Дистанційні засоби навчання на уроках математики

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
68Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6112ФПШ-31доцент Сірант Н. П.
ФПШ-32доцент Шаран О. В.
ФПШ-33доцент Шаран О. В.

Опис курсу

Мета – підготовка студентів до використання дистанційних засобів навчання на уроках математики у закладі початкової освіти.

Завдання:

 • забезпечити формування здатності усвідомлювати освітній потенціал дистаційного навчання;
 • ознайомити студентів із сучасними формами та засобами дистанційного навчання в закладах освіти;
 • забезпечити оволодіння новітніми засобами дистанційного навчання;
 • формувати практичні навички проєктування дистанційного навчання на уроках математики в початковій школі.

 

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК):

ФК-3. Здатність до інтеграції та реалізації предметних знань як основи змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної.

ФК-7. Здатність до моделювання змісту відповідно до очікуваних результатів навчання, добору оптимальних форм, методів, технологій та засобів формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у процесі вивчення освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН-5. Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та технологій дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички безпечного використання цифрових технологій та сервісів.

ПРН-6. Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної) та трансформувати їх у різні форми.

ПРН-12. Застосовувати методи та прийоми навчання, інновації, міжпредметні зв’язки та інтегрувати зміст різних освітніх 8 галузей в стандартних і нестандартних ситуаціях професійної діяльності в початковій школі, оцінювати результативність їх застосування.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова література:

 1. Дистанційне навчання: дидактика, методика, організація: монографія / В.Г. Гетта, С.М. Єрмак, Г.В. Джевага, О.М. Шульга, І.В. Повечера, Н.М. Носовець, А.М. Коляда. Чернігів, 2017. 286 с.
 2. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.; за ред. М.Л. Смульсон. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. 240 с.
 3. Костікова І.І. Електронна педагогіка: монографія. Харків: Смугаста типографія, 2015. 160 с.
 4. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія. Харків: КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.
 5. Лущинська О.В. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: монографія / За наук. ред. канд. пед. наук, доц. Л.О. Ковальчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 340 с.
 6. Олійник Л. М. Засоби та інструментарій дистанційного навчання в початковій школі : навчально-методичний посібник. Миколаїв : ОІППО, 2021. 40 с.
 7. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
 8. Трипольська О. О. Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі : навч.-метод. посіб. / О. О. Трипольська, О. А. Блізнякова, О. В. Вовк та ін. Харків : Ранок, 2021. 208 с.

 

Допоміжна література:

