Нос Любов Степанівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: lyubov.nos@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

інноваційні підходи до підготовки вчителя англійської мови початкової школи, теоретичні та методичні проблеми підготовки вчителів початкової школи у зарубіжних країнах; використання інтерактивних технологій на заняттях у вищій школі.

Курси

Публікації

Навчально-методичні посібники
1. Нос Л.С. Країнознавство: навч. посіб.для студ. напряму підготовки “Початкова освіта”/ Любов Нос. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 111 с.

2. Нос Л. С. Професійна підготовка вчителя початкової школи в Канаді: навч. посібник / Любов Степанівна Нос .− Львів: Бібльос, 2012.− 93 с.

3. Нос Л. С. Професійна підготовка вчителя початкової школи в Канаді: програма спеціального курсу / Любов Степанівна Нос .− Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.− 20 с.

Статті у наукових фахових виданнях

4. Нос Л. С. Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці вчителів початкової школи в університетах Канади / Любов Нос // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – №4. – С.199–204.
5 Нос Л.С. Дидактичні особлрактична підготовка майбутніх учителів початкової школи в Канаді / Л.С. Нос // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.Пед. науки / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького: Черкаси, 2011. – Вип.196, ч. 2. – С. 111– 115.
8. Нос Л.С. Комп’ютерні технології у програмах підготовки вчителів початкової школи: канадський досвід / Л.С. Нос // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011– № 3 / 4 (9 / 10). – С. 117– 122.
9. Нос Л.С Вплив урядових освітніх структур Канади на професійний розвиток вчителів / Л.С. Нос // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер. Пед. науки/ Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 3, № 3 . – С. 82– 85.
10. Нос Л.С Система підготовки вчителя початкової школи в університетах Канади / Любов Нос // Рідна школа. – 2012– № 8 / 9. – С. 77– 80.
11. Нос Л. С. Вплив наукових досліджень канадських вчених на розвиток педагогічної освіти / Л. С. Нос // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 36 : збірник наукових праць / за наук. ред. О. В. Биковської, Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 197–200.

12. Нос Л. С. Організаційно-методичні підходи науковців до підготовки вчителя початкових класів у Канаді / Л. С. Нос // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 37 : збірник наукових праць / за наук. ред. О. В. Биковської, Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 89–94

13. Нос Л. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності в сучасних умовах /Л. С. Нос // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 38 / [Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.] – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер» 2014.– Вип. 25. – С. 363 – 366. (фахове видання)

Не фахові видання

14. Нос Л.С. Методичний матеріл «Traditions, customs and holidays of the USA» / Нос Л. С. // Англійська мова та література. – 2002. – № 34. – С. 30– 31.

15. Нос Л.С. Стан і тенденції сучасних педевтологічних досліджень в Україні / Любов Нос // Четвертий український педагогічний конгрес. Зб. наук. пр. конгресу. Львів: Сполом, 2014. – С. 585-590

16. Нос Л. С. Можливості використання прогресивних ідей канадського досвіду у вищих педагогічних закладах України // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – Серія :Педагогічні науки, 2014.– Вип. 5. – С. 279 – 287

17. Нос Л., Яремків Х., Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес / Х.Яремків, Л.Нос // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (Хмельницький, 26 лютого 2015 р.); [уклад. О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк]. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – С. 135-137

18. Нос Л.С. Проблема особистісного розвитку майбутніх вчителів початкової школи в сучасній педагогічній науці / Нос Л.С. // Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 22-24 жовтня 2015 р., Мукачево / Ред..кол. : Т.Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2015. – С. 195-197

19. Нос Л.С. Основні підходи до стандартизації професійної освіти вчителів у США та Канаді / Нос Л.С.// Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ІІ международной научно-практической конференции: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2015. – С.79- 82

Статті у зарубіжних наукових виданнях

20. Нос Л.С. Порівняльний аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні та Канаді / Стахів М.О., Нос Л.С., Деркач Ю.Я. // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2015. – С. 109-112.

Матеріали й тези доповідей на конференціях

21. Нос Л.С. Інноваційна діяльність вчительських асоціацій у системі освіти Канади / Л.С. Нос // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр./ [редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.] – К.; Вінниця: Планер, 2010.– Вип. 25. – С. 193 – 198.
22. Нос Л.С. Основні функції та особливості підготовки асистентів вчителів початкової школи в Канаді / Л.С. Нос // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2010. – № 14: Професійна підготовка вчителів початкової школи у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 вересня, м. Луцьк. – С. 248-251.
23. Нос Л.С. Підготовка вчителя початкової школи в Канаді: полікультурний аспект / Л.С. Нос // Вісник Прикарпатського університету. Сер.: Педагогіка. – 2011. .– Вип. ХХХVІІІ: Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 трав. 2011 р., м. Берегове – С. 10– 13.
24. Нос Л.С. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи Канади до інноваційної діяльності / Л.С. Нос // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Незалежності України, 25-26 жовт., м.Львів, 2011 р. : тези доп. / Львівський наук.-практ. центр. – Львів, 2011. – С. 242– 244.
25. Нос Л.С. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи в інклюзивних умовах: канадський досвід/ Л.С. Нос //– 2012 // Педагогічний вісник. – 2012.- № 2 / 3 : Психолого-педагогічні аспекти навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії: всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 лютого, м. Кіровоград. – С. 18-20.
26. Нос Л.С. Вплив наукових досліджень канадських вчених на розвиток освіти / Л.С. Нос // Наукова еліта у розвитку держав: ІІ Міжнар. наук-практ. конф., 10 жовт., м. Київ / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012 . – С. 197-201.
27. Нос Л. С. Актуальні проблеми підготовки вчителів у Канаді Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь» (9-10. 04.14 Київ – Кіровоград – Черкаси)
28.Нос Л.С., Семеряк Н.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах їх практичної підготовки. Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) -15 березня 2016 р.
29. Нос Л. С. Врахування принципу наступності в процесі навчання дітей англійської мови в початковій школі. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»
(14-15 квітня, м. Кам’янець-Подільський)
30. Нос Л. С. Підготовка майбутніх вчителів англійської мови для початкової школи у контексті сучасних вимог. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» ( 12-13 травня, м. Львів)

Біографія

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність: романо-германські мови, кваліфікація: філолог. Викладач англійської мови)
Аспірантура Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2009 – 2013);
Захист кандидатської дисертації на тему: «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Канади» (2013 р.) на спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Робота:

– 1987 – 1988 рр. – вчитель англійської мови Стрептівської восьмирічної школи Кам’янка-Бузького району;
– 1988–1992 рр. – вчитель англійської мови Середпільцівської восьмирічної школи Радехівського району;
– 1990 – 1999 рр. – вчитель англійської мови СШ №2 м. Радехова;
– 1999 – 2013 рр. – викладач англійської мови Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка;
– 2005 – 2013 рр. – голова циклової комісії викладачів іноземних мов початкового навчання;
– 2013 – 2014 рр. – старший викладач кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
– 2014 – 2015 – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.
– 2015 – 2016 – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Читає курси:
Практичний курс англійської мови
Практика усного та писемного мовлення
Методика навчання англійської мови в початковій школі
Порівняльна педагогіка

Розклад