STEM-освіта

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Сірант Н. П.ФПШ-41, ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПШ-41доцент Сірант Н. П.
ФПШ-42доцент Сірант Н. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна « STEM-освіта» є вибірковою дисципліною підготовки слухачів ОР «бакалавр» спеціальності «Початкова освіта» і передбачає інтегрування знань з дисциплін: «Загальна психологія», «Педагогіка», «Психологія дитяча», «Методика інформатичних технологій у початковій школі»та фахових методик початкової освіти; спрямована на формування у студентів професійних умінь трансформувати набуті знання у освітній процес ЗВО.
Міждисциплінарні зв’язки: нові інформаційні технології тісно пов’язані з методикою математики загальною педагогікою, психологією, дидактикою та методиками початкового навчання. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Загальні питання STEM-освіти в початковій школі
Змістовий модуль 2. Використання ігрових технологій при вивченні STEM-дисциплін

Дисципліна «STEM-освіта» є вибірковою дисципліною з спеціальності 013 Початкова освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка) для освітньої програми Бакалавр початкової освіти, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 6 кредитів (180годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета навчальної дисципліни «STEM-освіта» є оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів знань, умінь навчання математики учнів початкової освіти та про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ЗВО.

Рекомендована література

1. Бібік Н.М. (2018) Нова українська школа: порадник для вчителя . 2018, 160с.
2. Використання елементів STEAM-освіти на уроках математики в сучасній школі. Мирна І.О., Чемерис М.І., Петренчук С.В., Міхєєва І.М., Якимчук О.О., Павлік Т.В., Головченко Л.А., Мельниченко В.А., Остапенко О.О., Хильчук Н.М. Житомир:2020. 78 с.
3. Гончарова Н.О. Використання ігрових технологій при вивченні STEM-дисциплін URL: https://www.youtube.com/watch?v=MirZapWiIjc&list=PLKryum2977DEEWFKG_DT30y01F0hDP-AZ (дата звернення 27.08.21)
4. Коршунова О.В. Дослідницькі методи навчання у початковій школі. URL: https://www.youtube.com/watch?v=VGiDYtg44yM&list=PLKryum2977DEEWFKG_DT30y01F0hDP-AZ&index=1 (дата зверенння 27.08.21).
5. Навчальні документи. ULR: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/navchalno-metodichnyi-materiali-dlya-vchiteliv/ (дата зверення 27.08.21)

Силабус:

Завантажити силабус