«Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності»

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Табака О. М.ФПД-41,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810ФПД-41Табака О. М.
Табака О. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності» є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до роботи вихователя на заняттях з художньо-мовленнєвої діяльності, з інших розділів програми та у повсякденному житті дітей у дошкільних закладах.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • творче оволодіння теоретико-методологічними основами організації художньо-мовленнєвої діяльності;
 • формування здатності узагальнювати і розповсюджувати передовий інноваційний педагогічний досвід роботи з художньо-мовленнєвої діяльності;
 • підготовка до практичного здійснення організаційно-педагогічної роботи з художнім текстом і книгою у дошкільному закладі;
 • сформувати уміння володіти діагностичними методиками щодо виявлення рівня сприймання, запам’ятовування, розуміння, відтворення змісту художніх текстів різних жанрів та розвитку мовлення дітей за змістом художніх текстів;
 • стимулювання розробки інноваційних методик роботи з художньою літературою в дошкільному закладі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні принципи добору художніх творів для дітей та принципи ознайомлення дітей з художніми творами;
 • джерела художнього читання дітям;
 • психофізіологічні особливості сприймання, запам’ятовування, розуміння і відтворення дошкільниками художніх текстів різних жанрів;
 • варіативні методики з організації художньо-мовленнєвої діяльності та інших видів діяльності в дошкільному закладі, пов’язаних з використанням художніх текстів різних жанрів.

вміти:

 • виявляти, аналізувати й оцінювати результати педагогічного впливу на дітей в ході художньо-мовленнєвої діяльності;
 • визначати зміст, форми і методику роботи з художніми текстами з урахуванням вікової групи та індивідуально-психологічних особливостей дітей;
 • виховувати у дітей шанобливе ставлення до книги, художнього слова, рідної мови.

Рекомендована література

Література з методики організації художньо-мовленнєвої діяльності

 

Матеріали

Орієнтовний перелік питань до заліку

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів

Методичні матеріали до практичних занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус