Нос Любов Степанівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: lyubov.nos@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

інноваційні підходи до підготовки вчителя англійської мови початкової школи, теоретичні та методичні проблеми підготовки вчителів початкової школи у зарубіжних країнах; використання інтерактивних технологій на заняттях у вищій школі.

Курси

Публікації

Навчально-методичні посібники
Нос Л.С. Країнознавство: навч. посіб.для студ. напряму підготовки “Початкова освіта”/ Любов Нос. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 111 с.

Нос Л. С. Професійна підготовка вчителя початкової школи в Канаді: навч. посібник / Любов Степанівна Нос .− Львів: Бібльос, 2012.− 93 с.

Нос Л. С. Професійна підготовка вчителя початкової школи в Канаді: програма спеціального курсу / Любов Степанівна Нос .− Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.− 20 с.

Нос Л.С. Підготовка вчителя в Канаді: теорія і практика: навч. посіб. / за ред. Н.Г. Ничкало. – Львів . – Бадікова Н. О. , 2016, – 254 с.

Монографії

Нос Л. С. Проблеми формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в умовах реформування освіти // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / [ Олійник М.І., Мачинська Н.І. та ін., за. Ред.. Н. Мачинської. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 235-250.

Нос Л.С., Деркач Ю.Я. Навчання впродовж життя та професійне самовдосконалення- акмеологічна основа зростання молодого фахівця // Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі: рефлексія освітніх трендів і стандартів забезпечення якості : монографія / [Василенко І.Я., Василенко Л.П., Деркач Ю.Я. та ін.] ; за. ред. Н.І. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С.53 – 73.

Нос Л.С. Основні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти: український та зарубіжний досвід // Pre-school education in the context of new ukrainian school’s objectives : joint monograph / Ed. by Prof. Valentyna Kushnir ‒ Hameln : InterGING, 2020.‒260 с.  – С. 163-179.

Статті у виданнях,  які включені до міжнародних науко метричних баз даних Web of Science

Nos Liubov Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators. / Halian Ihor, Machynska Natalia, Lozynska Svitlana,  Derkach Yuliya, Prots Marta, Popovych Ihor. / Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528

Нос Л.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя початкової    школи / Нос Л.С., Стахів М.О. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2021. – Вип.  82(2). – С. 166-181 https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.3167

Статті в інших закордонних виданнях

Нос Л.С. Порівняльний аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні та Канаді / Стахів М.О., Нос Л.С., Деркач Ю.Я. // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2015. – С. 109-112.

Nos L. Future teachers training for providing innovative activity  / L.Nos, M.Stakhiv // Zber materiálov: Medzinárodná vedecká konferencia «Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a perspektíve» (Prešovská univerzita v Prešove, 6-7 februára 2019 r.). – Prešov: Vydavateľ Prešovská univerzita v Prešove, 2019. – S. 317-325.

Nos L. Motivational Aspect and Readiness of Teacher Assistant to Professional Activity / Turko, B. B.,  Nos, L.   // Moldavian Journal for Education and Social Psychology. – 2020. –  4(1). – P. 01-13. https://doi.org/10.18662/mjesp/4.1/11

 

Статті у наукових фахових виданнях

  1. Нос Л. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності в сучасних умовах /Л. С. Нос //   Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 38 / [Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.] – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер» 2014.– Вип. 25. – С. 363 – 366  .
  2. Нос Л.С. Підготовка майбутніх вчителів англійської мови для початкової школи у контексті сучасних вимог /  Л.С. Нос // Вісн. Львівського ун-ту. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 31. – С. 148 – 154
  3. НосЛ.С. Проблемипідготовкивчителявсучаснійпедагогічнійнауці / НосЛ.С., СавкаЮ.Т. // Наук. вісн. Мукачівського держ.  ун-ту. Серія «Педагогіка та психологія». – 2016. – Вип. 2(4). – С. 92-96
  4. Нос Л.С. Педагогічна практика у системі професійної підготовки майбутніх вчителів: канадський та британський досвід / Нос Л.С. // Наук. вісн. Мукачівського держ. ун-ту. Серія «Педагогіка та психологія». – 2019. – Вип. 1(9). – С. 204-207
  5. НосЛ.С. Ways of Improving the Preparation of Primary School Teachers in Terms of the New UkrainianSschool / Л.С. Нос // Вісн. Львівськогоун-ту. Серіяпедагогічна. – 2018. – Вип. 33. – С. 167–173
  6. Нос Л. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до врахування принципу наступності у процесі навчання англійської мови / Любов Нос, Галина Бойко// Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: Зб. наук. пр. Вип.1 –   – С. 94-99
  7. Нос Л.С. Ways of Improving the Preparation of Primary School Teachers in Terms of the New UkrainianSschool /  Л.С. Нос // Вісн. Львівського ун-ту. Серія педагогічна. – 2018. – Вип. 33. – С. 167–173
  8. Нос Л.С. Організація освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах пандемії / Д.Д. Герцюк,  Л.С. Нос // Вісн. Львівського ун-ту. Серія педагогічна. – 2021. – Вип. 35. – С. 40-52

 

Не фахові видання

14. Нос Л.С. Методичний матеріл «Traditions, customs and holidays of the USA» / Нос Л. С. // Англійська мова та література. – 2002. – № 34. – С. 30– 31.

15. Нос Л.С. Стан і тенденції сучасних педевтологічних досліджень в Україні / Любов Нос // Четвертий український педагогічний конгрес. Зб. наук. пр. конгресу. Львів: Сполом, 2014. – С. 585-590

16. Нос Л. С. Можливості використання прогресивних ідей канадського досвіду у вищих педагогічних закладах України // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – Серія :Педагогічні науки, 2014.– Вип. 5. – С. 279 – 287

17. Нос Л., Яремків Х., Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес / Х.Яремків, Л.Нос // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (Хмельницький, 26 лютого 2015 р.); [уклад. О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк]. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – С. 135-137

18. Нос Л.С. Проблема особистісного розвитку майбутніх вчителів початкової школи в сучасній педагогічній науці / Нос Л.С. // Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 22-24 жовтня 2015 р., Мукачево / Ред..кол. : Т.Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2015. – С. 195-197

Статті у зарубіжних наукових виданнях

20. Нос Л.С. Порівняльний аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні та Канаді / Стахів М.О., Нос Л.С., Деркач Ю.Я. // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2015. – С. 109-112.

Матеріали й тези доповідей на конференціях

21. Нос Л.С. Інноваційна діяльність вчительських асоціацій у системі освіти Канади / Л.С. Нос // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр./ [редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.] – К.; Вінниця: Планер, 2010.– Вип. 25. – С. 193 – 198.
22. Нос Л.С. Основні функції та особливості підготовки асистентів вчителів початкової школи в Канаді / Л.С. Нос // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2010. – № 14: Професійна підготовка вчителів початкової школи у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 вересня, м. Луцьк. – С. 248-251.
23. Нос Л.С. Підготовка вчителя початкової школи в Канаді: полікультурний аспект / Л.С. Нос // Вісник Прикарпатського університету. Сер.: Педагогіка. – 2011. .– Вип. ХХХVІІІ: Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 трав. 2011 р., м. Берегове – С. 10– 13.
24. Нос Л.С. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи Канади до інноваційної діяльності / Л.С. Нос // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Незалежності України, 25-26 жовт., м.Львів, 2011 р. : тези доп. / Львівський наук.-практ. центр. – Львів, 2011. – С. 242– 244.
25. Нос Л.С. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи в інклюзивних умовах: канадський досвід/ Л.С. Нос //– 2012 // Педагогічний вісник. – 2012.- № 2 / 3 : Психолого-педагогічні аспекти навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії: всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 лютого, м. Кіровоград. – С. 18-20.
26. Нос Л.С. Вплив наукових досліджень канадських вчених на розвиток освіти / Л.С. Нос // Наукова еліта у розвитку держав: ІІ Міжнар. наук-практ. конф., 10 жовт., м. Київ / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012 . – С. 197-201.
27. Нос Л. С. Актуальні проблеми підготовки вчителів у Канаді Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь» (9-10. 04.14 Київ – Кіровоград – Черкаси)
28.Нос Л.С., Семеряк Н.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах їх практичної підготовки. Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) -15 березня 2016 р.
29. Нос Л. С. Врахування принципу наступності в процесі навчання дітей англійської мови в початковій школі. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»
(14-15 квітня, м. Кам’янець-Подільський)
30. Нос Л. С. Підготовка майбутніх вчителів англійської мови для початкової школи у контексті сучасних вимог. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» ( 12-13 травня, м. Львів)

Біографія

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність: романо-германські мови, кваліфікація: філолог. Викладач англійської мови)
Аспірантура Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2009 – 2013);
Захист кандидатської дисертації на тему: «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Канади» (2013 р.) на спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Робота:

– 1987 – 1988 рр. – вчитель англійської мови Стрептівської восьмирічної школи Кам’янка-Бузького району;
– 1988–1992 рр. – вчитель англійської мови Середпільцівської восьмирічної школи Радехівського району;
– 1990 – 1999 рр. – вчитель англійської мови СШ №2 м. Радехова;
– 1999 – 2013 рр. – викладач англійської мови Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка;
– 2005 – 2013 рр. – голова циклової комісії викладачів іноземних мов початкового навчання;
– 2013 – 2014 рр. – старший викладач кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
– 2014 – 2015 – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.
– 2015 – 2016 – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Читає курси:
Практичний курс англійської мови
Практика усного та писемного мовлення
Методика навчання англійської мови в початковій школі
Порівняльна педагогіка

Розклад