Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Табака О. М.ФПД-41, ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФПД-41Кос Л. В.
ФПД-42Кос Л. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільних навчальних закладах» є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до роботи вихователя на заняттях з художньо-мовленнєвої діяльності, з інших розділів програми та у повсякденному житті дітей у дошкільних закладах.

Після завершення цього курсу студент буде знати:

 • психофізіологічні особливості сприймання, запам’ятовування, розуміння і відтворення дошкільниками художніх текстів різних жанрів;
 • варіативні методики з організації художньо-мовленнєвої діяльності та інших видів діяльності в дошкільному закладі, пов’язаних з використанням художніх текстів різних жанрів.
 • основні принципи добору художніх творів для дітей та принципи ознайомлення дітей з художніми творами;
 • джерела художнього читання дітям;

вміти:

 • виявляти, аналізувати й оцінювати результати педагогічного впливу на дітей в ході художньо-мовленнєвої діяльності;
 • визначати зміст, форми і методику роботи з художніми текстами з урахуванням вікової групи та індивідуально-психологічних особливостей дітей;
 • формувати в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби…) та досвіду самостійної творчої діяльності;
 • організовувати і керувати художньо-мовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і дошкільного віку;
 • проектувати та застосовувати сучасні педагогічні технології та методики для забезпечення оптимальних умов художньо-мовленнєвої діяльності, опираючись на знання з психолого-педагогічних дисциплін, предметних методик;
 • виховувати у дітей шанобливе ставлення до книги, художнього слова, рідної мови;
 • займатися самоосвітою, саморозвитком, перетворювати набуття освіти в процес, який триває впродовж усього життя.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:

Очікувані результати навчання:

КС-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят…)

КС-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби…) та досвіду самостійної творчої діяльності.

КС-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і дошкільного віку.

КС-20. Здатність і готовність проектувати та застосовувати сучасні педагогічні технології та методики для забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності у сфері дошкільної освіти, опираючись на знання з психолого-педагогічних дисциплін, предметних методик.

КС-21. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, перетворення набуття освіти в процес, який триває впродовж усього життя людини.

Очікувані результати навчання:

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і дошкільного віку.

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального предметного, природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього і дошкільного віку.

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку

Рекомендована література

Базова:

Богуш А., Н.Гавриш, Т.Котик. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник. – Київ.: Видавничий дім: Слово, 2006. – 304 с.

1. Богуш А. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – Х.: Ранок, 2011. – 176 с.

2. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Методичний посібник / Н.Гавриш. О.Брежнєва, І.Кіндрат, О.Рейпольська; за заг. редакцією О.Брежнєвої. – К.:Видавн. Дім «Слово», 2015. – 176 с.

3. Гавриш Н.Книга – незамінний засіб духовно-морального виховання/ Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2013. – №. – № 9. – С. 9–12.

4. Гавриш Н. Казкові стежиночки / Н.В. Гавриш, С.О. Бадер, О.О. Стаєнна. – Київ: Генеза, 2017.

5. Гавриш Н. Художня література в освітньому процесі: сучасні технології / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 4–9.

Додаткова:

6. Базовий компонент дошкільної освіти. 2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

7. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник. Упорядник А.Богуш. Частина І та ІІ. – К.: Видавничий дім: Слово, 2005. – 720 с.

8. Богуш А., Маліновська Н. Методика розвитку мовлення та навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку / А.М. богуш, Н.В. Маліновська. Підручник… Київ : Слово, 2021. 336 с.

9. Гончаренко А. Від душі до душі : навч.-методичн. Посібн. / А. Гончаренко. – К. : Слово, 2015. – 176 с.

10. Гавриш Н. Смислоутворення як запорука успіху / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2008. – № 10. – С. 5–7.

11. Арістова І. Хто з книгою щиро дружить, тому вона вірно служить. // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 28

12. Артемова Л.В. Театр і гра / Л.В. Артемова. – К., 2002.

13. Білан О. Художньо-мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку. – Львів: Проман, 2007. – 64 с.

14. Богуш А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору: навч. посіб. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 200 с.

 

Матеріали

Орієнтовний перелік питань до заліку

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до практичних занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус