Кобилецька Людмила Володимирівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: lyudmyla.kobyletska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

фразеологія української та чеської мов; формування комунікативної компетентності здобувачів освіти; вивчення ФО і паремій здобувачами дошкільної та початкової освіти;  культура професійного мовлення педагога; інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній та початковій освіті.  Захистила дисертацію на тему: «Часові та просторові відношення у сучасній чеській фразеології».

Курси

Публікації

Посібники:

 

Кобилецька Л. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник для студентів факультету педагогічної освіти / Людмила Кобилецька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 140 с.

  1. Кобилецька Л. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник для студентів факультету педагогічної освіти / Людмила Кобилецька. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 140с. 

2. Кобилецька Л. В. Практикум з усної народної творчості у вихованні дошкільників : навчально-методичний посібник для студентів факультету педагогічної освіти / Людмила Кобилецька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 140 с.

Електронні курси:

  1. Кобилецька Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням (спец. 016 Спеціальна освіта). Дата сертифікації: Протокол № 1030-024 від 29.01.2024. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1828.
  2. Кобилецька Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням (спец. 012 Дошкільна освіта). Дата сертифікації: Протокол № 1032-024 від 29.01.2024. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5845.
  3. Кобилецька Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням (спец. 231 Соціальна робота). Дата сертифікації: Протокол № 1031-024 від 29.01.2024. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5897.

Монографії:

1. Кобилецька Л. В. Формування фразеологічної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти: акмеологічний аспект / Людмила Кобилецька // «Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі: рефлексія освітніх трендів і стандартів забезпечення якості»: колективна монографія / за ред. Мачинської Н.І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 87 – 98.

2. Кобилецька Л. В. Формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи засобами української пареміології / Людмила Кобилецька// Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір: колективна монографія / [Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 282-294. 

Статті у Sсopus:

3.Kobyletska L. V. Phraseological interpretation of the different age stages of the human life cycle (on the material of the Czech language). Slavia Centralis. Maribor: Filozofska fakulteta, 2002. S. 155-172

 

Статті у виданнях, які включені до інших міжнародних наукометричних баз даних :

4. Кобилецька Л. В. Інновації чеських фразеологізмів на позначення часових та просторових відношень у сучасному узусі/Людмила Кобилецька // Актуальні питання гуманітарних наук. – Дрогобич : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип. 21. – Ч. 1. –  С.90–95.

5.Кобилецька Л. В. Фольклор як чинник формування художньо-мовленнєвої компетентності здобувачів дошкільної та початкової освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Гельветика. Вип. 41. Том 2, 2021. С.177-182.

6. Кобилецька Л. В. Малі фольклорні жанри як чинник розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Гельветика. Вип. 50, 2022. С.311 – 315.

7.Кобилецька Л. В. Варіантність темпоральних і локативних фразеологізмів (на матеріалі чеської та української мов). Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Гельветика, 2022. С. 70-75.

8. Кобилецька Л. В. Акмеологічний підхід у процесі розвитку мовної особистості майбутніх педагогів. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 52. Том 1, 2022. С.262-266.

9. Кобилецька Л. В. Особливості національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку: польський досвід / Людмила Кобилецька, Данута Мриглод. Актуальні питання гуманітарних  наук. Дрогобич: Гельветика, 2023. Вип. 65. Том 2. С. 257-262. URL:http://www.aphn journal.in.ua/archive/65_2023/part _2/36.pdf

10.Кобилецька Л. В. Формально-граматична структура темпоральних та локативних фразеологічних одиниць (на матеріалі чеської мови). Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. №16, 2021. С. 54-59. URL: http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2021/NV_2021_16/9.pdf

Статті у закордонних виданнях:

11. Кобилецька Л. В. Системні зв’язки у сфері чеської фразеології на позначення часових та     просторових відношень / Людмила Кобилецька // Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost. – Brno, 2015. – С.233-241.

Публікації у фахових та наукових виданнях:

12. Кобилецька Л. В. Варіантність українських фразеологізмів на позначення просторових відношень / Кобилецька Людмила// Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2016. – С.48-53.

13. Кобилецька Л. В. Вивчення фразеології в початковій школі як невід’ємної складової загальнокультурного розвитку молодших школярів / Людмила Кобилецька //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2016. – Вип. 31. – С. 257 – 264.

14. Кобилецька Л. В. Українські фразеологізми на позначення відстані як просторової категорії у зіставленні з чеськими / Кобилецька Людмила // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015.– С.60-66.

15. Кобилецька Л. В. Структурно- семантична характеристика чеських фразеологізмів на позначення просторових відношень / Людмила Кобилецька // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Частина 1. – С.212-217.

16. Кобилецька Л. В. Фразеологізм як одиниця номінації (на матеріалі чеських фразеологізмів на позначення часових та просторових відношень) / Кобилецька Л. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті акад. Л. Булаховського. Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2012.– Вип. 19. – С.77-87.

Тези доповідей:

17. Кобилецька Л. В. Соціокультурний аспект формування культури мовлення педагога / Людмила Кобилецька // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – С.46-48.

 18. Кобилецька Л. В. Забезпечення наступності при вивченні фразеології / Кобилецька Л. В. // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності: Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.89-91.

 19. Кобилецька Л. В. Пареміологія як чинник етнокультурного виховання дошкільників та молодших школярів/Людмила Кобилецька// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.58-60.

20.Кобилецька Л. В. Формування мотивації навчальної діяльності молодших школярів засобами української пареміології/ Кобилецька Л. В.//Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 25-27.

21. Кобилецька Л. В. Фразеологізм як чинник формування лексичної компетенції дошкільників та молодших школярів/ Людмила Кобилецька// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип.3. – С.71-74.

22. Кобилецька Л. В. Новий вчитель в умовах євроінтеграції/Людмила Кобилецька// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 36-39.

23. Кобилецька Л. В. Паремії як чинник морального виховання дошкільників та молодших школярів / Людмила Кобилецька // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип.5. – С.57-59.

24. Кобилецька Л. В. Використання інноваційних технологій під час вивчення фразеології здобувачами дошкільної освіти / Людмила Кобилецька // Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті» (14-15 травня 2020р.)/ [За заг. ред..В. М. Кушнір]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – С.35-39.

25. Кобилецька Л. В. Малі фольклорні жанри як чинник морально-естетичного виховання здобувачів дошкільної та початкової освіти / Людмила Кобилецька// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – С. 57-59.

26. Кобилецька Л. В. Фольклор як чинник етнокультурного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип.7.  С. 53-55.

27. Кобилецька Л. В. Застосування акмеологічного підходу в процесі удосконалення комунікативної компетентності майбутніх педагогів. IV-a Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи»: збірник тез доповідей. Львів: Сполом, 2022. С.160- 162.

28.Кобилецька Л. В.  Формування патріотичних почуттів здобувачів дошкільної та початкової освіти засобами усної народної творчості. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023.   Вип.8.  С. 33-35.

29.Кобилецька Л. В. Формування етнокультурної компетентності дошкільників та молодших школярів засобами пісенного фольклору. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024.  Вип. 9.  С. 47 – 49.

 

Біографія

Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (з відзнакою). Завершила навчання в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2021 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (10.02.03 «Слов’янські мови»).

У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри початкової та дошкільної освіти.

 

Години консультацій:

щовівторка, 13.30-14.50 год.,

щосереди, 15.05-16.25

 

Розклад