Викладання методики навчання англійської мови в початковій школі (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101Залік
112Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
26ФПШ-51
310ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
26ФПШ-51
310ФПШ-51

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Викладання методики навчання  англійської мови в початковій школі» є: підготовка магістрів до викладання методики навчання англійської мови у ВНЗ, проведення науково-пошукової роботи, керівництва дослідницькою роботою студентів, організації навчально-виховного процесу  у вищій школі з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Викладання методики навчання  англійської мови в початковій школі» є  –

підготовка майбутніх викладачів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти;

вивчення наукових основ створення навчальних планів, програм і методичних посібників;

формування вміння планувати навчально-виховний процес у вищих закладах освіти, створювати програмно-методичне забезпечення курсу;

розвиток умінь у майбутніх викладачів  раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу студентів;

стимулювання науково-методичної творчості магістрантів, прагнення вдосконалювати свою педагогічну освіту;

розвиток умінь раціонально добирати, а при необхідності виготовляти дидактичний матеріал, наочність до занять відповідно до їх пізнавальної мети;

розвиток умінь своєчасного й умілого використання ТЗН і засобів мультимедіа для проведення занять;

навчання студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї у практику вивчення предмета;

формування дослідницьких навичок, розвивати уміння самостійно проводити наукові пошуки й експериментальні дослідження, уміння працювати з навчально-методичною літературою; формування навичок аналізу результатів діяльності.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Перелік запитань для проведення заліку

Практичне заняття 2

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму