класах: URL: https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-matematiki-u-3-4-klasakh-zakladv-zagalno-seredno-osvti-na-zasadakh-ntegrativnogo–kompetentnsnogo-pdkhodv/ (дата звернення 28.08.2021).
3. Типова освітня програма URL: 2018. mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення 28.08.2021).

Допоміжна
1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: навч. посіб. [3-є вид., перероб. і доп.]. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2006. 336 с.
2. Богданович М. В. Методика розв’язування задач у початковій школі. К.: Вища школа, 1984.
3. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] Х.: ЧП «Принт-Лідер. 457 с..
4. Скворцова С.О. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Початкова школа. 2002. № 1. С. 23-28.
5. Скворцова С.О. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Початкова школа. 2002. № 2. С. 31- 35.
6. Скворцова С.О. Навчання молодших школярів розв’язуванню задач на знаходження четвертого пропорційного на підставі системного типу орієнтування. Наука і освіта. 2004. №1. С. 136 – 141.
7. Скворцова С.О. Навчання молодших школярів розв’язуванню задач на знаходження четвертого пропорційного на підставі системного типу орієнтування. Наука і освіта. 2004. №2. С. 149-155.
8. Скворцова С.О. Операційний бік процесу розв’язування математичних сюжетних задач (на матеріалі задач на знаходження невідомих за двома різницями. Наша школа. 2004. № 4. С.83-89
9. Скворцова С.О. Урок математики у початковій школі : мета, завдання, структура. Початкова школа. 2015. № 1. С. 4-9.

9. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

10. Формування поняття про просту задачу. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DdnnHhIk7sY (дата звернення 28.08.2021).
11. Задача на знаходження суми/ URL: https://www.youtube.com/watch?v=lEE-D56g8I0&t=229s (дата звернення 28.08.2021).
12. Задачі на знаходження різниці URL: https://www.youtube.com/watch?v=DAoihRMvZ7c (дата звернення 28.08.2021).
13. Досліджуємо задачі . URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q9zS16sJ94o (дата звернення 28.08.21)
14. Досліджуємо складові задачі. URL: https://www.youtube.com/watch?v=59FogE6PsaQ (дата звернення 28.08.21)
15. Задачі на пропорційне ділення. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZyFwbzaJFcM (дата звернення 28.08.21)

Матеріали

До теми 1
1. Електронні посібники з математики
2. Оновлені програми для початкової освіти 1- 4 класи

До теми 3
1. Проєктна діяльність на уроках математики
2. Ранкове коло
3. “Щоденні 3”
4. Формувальне оцінювання на уроках математики
5. Наказ про оцінювання

До теми 5
1. Відеоуроки для початкової школи
2. Платформа Prometheus
3. Всеукраїнська школа онлайн
4. Онлайн курс для вчителя початкової школи
5. На Урок

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Методика навчання математики та математичних технологій в початковій школі

Завантажити силабус