Дошкільна лінгводидактика (012 “Дошкільна освіта” )

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Білан О. І.ФПД-31, ФПД-32
664доцент Білан О. І.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31Табака О. М.
ФПД-32Табака О. М.
664ФПД-31Табака О. М.
ФПД-32Табака О. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Метою вивчення нормативної дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» є підготувати студентів до виконання основних професійних функцій у сфері комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку; забезпечити майбутнім фахівцям досвід опанування теоретичних питань та практики мовленнєвої роботи з дошкільнятами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • засвоєння закономірностей, принципів та методики розвитку мовлення, мовленнєвого спілкування та навчання грамоти дітей дошкільного віку;
 • підготовка до практичного здійснення формування мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей в сучасних умовах дошкільного виховання;
 • сформувати уміння і навички планування різних видів роботи з розвитку мовлення: в різних вікових групах, з дітьми різних категорій і за різних соціальних умов;
 • ознайомити з кращим педагогічним досвідом роботи з розвитку мови і навчання дітей;
 • творче оволодіння досягненнями вітчизняної та зарубіжної лінгводидактики;
 • ознайомлення з надбаннями педагогічних традицій українського народу;
 • формування здатності до аналізу особливостей мовленнєвого розвитку дітей на кожному віковому етапі.

Рекомендована література

 

Рекомендована література 

Базова 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf  
 2. Богуш А., Гавриш Н. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / за ред. Богуш А. Друге видання, доповнене. –  К.: Видавничий Дім: Слово , 2011. – 704 с. 
 3. Богуш А., Маліновська Н. Методика розвитку мовлення та навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку / А.М. богуш, Н.В. Маліновська. Підручник… Київ : Слово, 2021. 336 с. 
 4. Бенера В., Маліновська Н. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий дім: Слово, 2014. – 384 с.  
 5. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навч. пос. / Упоряд. Богуш А. Частина І та ІІ. – К.:Видавн. Дім: Слово, 2005. – 720 с.  
 6. Гавриш Н. В. Мовлення дитини. Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція). Дошкільне виховання. 2021. № 3. С. 3–8. 

Допоміжна 

 1. Гавриш Н., Крутій К. Як змінювалися підходи до розвитку мовлення дітей. // Дошкільне виховання. – 2019. – № 10. – С. 7–10.
 2. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу. А. Богуш, Н. Гавриш.  // Дошкільне виховання. – 2012. – № 10. – С. 8–14.
 3. Богуш А., Гавриш Н., Саприкіна О. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку. Підручник. –    К.: Видавничий дім: Слово, 2009. – 408 с.
 4. Богуш А., Маліновська Н. Перші кроки грамоти: перед дошкільний вік: навч. посіб. –  К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 424 с.
 5. Богуш А., Н.Гавриш, Т.Котик. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник. – Київ.: Видавничий дім: Слово, 2006. – 304 с.
 6. Богуш А. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – Х.: Ранок, 2011. – 176 с. 
 7. Богуш А., Гавриш Н.. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий дім: Слово, 2008. – 408 с.
 8. Богуш А., Луцан Н. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників. Навч.-метод. посіб. – К.: Видавничий Дім ,,Слово”, 2008. – 256 с.  (115-156).
 9. Гавриш Н. Казкові стежиночки / Н.В. Гавриш, С.О. Бадер, О.О. Стаєнна. – Київ: Генеза, 2017. 
 10. Гавриш Н. Художня література в освітньому процесі: сучасні технології / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 4–9.
 11. Розповідаємо разом. Навчання молодших дошкільників розповіді за змістом сюжетних картин: навч.-метод. комплект. / А.М.Богуш, Н.В.Гавриш. – Київ: Генеза, 2017 р.
 12. Запрошуємо до розмови. Розповідання за сюжетними картинами:: навч.-метод. комплект для дітей старш. дошк віку: метод. посібн. та 16 картин / А.М.Богуш, Н.В.Гавриш. – Київ: Генеза, 2014 р.
 13. Мовчун А.І., Мовчун Л.В. Мовні скарби. К.: Наш час, 2009. – 143 с.
 14. Семенюк Р. Мовленнєвий розвиток дитини раннього віку. //Палітра педагога, 2009, №5, с. 11-16.
 15. Рібцун Ю. Мовленнєві намистинки для маленької дитинки: навчально-методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 160 с.
 16. Гавриш Н. В., Безсонова О. Організація роботи груп раннього віку: проблеми та шляхи їх розв’язання. Дошкільне виховання. 2020. № 5. С. 3–7.
 17. Рібцун Ю. В. Сходинками правильного мовлення : навч.-методич. Посібн. / Ю. В. Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 240 с.
 18. Ємець А.А., Коваленко О.М. Навчаємо дошкільників переказувати. – Х.: Вид. група «Основа», 2018. – 144с.
 19. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Методичний посібник / Н.Гавриш. О.Брежнєва, І.Кіндрат, О.Рейпольська; за заг. редакцією О.Брежнєвої. – К.:Видавн. Дім «Слово», 2-15. – 176 с.
 20. Гавриш Н. Смислоутворення як запорука успіху / Н. Гавриш  // Дошкільне виховання. – 2008. – № 10. – С. 5–7.
 21. Каплуновська О. Коли, чому та як навчати грамоти дошкільнят. // Дошкільне виховання. – 2016. – № 10. – С. 8 – 11
 22. Табака О. Розвиток мовлення дошкільнят: актуальні проблеми, шляхи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 3. С. 213-218.  https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-3-34
 23. Табака О.  Зарубіжна педагогіка про розвиток мовлення дошкільників. ACTA PAEDAGOGIKA VOLYNIENSES. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 3. С. 29-34    http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/pedagogy/article/view/86/71
 24. Табака О.  Розвиток мовлення дошкільнят крізь призму поглядів вітчизняних педагогів. Молодь і ринок. 2021. №11-12. С. 175-179. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/252928/250183
 25. Табака О.М. Медіа в роботі з дітьми дошкільного віку. Діалог культур як чинник інтеграції. Тези до IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті.  / [ред.-упор.: І Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал]. Варшава – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. С. 150 – 151.
 26. Табака О.М. Використання медіатехнологій у роботі з розвитку мовлення дошкільників. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 2019. # 50. С. 60-63.
 27. Табака О.М. Мовленнєва компетентність як важлива характеристика особистості дитини старшого дошкільного віку.  Збірник наукових праць: Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. / за заг. ред. О.М.Марущак, О. М. Піддубної. Житомир: ФО-П «Н.М.Левковець», 2020. С. 42-43.
 28. Табака О.М.  Розвиток мовлення дітей – традиції та сучасність у дошкільній лінгводидактиці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології». 5–6 лютого 2021 р.,  м. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. С. 84-85.
 29. Табака О.М.  Формування лексичної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами медіатехнологій. Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. Вип.6. С. 69-71.
 30. Табака О.  Радісне сприйняття дійсності як важлива передумова формування мовленнєвої компетентності дошкільнят. Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип.7. С. 65-68.
 31. Табака О.  Розвиток мовлення у контексті формування духовності дошкільнят. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи».  – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 144-147.

Інформаційні ресурси

 1. Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu- vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti
 2. Сайт Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua
 3. Студія он-лайн освіти https://www.ed-era.com/

 

Матеріали

Методичні рекомендації 2024

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус