Неля Сірант

Position: Associate Professor, preschool and primary education Department

Scientific degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-42-30

Email: nelya.sirant@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Web of Science (Publons) profile: publons.com

Research interests

Магістр педагогіки і початкового навчання, спеціаліст вищої категорії.
Коло науково-педагогічних інтересів – розвиток особистості школяра в процесі інтерактивного навчання.
Наукові зацікавлення: мовленнєва компетентність педагога, словесні джерела етнопедагогіки, методичний аспект організації навчання за НУШ.

Publications

Web of Science

1. Сірант Н., Лозинська С., Яремчук Н. Life tasks and value orientations of future teachers under conditions of a digital educational environment. Yaremchuk, N., Sirant, N., Lozynska, S., Zavatska, N., & Boiaryn, L. (2024)Web of Science. Amazonia Investiga,13(75), 156-166.

Sirant Nelya. Research of readiness of pedagogical workers for innovations. N. Machynska, N. Yaremchuk, V. Korniat, Y. Derkach, N.Sirant, S. Lozynska. Аmazonia investiga. – 2022. Vol.11. Issue:51 mai. – Р. 50-60.

Nelya Sirant. Using Moodle in an Information Educational Environment of HEIs under Distance Learning.І.Subashkevych, V. Korniat, V. Loboda, I. Sihetii, M. Opachko. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. Volume 12, 2021 Issue 4, pages: 346-357.

Sirant N., Ihor Popovych, Mariia Pavliu, Igor Zhigarenko, Oksana Serhieienkova. Research of relationship of functional-role positions (ego-states) with indicators of future specialists’ independence Research of relationship of functional-role positions (ego-states) with indicators of future specialists’ independence Аmazonia investiga,Vol.10. Issue:41 mai, 2021

Copernicus
Сірант Н.П., Завада В.З., Червінська Р.І. Особливості проведення дидактичних ігор на уроках математики у закладі початкової освіти. Молодь і ринок №10 (218) 2023. С.112-117. Index Copernicus

Сірант Н., Токова Л. Аналіз фінансової грамотності здобувачів початкової освіти: думка з позиції нинішньої педагогічної науки. V International Scientific and Practical Conference «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences» 17.03.2023. Відень. С.329-333.

Фахові видання

Сірант Н.П., Хома М.В. Застосування тренінгових технологій на уроках математики в НУШ. Вісник науки та освіта. Серія Педагогічна. №1(19) 2024. С.1260-1271.


Сірант Н.П., Завада В.З., Червінська Р.І. Особливості проведення дидактичних ігор на уроках математики у закладі початкової освіти. Молодь і ринок №10 (218) 2023. С.112-117. Index Copernicus

2. Сірант Н.П., Токова Л.П. «Формування поняття заощадливості та поводження з грошима на уроках математики. електронний фаховий науковий журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка. ) Випуск 4 (22) 2023. С. 293-305.

Сірант Н., Червінська Р. «Дидактичні ігри як засіб навчання для здобувачів початкової освіти» вийшла друком у електронному фаховому науковому журналі «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка. ) Випуск 1 (19) 2023. С. 350-360.

Сірант Н., Загартовська Н. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск № 37. 2022. С. 152-159.

Сірант Н., Памула І. НЕСТАНДАРТНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Вісник Львівського університету. Випуск № 37. 2022. С.159-165.

Сірант Н.П. Особливості утруднення при розв’язанні арифметичних задач здобувачами початкової освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. № 36. 2022.

Сірант Н. Формування економічних понять у здобувачів початкової освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. № 1. 2022.С.119-126

Сірант Н., Василенко І. Естетичне виховання як засіб творення естетичної культури на уроках математики. «Інноваційна педагогіка». Випуск 36. 2021.

Сірант Н. Актуальність застосування ділової гри у закладах початкової освіти./ Сірант Н., Мисик О. // «Молодь і ринок».– 2021 – No 7-8 (193-194). С.114-117.

Сірант Н., Воробель М. Самовиховання як педагогічний чинник розвитку особистості. Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Випуск 80. Т.1.

Сірант Н., Стадницька Н. Особливості застосування засобів наочності у контексті початкової освіти. «Актуальнi питання гуманiтарних наук». Вип 37, том 3, 2021

Сірант Н.П. Виховання працьовитості: запорука успішності дитини. “Освіта та розвиток обдарованої особистості” зб. нау.пр.№ 1(80) 2021

Міжнародні закордонні конференції
Сірант Н., Кравчишин А. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках математики в освітньому процесі закладу початкової освіти. V Закордонна науково-теоретична конференція «Тhe process and dynamics of the scientific path» 9 лютого 2024 року. Збірник наукових праць SCIENTIA. Афіни. Грецька Республіка. С.122-123.

Сірант Н.П. Формування у дітей умінь самостійної роботи на уроках інформатики. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства:» збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 28 червня 2023 р.). Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. С.17-18.

Сірант Н. Застосування логічних блоків Дьєнеша для розвитку логіко-математичної творчості здобувачів початкової освіти. Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки. Наукова спільнота. Україна-Польща. 21-22 грудня 2022 року. С. 99-102.

Сірант Н. Наступність математичного розвитку дітей у діяльності закладу дошкільної та початкової освіти. V міжнародної науково-практичної конференції «Аn integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity» – 23.12.22 Відень. С. 405-407.

