Чинники успішного працевлаштування за фахом

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПШ-51

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Чинники успішного працевлаштування за фахом”  є система трудових відносин, що виникають між випускниками  закладів вищої освіти і потенційними роботодавцями в процесі прийому на роботу та з урахуванням законодавчо-правових і організаційних засад працевлаштування в Україні, а також технології пошуку роботи і професійної орієнтації студентів відповідно фаховому профілю.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основні чинники успішного працевлаштування.

Змістовий модуль 2. Правове забезпечення успішного працевлаштування

Рекомендована література

Базова

1.Азбука пошуку роботи : [навч. посіб. для студ. усіх спец., які отримують робітничу професію] / Л. І. Северин, О. П. Войтович, В. М. Дудатьєва, О. М. Тарасова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 152 с.2..

2. Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення : [навч. посібник] / І. І. Баріхашвілі, М. П. Ворона, Г. В. Грищенко. – К. : Професіонал, 2009. – 206 с.

3. Гінзбург М. Д., Требульова І. О., Левіна С. Д., Корніловська І. М. Українська ділова і фахова мова : практичний посібник на щодень: навч. посіб. / М. Д. Гинзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Інкос, 2007. – 672 с.

4. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : [навч. посіб.] / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – Київ : Атіка, 2008. – 544, [1] с.

5.Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. Чинники, умови та особливості вибору професії / М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Інформаційний бюлетень. – К. : Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, 2010. – 127 с.

6.Драган О. І. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / О. І. Драган, О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко, Ю. М. Гусєва, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, О. А. Чигиринець, Я. І. Юрик [за заг. редакцією О. І. Драган]. – К. : Кафедра, 2013. – 186 с.

7.Закон України «Про зайнятість населення» № 5067-17 від 05.07.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/803-12. – Назва з екрана.

8. Кудріна, Тетяна Семенівна. Психологія мотивації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. С. Кудріна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 238 с.

9. Лисенко Л. І. Ринок праці. Техніка пошуку роботи : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Лисенко, Б. В. Максимов ; Під ред. В.К.Маригодова. – К. : Вид. дім «Професіонал», 2004. – 311 с.

10. Любий Є. М. Азбука пошуку роботи / Є. М. Любий, Н. Т. Улицька. – Львів : Афіша, 2007. – 317, [1] с.

11. Побірченко Н. А. Вибір успішної професії на ринку праці : посібник / Н. А. Побірченко, А. М. Гончар, О. П. Сергєєнкова. – К. : Наук. світ, 2009. – 77 с.

12.Радул В. В. Дослідження особливостей самореалізації особистості / [В. В.Радул, І. П. Краснощок, І. В. Лебедик]. – К. : Імекс-ЛТД, 2009. – 350 с.

Допоміжна

13.Башук Л. Психодіагностика мотиваційних чинників працевлаштування молоді / Л. Башук // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 12. – С. 58–63.

14.Гусєва Ю. М. Ідентифікація ключових стратегій пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів / Ю. М. Гусєва // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2012. – № 44. – С. 151–155.

15.Малахов В. Ярмарок кар’єри університету як ефективний засіб сприяння у працевлаштуванні випускників / В. Малахов // Вища школа. – 2007. – № 4. – С. 40–46.

16.Мокровський О. Без шаблонів : найкреативніші резюме у світі [Електронний ресурс] / О. Мокровський // Інтернет-портал «Tochka .net». – Режим доступу : http://man.tochka.net.

17.Мурашко M. I. Менеджмент персоналу: навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 435 с.

18.Правознавство: підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін. ; [за заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка]. – К. : КНЕУ, 2003. – 767 с.

19 Северин Л. І. Азбука пошуку роботи : навч. посіб. для студ. усіх спец., які отримують робітничу професію / Л. І. Северин, О. П. Войтович, В. М. Дудатьєва, О. М. Тарасова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 152 с.

20. Тринчук О. Центр сприяння працевлаштуванню студентів у сучасному університеті / О. Тринчук // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 48–53

21.Успішні стратегії пошуку роботи [Електронний ресурс] // Сайт «Працевлаштування в Україні». – Режим доступу : http://prostorabota.com.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму