Табака Ольга Миронівна

Посада: викладач кафедри початкової та дошкільної освіти, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: olha.tabaka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Мовленнєвий розвиток дошкільників, сучасні технології роботи з художніми творами у дошкільному закладі, використання медіатехнологій у мовленнєвому розвитку дошкільнят.

Курси

Публікації

ПУБЛІКАЦІЇ 

 1.  Табака О.М. Навчання елементів грамоти у контексті наступності та перспективності дошкільної та початкової освіти. / Матеріали теоретико-практичного семінару: Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.  – 220 с. 
 2.  Табака О.М. Погляди Софія Русової на завдання мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. / Софія Русова : наук. праці / упоряд. та наук. Ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів: Бадікова Н.О., 2017. – 164 с.) 
 3. Табака О.М. Інтеграційні аспекти мовленнєвого розвитку дошкільника. / Збірник наукових праць /за заг. редакцією проф. Л.В. Зданевич: Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій. – Хмельницький: ХГПА, 2018. – 402 с.  
 4.  Табака О.М. Формування професійно-мовленнєвої готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти.  Всеукраїнська науково-практична конференція: Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ. –Львів : Растр-7, 2018. – 156 с.  
 5. Табака О.М. Медіа в роботі з дітьми дошкільного віку. IV Міжнародна науково-практична конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції» / [ред.-упор.: І Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал]. Варшава – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. С. 150 – 151. 
 6.  Табака О.М. «Використання медіатехнологій у роботі з розвитку мовлення дошкільників» у науковий збірник   Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka # 50. (Варшава, Польща, 2020). 
 7. Табака О.М.«Медіатехнології в інтегрованому  просторі сучасної дошкільної освіти» у науковому збірнику «Labyrinths of Reality #2(7)». (Монреаль-Сєвєродонецьк, 2020). 
 8.  Табака О.М. «Мовленнєва компетентність як важлива характеристика особистості дитини старшого дошкільного віку» у збірнику наукових праць / за заг. ред. О.М.Марущак, О. М. Піддубної. – Житомир: ФО-П «Н.М.Левковець», 2020.  
 9.  Табака О.М.  Використання художньої літератури у  просторі сучасної дошкільної освіти / О.Табака  // Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип.5. – 195 с. 
 10.  Табака О.М.  Розвиток мовлення дітей – традиції та сучасність у дошкільній лінгводидактиці / О.Табака  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології». 5–6 лютого 2021 р.,  м. Запоріжжя. 
 11. Табака О.М.  Формування лексичної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами медіатехнологій. / О.Табака  // Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип.6. – 175 с. 
 12. «Золотий горішок» — збірка казок для дітей дошкільного та молодшого шкільного вікуТабака О. М. Золотий горішок. – Львів:, 2016. – 36 с.: іл. 
 13. Табака О. Розвиток мовлення дошкільнят: актуальні проблеми, шляхи розв’язання. SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN: CURRENT PROBLEMS, WAYS OF SOLUTION / О. Табака // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 40. Том 3. С. 213-218.

 14.  Табака О. Зарубіжна педагогіка про розвиток мовлення дошкільників. FOREIGN PEDAGOGY ABOUT THE SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS / О. Табака // ACTA PAEDAGOGIKA VOLYNIENSES. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 3. С. 29-34. 

 15. Табака О. Розвиток мовлення дошкільнят крізь призму поглядів вітчизняних педагогів. DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN SPEECH THROUGH THE PRISM OF VIEWS OF DOMESTIC TEACHERS / О. Табака // Молодь і ринок. 2021. №11-12. С. 175-179.

 16.  Табака О. Дитяча періодика: особливості, освітній потенціал, ретроспектива розвитку. CHILDREN’S PERIODICALS: FEATURES, EDUCATIONAL POTENTIAL, DEVELOPMENT REVIEW. О. Табака // Журнал «Перспективи та інновації науки»(Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)No 13(18) 2022. С. 458-466. 

 17. Табака О. Радісне сприйняття дійсності як важлива передумова формування мовленнєвої компетентності дошкільнят. / О.Табака // Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип.7. С. 65-68. 

 18. Табака О. Розвиток мовлення у контексті формування духовності дошкільнят. / О.Табака // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 228 с. С. 144-147. 

Біографія

Освіта:

Магістр дошкільної освіти, спеціаліст I категорії,  аспірант Дрогобицького  державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Диплом спеціаліста: Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах народної освіти.

Диплом магістра: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки та психології

 Досвід роботи:

Вчитель початкових класів  Авторської  українознавчої школи Марії Чумарної.

Керівник студії дошкільного навчання, розвитку та виховання «Горішок» (Освітньо-методичний центр «Родина», м. Львів»).

Вихователь  ДК «Дивосвіт».

Редколегія журналу для дітей «Ангеляткова наука».

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач.

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Розклад