Сірант Н. Памула І. Практичні аспекти використання нестандартних завдань на уроках математики в початковій школі. IІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Сurrent issues of science, prospects and challenges». 10.06.2022. Сідней (AUS) С.31-34

Сірант Н., Загартовська Н. Умови формування самостійності учнів у ході навчання. Сірант Н., Загартовська Н. II міжнародна науково-теоретична конференція «Іnterdisciplinary research: scientific horizons and perspectives»06.05.2022. Вільнюс (LTU).

Сірант Н.П, Алешко Г.М. Педагогічна проблема спілкування дитини з дорослими. RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALTA DOMESTICHE: – Болонья (ITA): 14.05.2021

Сірант Н.П., Проц М.О.Актуальність проблеми: мобільна залежність здобувачів вищої освіти. Науковий журнал. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 66 (Педагогіка). Warszawa 29.04.2021.

Сірант Н.П.I Міжнародна науково-практична конференція «MULTIDISZIPLINARE FORSCHUNG: PERSPEKTIVEN, PROBLEME UND MUSTER» Педагогічні шляхи самовиховання особистості : Відень: AUT- 09.04.2021

Сірант Н.П.«Розвиток креативності здобувачів початкової освіти через Lego-технології» І Міжнародна науково-практична конференція «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities» Відень: AUT 02.04.2021

Сірант Н.П., Машталір А.А.Можливості застосування ІКТ у роботі вчителя початкової освіти. І Міжнародна науково-практична конференція «SECTORAL RESEARCH XXI: CHARACTERISTICS AND FEATURES- Чикаго USA: 26.03.2021р. С 147-149.

Сірант Н.П. Воробель М.М. Formation of positive motivation for students in high school.URL: https://doi.org/10.36074/logos-1 І Міжнародна науково-практична конференція ««EDUCATION AND SCIENCE OF TODAY: INTERSECTORAL ISSUES AND DEVELOPMENT OF SCIENCES»: Кембридж:19.03.2021. С.58-61

Сірант Н.П. Психологічні основи оптимізації учіння як підгрунтя навчання здобувачів початкової освіти Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук”- Київ, 5-6 березня 2021р. С.160-162.

Сірант Н.П. Інноваційні технології на заняттях з математики.Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології» 5-6 лютого 2021 р. м. Київ.С.70-71

Сірант Н.П. Методика викладання інформатики в закладах початкової освіти (2020) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J_SdSpIxWS86El8-84lsmwtcUrvtVCkl

http://Сірант Н.П. Особливості використання нестандартної технології «Щоденні 3» за НУШ / Н. Сірант // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність». – Дніпро, 26-27 червня 2020 р.

Впровадження методики LEGO в освітній простір Нової української школи

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ТА ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Декоративно-ужиткове мистецтво як чинник естетичного виховання дитини в сім’ї. Освітній простір України. 2019. № 4. С. 153-157  http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/article/view/3867/3961

Реалізація завдань естетичного виховання дитини засобами фольклору . Monografia pokoferencyiana : science, research, development. 2018/ № 15. С48-52.http://конференция.com.ua/pages/view/1268

ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРИЧНОМУ РЕТРОСПЕКТИВІ

ДИТИНА ЯК СУБ’ЄКТ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

 Сірант Н.П. Музика як засіб естетичного виховання / Н.Сірант // – Херсон : Видавництво “Молодий вчений” С. 29 -32. – 33dec2018

Сірант Н.П. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під час педагогічної практики. / Н.Сірант. – Інноваційні технології у практичному навчанні. – Броди. – 2016. – С 57-62.

Сірант Н. У вдячній пам’яті жива. / Н.Сірант // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С.58-59.

Сірант Н.П. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства./Н.Сірант.// Відкритий урок:. – 2014 .- № 1 – 77.- С.54

Сірант Н.П. Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів [Текст] / Н.П.Сірант, О.В Яценко // «Актуальні питання сучасної педагогіки» (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика” 2015 . – С. 72-75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/13dec2015/25.pdf

Сірант Н. Майбутній учитель початкових класів у малокомплектній школі. / Н.Сірант // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріал міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2013р.) / [укл.О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк] – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – С. 77-79.

Сірант Н. П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Н. П. Сірант // «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (м. Чернігів, 13-14 листопада 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.24-27 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/12nov2015/05.pdf

Сірант Н. Виховання дітей у молодій сім’ї. / Н.Сірант // Педагогічний дискурс. Збірник наукових праць. Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 2012. – № 13. – С. 350 – 353.

Сірант Н.П. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку під час розв’язування задач з математики. / Н.П.Сірант// інтернет-конференція – http://www.sspu.sumy.ua

Сірант Н.П. Інноваційні технології навчання на уроках математики в початковій школі. / Н.П.Сірант, Н.М.Кисіль. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31, Львів 2016. – С.278-284.

 

Biography

Ø – 1986–1990 рр. -Львівське педагогічне училище № 1.

Ø – 2003-2005 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – спеціаліст початкової освіти.

Ø -2007 –2008 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – магістр педагогіки та фахових дисциплін  початкової освіти.

Наукові досягнення:

  • Захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Естетичне виховання дитини в сім’ї засобами української народної педагогіки (друга половина ХХ століття)»  (30 жовтня 2019р.) у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, ДК № 055364 від 16 грудня 2019 року.

 

Schedule

Page with teachers schedule not found!