ДВВ “Психологія батьківства”

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Опис курсу

«Психологія батьківства» це вибіркова навчальна дисципліна, яка розкриває основні психологічні положення батьківства. Курс забезпечує розуміння майбутніми вчителями соціально-психологічної сутності батьківства як частини соціального інституту сім’ї та первинного середовища розвитку і формування особистості дитини; ознайомлює студентів з організацією співпраці з усіма учасниками освітнього процесу, зокрема з батьками.

 

Мета курсу: полягає у сприянні професійному становленню студентів через формування умінь та навичок інформаційно-аналітичної та практичної діяльності в сфері психології батьківства; оволодінні студентами необхідним обсягом знань про психологічні особливості батьківства як соціально-психологічного феномену.

 

Після завершення цього курсу студент буде:

знати: предмет, об’єкт, завдання і методи навчальної дисципліни «Психологія батьківства»; структуру, типи та складові батьківства; поняття «шлюб» і «сім’я» з точки зору представників різних психологічних напрямів та підходів; організація інституту батьківства в історичному контексті; основні засади усвідомленого батьківства; життєвий цикл сім’ї та динаміку сімейних відносин; стилі і помилки у вихованні дітей у сім’ї; типологію матерів та наслідки їх впливу на розвиток дитини; типи прив’язаності; поняття девіантного батьківства; роль співпраці батьків з вихователями у розвитку дитини; форми роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами; основні методи психологічної допомоги сім’ям;

вміти: розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім’ї; проводити просвітницьку роботу з сім’єю; проводити виховні бесіди/тренінги із батьками з проблем підготовки до сімейного життя, профілактики і усунення конфліктних ситуацій у родині, виховання та розвитку дитини у сім’ї; надавати рекомендації членам родини з метою покращення психологічного мікроклімату у сім’ї.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Булатевич Н. М. Пренатальна психологія та психологія батьківства: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Навчально-методична розробка. К: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. 40 с.
 2. Даценко А.В., Теоретичні аспекти соціально-педагогічної роботи з формування усвідомленого батьківства. Вісник студентського наукового товариства: збірник наукових праць студентів, магістрантів і аспірантів / за заг. ред. О. В. Мельничука. Вип. 20. Ніжин, 2018. 279 с.
 3. Кириченко О. В. Батьківство як соціально-психологічний феномен. Соціальногуманітарний вісник. 2018. Вип. 23. С. 58-62.
 4. Кучманич І.М. Усвідомлене батьківство: навч.-метод. посібн. Миколаїв, «Іліон», 192 с.
 5. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в Україні ХХІ століття: стан, тенденції, шляхи вдосконалення: монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 584 с.
 6. Кравець В. П., Кравець С. В. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства в зарубіжній педагогіці та закладах освіти. Topical issues of the development of modern science: the 11th International scientific and practical conference (July 1-3, 2020). Sofia; Bulgaria: ACCENT, 2020. 111-121.
 7. Красін С. А. Усвідомлене батьківство: сутність, ознаки, структура та зміст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. 2017. Вип. 55. С. 215-221.
 8. Кривоногова Л.А., Кириченко Н.І. Психологічні проблеми сучасної української сім’ї. Актуальні проблеми психології в дискурсі глобалізації: Збірник наукових робіт студентів, молодих учених і фахівців-практиків. Кривий Ріг: Вид-во ДВНЗ, Криворізький державний педагогічний університет», 2018. С.37-41.
 9. Лемещенко О. Р. Аналіз наукових підходів до визначення феномену «батьківство». Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2015. № 3. С. 223-231.
 10. Практика взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі: метод. посіб. Лисичанськ: ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2021. 80 с.
 11. Столярчук А. О. Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб. Крем.: ПП Щербатих О. В., 2015. 136 с.
 12. Федоренко Р. Психологія сім’ї: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. 364 с.
 13. Lebow J. L. Editorial: Family Research and the Practice of Family Therapy. Family Process. 2016. Vol. 55. № 1. P. 3-6.

Додаткова література:

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка у схемах і таблицях: Навч. посіб. К.: Логос, 2003. 208 с.
 2. Бартків О. С. Усвідомлене батьківство: теоретичні аспекти. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. Луцьк, 2010. № 23: Педагогічні науки. С. 192–196.
 3. Васильченко О. М. Батьківство як чинник формування психологічної зрілості особистості. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології». Т 12. Вип. 12. Ж.: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. С. 70-77.
 4. Говорун Т. В., Кравець В. П., Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства. Тернопіль, Богдан, 2004. 144 с.
 5. Корман О. Сімейні відносини та батьківство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. Н. М. Чернухи. К.: ДП “Вид. Дім “Персонал”. 2014. 184с.
 6. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. К.: Видавн. Центр «Академія», 2001. 244 с.
 7. Кравченко Т. В. Допомога батькам у вихованні дітей :метод. рек. К.: Дежсоцслужба, 2005. 100 с.
 8. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини : метод. рек. для тренера / авт.-упоряд. І. Братусь [та ін.]; заг. ред. Г. М. Лактіонова. К.: Науковий світ, 2002. 51 с.
 9. Hughes, D., & Devine, D. (2017). Parents’ ethnic-racial socialization practices: A review of research and directions for future study. Developmental Psychology, 53(2), 179-193.
 10. Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2014). No-Drama Discipline: The Whole-Brain Way to Calm the Chaos and Nurture Your Child’s Developing Mind.

Internet-джерела:

 1. Вахняк Н. Усвідомлене батьківство в системі цінностей сучасної молоді. Вісник Інституту розвитку дитини. № 20. 2012. Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vird/2012_20/index.htm.

 1. Мотивація батьківства: роль тата в сучасній сім’ї. Офіційний веб-портал газета ZN,UA агентства «Інтерфакс Україна». Вип..No19. 27 травня-3 червня 2019. Режим доступу: https://dt.ua/family/motivaciya-batkivstva-rol-tata-v-suchasniy-sim-yi-_.html
 2. Красін С. А. Усвідомлене батьківство: сутність, ознаки, структура та зміст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. Вип. 55. С. 215-221. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_55_30
 3. Кучманич І. М. Усвідомлене батьківство : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. 245 с. Режим доступу: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/501
 4. Психологічні аспекти основ батьківства. Науковий вісних. Херсонського державного університету. 2015. Вип.5. С.135-139. Режим доступу: http://pj.kherson.ua/file/2015/psychology_05/ukr/28.pdf
 5. Усвідомлене батьківство як основа здорової нації. Марина Васильєва-Халатникова. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародна науково-практична конференція. 2020. Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17510/1/100_Maryna_VASYLYeVA-KhALATNYKOVA.pdf
 6. Right to play. Protect Education Empower. Play Opportunities for Wellness and Education Resource. The LEGO Foundation. 2021. 125 p.

Силабус:

Завантажити силабус