Практикум розв’язування задач з математики

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6112ФПШ-31доцент Сірант Н. П.
ФПШ-32доцент Сірант Н. П.
ФПШ-33доцент Сірант Н. П.

Опис курсу

Дисципліна « Практикум розв’язування задач з математики» є вибірковою дисципліною з спеціальності 013 Початкова освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка) для освітньої програми Бакалавр початкової освіти, яка викладається в 6 семестрі в обсязі 8 кредитів (240 годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна « Практикум розв’язування задач з математики» є вибірковою дисципліною підготовки студентів ОР «бакалавр» спеціальності «Початкова освіта» і передбачає інтегрування знань з дисциплін: «Психологія загальна, вікова та педагогічна», «Дидактика та педагогічні технології у початковій школі» та фахових методик початкової освіти; спрямована на формування у студентів професійних умінь трансформувати набуті знання у освітній процес ЗВО.

Мета навчальної дисципліни «Практикум розв’язування задач з математики» є оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів знань, умінь навчання математики учнів початкової освіти та про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ЗВО та формування практичних умінь майбутнього вчителя початкових класів з методики розв’язування задач.

Рекомендована література

Основна:
1. Скворцова С.О.,Онопрієнко О.В.Нова українська школа: Методика навчання математики в 1-2 класах:2019. http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/!!!!!!!!!!!!!!ukr2/metodyka%20navchannіa%20matematyky%20u%201–2%20klasakh%20ZZSO%20na%20zasadakh%20intehratyvnoho%20i%20kompetentnisnoho%20pidkhodiv%20(Skvortsova%20S_%20O_,%20Onopriienko%20O_V_)%20.pdf
2. Скворцова С.О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів: Монографія.Одеса: Астропринт, 2016.- 256с.(дата звернення 28.08.21):: https://skvor.info/publications/books-and-workbooks/
3. Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». Частина І. Методика формування в молодших школярів загального уміння розв’язувати сюжетні задачі. Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011.–268 с. (дата звернення 28.08.21): https://skvor.info/publications/books-and-workbooks/
4. Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». Частина ІІ. Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів. Одеса: Фенікс, 2011. 156 с.URL: https://skvor.info/publications/books-and-workbooks/(дата звернення 29.08.21):
Інтернет джерела:
1. Сірант Н., Василенко І. Естетичне виховання як засіб творення естетичної культури на уроках математики. Інноваційна педагогіка, 32. 2021. С.80-83.
2. Формування поняття про просту задачу : URL: https://www.youtube.com/watch?v=DdnnHhIk7sY ( дата звернення 21.08.21)
3. Задача на знаходження суми: URL: https://www.youtube.com/watch?v=lEE-D56g8I0&t=229s ( дата звернення 21.08.21)
4. Задачі на знаходження різниці : URL: https://www.youtube.com/watch?v=DAoihRMvZ7c( дата звернення 21.08.21)
5. Досліджуємо складові задачі: URL: https://www.youtube.com/watch?v=59FogE6PsaQ ( дата звернення 21.08.21)
6. Досліджуємо задачі : URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q9zS16sJ94o ( дата звернення 21.08.21)
7. Задачі на знаходження від’ємника: URL: https://www.youtube.com/watch?v=VpuYS1quJNM ( дата звернення 21.08.21)
8. Задачі URL: https://www.youtube.com/watch?v=s-8mBJtgrsg ( дата звернення 21.08.21)

Силабус:

Завантажити силабус