Методика навчання англійської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Нос Л. С.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФПШ-31доцент Нос Л. С.
ФПШ-32доцент Нос Л. С.

Опис курсу

Мета курсу:
Мета даного курсу – ознайомити студентів із теоретичними основами методики навчання англійської мови, сформувати уміння і навички організації освітнього процесу з англійської мови у початковій школі.

Завдання курсу:
– сформувати у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання англійської мови як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку. Крім методичних знань, даються знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів і на цій основі формуються знання про зміст і структуру педагогічної праці вчителя.
– ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання англійської мови, а також сформувати в них уміння і навички їх творчого застосування на практиці.
– розвивати у студентів творче мислення, що уможливить вирішення ними різних методичних завдань, що виникають у навчальному процесі з англійської мови в початковій школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
• основні поняття і категорії методики навчання англійської мови;
• навчально-методичні комплекси з англійської мови;
• сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності;
• інноваційні методичні технології навчання англійської мови;
• форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;
• основні організаційні форми реалізації освітнього процесу з навчання англійської мови у початковій школі;
• основи планування навчально-виховного процесу з англійської мови у початковій школі.
вміти:
• визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання англійської мови;
• аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з англійської мови;
• аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;
• формувати в учнів іншомовну комунікативну компетентність;
• використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності інноваційні методичні технології;
• контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетентності;
• планувати й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу з англійської мови в початковій школі.

Рекомендована література

Базова
1. Бабенко Т.В. “Навчання англійської мови учнів початкової школи”. Видавничий центр ЛНУ імені І. Франко. Львів 2002.
2. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.
3. Бігич О.Б. Планування уроку англійської мови в початковій школі: посібник / О.Б.Бігич. – К.: Ленвіт, 2006. – 64 с.
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273с.
5. Карпюк О.Д. Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу.- Тернопіль: «Вид. Астон», 2020.- 160 с.
6. Карпюк К.Т. Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підход. – Тернопіль: «Вид. Астон», 2020.- 144 с.
7. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П.Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.
8. Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої та М.Т.Солов’я.- К., 2002.-356 с.
9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
10. Морська Л. Теорія та практика методики навчання англійської мови / Л. Морська. – Тернопіль : Астон, 2003.
11. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид, 2-е, доп. і переробл. /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої, – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

Допоміжна
1. Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Київ.
2. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.
3.Коломінова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2010.- № 2. С. 40-47.
4.Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у
початковій школі. – Горлівка: ГДШІМ, 2003. – 108 с,
5. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх
навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої і
В.В.Черниш. -К.: Ленвіт, 2003. – 250с.
6. Підручники і навчально-методичні комплекси з англійської мови для 1-4
класів.
Інформаційні ресурси
http://www.esl-library.com/index.cfm?PageId=1
http://www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids
http://www.teachingenglish.org.uk/try/lesson-plans
http://www.btinternet.com/~ted.power/literacy.html
http://www.englishpage.com/
http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=global
http://www.macmillanenglish.com/BlankTemplate.aspx?id=28164
http://www.macmillanenglish.com/straightforward/worksheets.htm
http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=5
9454
http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=5
9478
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://developingteachers.com/
http://www.rhymezone.com/?loc=top
http://www.manythings.org/songs/
http://iteslj.org/Techniques/Hussein-Poems.html
http://iteslj.org/Techniques/Cullen-Music.html
http://iteslj.org/Techniques/Cullen-SongDictation.html
http://iteslj.org/Techniques/Upendran-PhrasalVerbs.html
http://iteslj.org/Techniques/Orlova-Songs.html
http://iteslj.org/Techniques/Yoo-Songs.html
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/project/?cc=ua

Матеріали

Завдання для самостійної роботи

Плани практичних занять

 

Силабус:

Завантажити силабус