 1. Алієв Х.М. Дистанційні освітні технології: сутність, ознаки, особливості. Педагогічний альманах. 2017. Вип. 35. С. 36 – 40.
 2. Артеменко В. Б., Артищук І. В., Гудзовата О. О. Сучасні веб-інструменти в онлайн-курсі «Теорія і методика дистанційного навчання». Вісник Львівського торговельно-економічного ун-ту. Технічні науки. Вип. 21. С. 126–133.
 3. Биков В.Ю. Дистанційне навчання. Енциклопедія освіти України / Акад. пед. наук України; Головний ред. В.Г.Кремень. Київ.: Юрінком Інтер, 2008. С. 191 – 193. іст
 4. Біляй Ю. П. Використання навчальних тестів у дистанційному навчанні. Інформаційно-комп’ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Вип. 8. С. 48–50.
 5. Бобровицька С.Ф. Електронні освітні ресурси та їх використання у початковій школі. Фізико-математична освіта. Випуск 1(15), частина 3. С. 6-10.
 6. Бугайчук К. Л. Гейміфікація у навчанні: сутність, переваги, недоліки. Дистанційна освіта України 2015 : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19–20 листоп. 2015 р.). Харків : ХАДІ, 2015. C. 39–43.
 7. Букач А. Сервіси Google в дистанційному навчанні. Інформатика. 2015. № 5. С. 13–31 ; № 6. С. 15–30 ; № 7. С. 22–29 ; № 9. С. 17–28.
 8. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посібн. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.
 9. Власенко Н., Помогайбо В. Дистанційне навчання: Україна і світ. Естетика і етика педагогічної дії. Вип. 20. С. 29 – 37. Іст
 10. Войтович І. С., Трофименко Ю. С. Особливості використання Google Classroom для організації дистанційного навчання студентів. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнт. системи навчання. 2018. № 20. С. 39–43.
 11. Гарна С. Інтерактивний плакат як один із засобів дистанційного навчання зарубіжної літератури. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. 2017. Вип. 5. С. 234–242.
 12. Головіна О. Дистанційне навчання в 3–4 класах : інструкції, приклади уроків та комунікації з батьками. НУШ. 2020. URL:https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-v-3-4-klasi-instruktsiyi-pryklady-urokiv-ta-komunikatsiyi-z-batkamy/
 13. Гриневич Л. Освіта після пандемії. Частина 2. Тренди майбутнього шкільної освіти. НУШ. 2020. URL: https://nus.org.ua/view/osvita-pislya-pandemiyi-chastyna2-trendy-majbutnogo-shkilnoyi-osvity
 14. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.
 15. Дистанційне навчання: як зацікавити учнів – поради від учительки. URL: https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yak-zatsikavyty-uchniv-porady-vid-uchytelky/
 16. Жарікова Л. Дистанційні види роботи з обдарованими дітьми з компонентом змагання. Іноземні мови в школах України. 2015. № 2. С. 11–14.
 17. Жуковський В., Галецький С. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2018. № 6/38. С. 154 – 165.
 18. Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання. Вища школа. 2015. № 4/5. С. 76–86.
 19. Кремінський Б. Г. Дистанційне навчання як педагогічна технологія : переваги та недоліки. Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 146. С. 148–151.
 20. Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті. № 24. С. 53–67.
 21. Ларіонова Н. Електронні освітні ігрові ресурси в освітньому процесі початкової школи: науково‑методичний посібник. Харків: Друкарня «Мадрид», 2020. 96 с.
 22. Лущинська О. В. Способи використання сервісу Learning.apps на уроках математики в початковій школі. Учитель початкових класів. № 1. С.18-20.
 23. Молчанюк В. А. Теоретичні засади навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання. Науковий вісник Донбасу. 2016. № 1–2.
 24. Морзе Н. В., Глазунова О. Г., Мокрієв М. В. Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3) : навч. посіб. Київ, 2016. 240 с.
 25. Назар М.М. Особливості психологічного впливу інтернет-навчання на особистість користувачів. URL: Особливості психологічного впливу навчання через мережу Інтернет (iitta.gov.ua).
 26. Непорада Н.Є. Організація дистанційного навчання для учнів 1-2 класів. Київ, 2021. 36 с.
 27. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб./С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. Харків : Ранок, 2021. 192 с.
 28. Плющ В. М., Ралів Ю.А. Становлення дистанційного навчання в Україні. Вісник Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2018. Вип. 2. С. 24–30.
 29. Практики та підходи до дистанційного навчання – рекомендації для вчителів. НУШ. URL: https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-do-dystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlya-vchyteliv/
 30. Розробка дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. Київ: Міленіум, 2008. 324 с.
 31. Руденко Н.М., Коломієць Т.А., Широков Д.Л. Застосування е-середовища на уроках математики в початковій школі. Молодий вчений. № 10 (86). 2020. С. 435 – 439.
 32. Руденко Н.М., Кравчук А.С., Широков Д.Л. Моделювання уроку математики в початковій школі з використанням карт знань. Молодий вчений. № 6 (94). 2021. С. 179 – 183.
 33. Руденко Н.М., Палієнко А.М. Організаційні основи дистанційного навчання математики в початковій школі. Modern innovations and promising ways of development of culture and scien: Proceedings of the ХХXI International Scientific and Practical Conference «Modern innovations and promising ways of development of culture and science», Boston, USA. 2022. Рр. 189 – 193.
 34. Скворцова С., Онопрієнко О., Бріцкан Т. Особливості навчання математики в початковій школі дітей цифрового покоління. Проблеми сучасного підручника. 2020. Вип. 25. С. 160 – 181.
 35. Шаран О.В., Жук Н.І. Використання електронних освітніх ресурсів як засобу формування пізнавального інтересу молодших школярів. Молодь і ринок. 2014. № 8 (115). С. 49 – 54.
 36. Шаран О.В., Шаран В.Л. Використання електронно-освітніх ресурсів у процесі навчання елементів математики дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2017. № 1(9). С. 58 – 63.
 37. Шаран О.В., Шаран В.Л., Кулинич М.М. Особливості використання електронно-освітніх ресурсів у процесі розвитку алгоритмічного мислення молодших школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 78. С. 130 – 134.
 38. Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: методичні рекомендації. Київ : Фенікс, 2021. 48 с.
 39. Як зробити онлайн-навчання цікавим та ефективним. URL: https://nus.org.ua/articles/yak-zrobyty-onlajn-navchannya-tsikavym-ta-efektyvnym/

 

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. 35 інструментів для дистанційного навчання – добірка НУШ. URL: https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/
 3. Деякі питання організації дистанційного навчання. Наказ МОН України від 28.09.2020 р. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. URL: Деякі питання організації диста… | від 08.09.2020 № 1115 (rada.gov.ua).
 4. Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної інформації. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-platformi-dlya-navchannya-samorozvitku-ta-otrimannya-dopomogi-j-perevirenoyi-informaciyi
 5. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
 6. Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text.
 7. Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання. Наказ МОН України від 14.07.2015 № 761. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0455-23#Text

Як налагодити освітній процес в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Держ. служба якості освіти України : [офіц. портал]. URL: https://sqe.gov.ua/yak-nalagoditi-osvitniy-proces-v-umova/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус