«Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності»

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Табака О. М.ФПД-41, ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810ФПД-41Табака О. М.
ФПД-42Табака О. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методика організації художньо-мовленнєвої
діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму бакалавра
спеціальності 012 «Дошкільна освіта».
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика організації художньо-мовленнєвої
діяльності» є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до роботи
вихователя на заняттях з художньо-мовленнєвої діяльності, з інших розділів програми та у
повсякденному житті дітей у дошкільних закладах.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика організації художньо-мовленнєвої
діяльності» є:
 творче оволодіння теоретико-методологічними основами організації художньо-
мовленнєвої діяльності;

 формування здатності узагальнювати і розповсюджувати передовий інноваційний
педагогічний досвід роботи з художньо-мовленнєвої діяльності;
 підготовка до практичного здійснення організаційно-педагогічної роботи з художнім
текстом і книгою у дошкільному закладі;
 сформувати уміння володіти діагностичними методиками щодо виявлення рівня
сприймання, запам’ятовування, розуміння, відтворення змісту художніх текстів різних жанрів та
розвитку мовлення дітей за змістом художніх текстів;
 стимулювання розробки інноваційних методик роботи з художньою літературою в
дошкільному закладі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 основні принципи добору художніх творів для дітей та принципи ознайомлення дітей з
художніми творами;
 джерела художнього читання дітям;
 психофізіологічні особливості сприймання, запам’ятовування, розуміння і відтворення
дошкільниками художніх текстів різних жанрів;
 варіативні методики з організації художньо-мовленнєвої діяльності та інших видів
діяльності в дошкільному закладі, пов’язаних з використанням художніх текстів різних жанрів.
вміти:
 виявляти, аналізувати й оцінювати результати педагогічного впливу на дітей в ході художньо-
мовленнєвої діяльності;
 визначати зміст, форми і методику роботи з художніми текстами з урахуванням вікової групи
та індивідуально-психологічних особливостей дітей;
 виховувати у дітей шанобливе ставлення до книги, художнього слова, рідної мови.
Програма навчальної дисципліни складається зі змістового модуля: Теоретико-методологічні

засади формування художньо-мовленнєвої компетенції дітей

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова:

1. Бенера В., Н.Маліновська. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-
методичний посібник. – К.: Видавничий дім: Слово, 2014. – 384 с.
2. Богуш А., Н.Гавриш. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови:
Підручник / за ред. А.Богуш. Друге видання, доповнене. – К.: Видавничий Дім: Слово , 2011. – 704 с.
3. Богуш А., Н.Гавриш, О.Саприкіна. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку.
Підручник. – К.: Видавничий дім: Слово, 2009. – 408 с.
4. Богуш А., Н.Гавриш. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному
закладі. Підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий дім: Слово, 2008. – 408 с.
5. Богуш А., Н.Гавриш, Т.Котик. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у
дошкільних навчальних закладах. Підручник. – Київ.: Видавничий дім: Слово, 2006. – 304 с.
6. Гавриш Н. Література в освітньому процесі: сучасні технології. //Дошкільне виховання,
2011. – №2. – С. 4-9.
7. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник. Упорядник А.Богуш. Частина І
та ІІ. – К.: Видавничий дім: Слово, 2005. – 720 с.

Допоміжна:

1. Арістова І. Хто з книгою щиро дружить, тому вона вірно служить. // Дошкільне
виховання. – 2013. – № 3. – С. 28
2. Артемова Л.В. Театр і гра / Л.В. Артемова. – К., 2002.

3. Білан О. та ін. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.Білан та
ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.
4. Білан О. Навчання розповідання з використанням наочності. Старший дошкільний вік:
методичний посібник / О.І.Білан. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 128 с.
5. Білан О. Розповідання за ілюстраціями. Старший дошкільний вік. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.
6. Білан О. Художньо-мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку. – Львів: Проман,
2007. – 64 с.
7. Богуш А., Н.Гавриш. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови:
Підручник / за ред. А.Богуш. – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.
8. Богуш А. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – Х.: Ранок, 2011. – 176 с.
9. Богуш А., Н.Орланова… Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у
дошкільному закладі: Навчальний посібник / за ред.. А.Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с.
10. Богуш А., Луцан Н. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри,
ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий дім: Слово, 2008. – 256 с.
11. Богуш А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами
поетичного гумору: навч. посіб. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 200 с.
12. Богуш А. Рідномовна концепція К.Ушинського. //Дошкільне виховання, 2014. – №3. – С.
2-6.
13. Богуш А., Гавриш Н. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми . //Дошкільне виховання,
2012. – №10. – С. 8-14.
14. 6. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення / Н.Гавриш – К., 2005.
15. Затія-дивоглядія: Як зробити ляльковий театр другом кожної дитини /Авт.-упор.: О.Тимофєєва,
О.Борисенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 164 с.
16. Крива Н. Вчимо вірші з радістю // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 12.
17. Лаба Н., Поніманська Т. Перетворюємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми шостого
року життя. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 400 с.
18. Піроженко Т. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. – Тернопіль: Мандрівець,
2010. – 152 с.
19. Придумай слово: мовні ігри для дошкільнят /В.Сухар. Х.: Ранок, 2011. -160 с.
20. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». / О.Андрієтті та ін. –
Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 104 с.
21. Семенюк Р. Сучасні вимоги до підготовки та проведення занять із мовленнєвого спілкування з
дітьми раннього та дошкільного віку. //Палітра педагога, 2009, №5, с. 15-16.
22. Фестиваль дитячої поезії – свято творчості //Дошкільне виховання. – 2012. – № 11. – С. 7.
23. Шалімова Л. Вивчаємо українську мову. Молодший дошкільний вік. – Х.: Вид-во «Ранок»,
2014. – 176 с.

Матеріали

Орієнтовний перелік питань до заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму