Конструювання та експериментування в ЗДО

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шаран О. В.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31Вінарчук Н. М.
ФПД-32Вінарчук Н. М.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Конструювання та експериментування в ЗДО” мають на меті опанування здобувачів знань у галузі конструювання та експериментування в закладі дошкільної освіти; оволодіння здатності приймати і зберігати цілі та завдання навчальної діяльності, пошуку засобів їх здійснення, сприяє засвоєнню способів вирішення проблем творчого та пошукового характеру; ознайомленню з видами та завданнями конструювання з будівельного матеріалу для дітей раннього та дошкільного віку; основними принципами реалізації програм освітньої роботи з формування конструктивної діяльності дітей дошкільного віку.

Мета курсу: є підготовка висококваліфікованих педагогів-дослідників, здатних на основі глибоких знань з основ природничих, психолого-педагогічних наук та фахових методик здійснювати роботу з організації конструювання та експериментування в ЗДО.

Завдання курсу:

ознайомити студентів з концептуальними засадами конструювання та експериментування в ЗДО;

– сприяти розвитку системоутворювальних професійних умінь майбутніх педагогів щодо конструювання та експериментування в умовах освітнього процесу закладу дошкільної освіти, проєктування ігрової взаємодії дошкільників та забезпечення формування ігрової компетентності дитини відповідно до завдань Базового компоненту дошкільної освіти;

− ознайомлення студентів з сучасними науковими дослідженнями та практичним досвідом в галузі конструювання та експериментування в ЗДО;

– сприяти розвитку професійних якостей педагогів, зокрема гнучкості поведінки та мислення, проактивності, рефлексивності, саморегуляції, емоційної чуйності та стійкості, уміння навчатися впродовж життя тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– альтернативні підходи до планування освітнього процесу з конструктивної діяльності в ЗДО;

– типи та етапи дитячого експериментування;

– класифікацію видів конструювання;

– методи та форми організації конструктивної та експериментальної діяльності в ЗДО;

– прийоми навчання та структуру організації конструктивної та експериментальної діяльності в ЗДО;

– форми і методи педагогічної взаємодії ЗДО з родинами з питань розумового розвитку дитини.

Методи та форми навчання: дослідницькі завдання, дебати, мозковий штурм, робота в групах, бесіда, опитування, сторітелінг.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
 2. Білан О.І. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Вид. 2-ге, зі зм. і доп. Тернопіль : Мандрівець, 2022. 216 с.
 3. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О.В. Огнев’юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М.Вертугіна [та ін.]; наук. ред.: Г.В. Бєлєнькаї; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т імені Б. Грінченка. Київ : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2020. 440 с.
 4. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / Н.В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук; За заг. наук. ред. Т.О. Піроженко. Київ : Українська академія дитинства, 2017. 80 с.
 5. Парціальна програма розвитку дитини від 2 до 6 років через ГРУ «Творці майбутнього» та методичні рекомендації / О.Ю. Рома, І.Ю. Звоник, Г.В. Малевич, Г.В.Шварова, О.М.Шуляк. The LEGO® Foundation. Запоріжжя: СТАТУС, 2022. 108 c.

 

Допоміжна

 1. Бєлєнька Г. В. Природничі науки у казках, запитаннях, дослідах. Київ: Шкільний світ, 2011. 128 с.
 2. Біла І. М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці: монографія. Київ: Веселка, 2011. 494 с.
 3. Бєлєнька Г. В. Експериментально-дослідницька діяльність у природі: уточнюємо поняття, актуалізуємо завдання. Дошкільне виховання. 2018. № 4. С. 2 – 7.
 4. Бєлєнька Г. В. Про гру та експериментування з піском і водою як засоби розвитку мислення і мовлення дітей. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/293/1/G_Belenky_%20N%20L_17_ECE_PI.pdf
 5. Бондар Л., Гуцол С. LEGO-конструювання в освітньому процесі різновікової групи. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. № 2. С. 19 – 20.
 6. Ботюк О. Ф. Конструювання з паперу методом орігамі: Навч.-метод.посібник. Тернопіль: Богдан, 2004. 64 с.
 7. Вінарчук Н.М., Шоловій М.-Т.І. Використання LEGO- технологій як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників на заняттях образотворчої діяльності. Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 14 вересня 2021.
 8. Вінарчук Н.М. Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами LEGO-конструювання. Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 14 вересня 2021.
 9. Волинець Ю., Заблоцька Л. Відкриваємо таємниці світу. Дошкільне виховання. 2014. № 7. С. 31–34.
 10. Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку. Молодий вчений. 2018. № 2 (54). С. 237 – 240.
 11. Волинець Ю.О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками. Народна освіта. 2019. Вип. 2 (38). С. 125 – 133.
 12. Грицкова Ю.В. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами LEGO-конструювання. Інноваційна педагогіка : наук. журн. 2019. Вип. 12, т. 2. С. 106 – 109.
 13. Гурковська Т. Конструктор як засіб атрибутивного забезпечення гри. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2014. № 5. С. 8 – 9.
 14. Данилова О.О. Пальчикові ігри. Київ: Перо, 2008. 96 с.
 15. Іграшки з паперу / Уклад. Шквиря Ж.Ю. Донецьк, 2013. 64 с.
 16. Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік / Піроженко Т.О. та ін. Київ : Генеза, 2016. 88 с.
 17. Карапузова І. Дитяче експериментування: реалії та перспективи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 9 (63). С. 39.
 18. Кривошлик Н. Ігри з паперу. Дошкільне виховання. 2007. №12. С. 18–19.
 19. М’яка іграшка / Уклад. О. І. Стадник. Харків, 2011. 128 с.
 20. Майструємо з ниток і тканини / Уклад. Пломер А. Л. Харків, 2013. 31 с.
 21. Михайліченко Т.   Інтеграція   пошуково-дослідницької  діяльності  з  різними  видами  діяльності  дошкільників.  Вихователь-методист  дошкільного закладу. 2010. № 7. С. 42 – 50.
 22. Моргунова К. Забавні саморобки з природних матеріалів. Донецьк, 2019. 64 с.
 23. Рібцун Ю. В., Рібцун О. Г. Вихователь й малюки конструюють залюбки : метод. посіб. для роботи з дітьми 3 – 6 років. Київ : Генеза, 2017. 192 с.
 24. Сухар В. Л. Конструювання в закладах дошкільної освіти. Молодший та середній вік. Харків: Ранок, 2018. 176 с.
 25. Сухар В. Л. Конструювання в закладах дошкільної освіти. Старший вік. Харків: Ранок, 2018. 176 с.
 26. Пісоцький О.П., Пісоцька Л. М. Характеристика продуктивних видів діяльності дітей старшого дошкільного віку. Психолого-педагогічні науки. 2018. № 3. С. 103 – 106.
 27. Піцик А. А. Фантазії із сірників. Донецьк, 2013. 64 с.
 28. Шаран О.В., Шаран В. Л., Стецьків М. С. Особливості використання LEGO-технології у процесі формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 44, т. 2. С. 51 – 54.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Про дошкільну освіту: закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
 3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/profesijna-skarbnichka/doslidi-ta-eksperimenti-z-ditmi
 4. Експерименти і досліди для дітей вдома – Розвиток дитини (childdevelop.com.ua)
 5. Шість цеглинок : методичний посібник / упор. О. Рома – The LEGO Київ, 2018. 35 с. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainskashkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf
 6. Сайт Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua
 7. Студія он-лайн освіти https://www.ed-era.com/

 

 

 

Матеріали

Методичні вказівки до сам роботи з Конструювання та експериментування у ЗДО

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус