Методика навчання англійської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Нос Л. С.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФПШ-31доцент Нос Л. С.
ФПШ-32доцент Нос Л. С.

Опис курсу

Мета курсу:
Мета даного курсу – ознайомити студентів із теоретичними основами методики навчання англійської мови, сформувати уміння і навички організації освітнього процесу з англійської мови у початковій школі.

Завдання курсу:
– сформувати у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання англійської мови як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку. Крім методичних знань, даються знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів і на цій основі формуються знання про зміст і структуру педагогічної праці вчителя.
– ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання англійської мови, а також сформувати в них уміння і навички їх творчого застосування на практиці.
– розвивати у студентів творче мислення, що уможливить вирішення ними різних методичних завдань, що виникають у навчальному процесі з англійської мови в початковій школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
• основні поняття і категорії методики навчання англійської мови;
• навчально-методичні комплекси з англійської мови;
• сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності;
• інноваційні методичні технології навчання англійської мови;
• форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;
• основні організаційні форми реалізації освітнього процесу з навчання англійської мови у початковій школі;
• основи планування навчально-виховного процесу з англійської мови у початковій школі.
вміти:
• визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання англійської мови;
• аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з англійської мови;
• аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;
• формувати в учнів іншомовну комунікативну компетентність;
• використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності інноваційні методичні технології;
• контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетентності;
• планувати й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу з англійської мови в початковій школі.

Матеріали

Завдання для самостійної роботи

Плани практичних занять

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус