Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 016 “Спеціальна освіта “)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кобилецька Л. В.ФПК-21, ФПЛ-32,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПЛ-31доцент Кобилецька Л. В.
ФПЛ-32доцент Кобилецька Л. В.

Опис курсу

      Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; основи професійного мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.

      Мета курсу:  формувати уміння  і навички досконалого володіння українською  літературною мовою у професійній сфері, підвищувати рівень комунікативної компетентності майбутніх фахівців-педагогів.

      Завдання курсу:  практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови; вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання; набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів, розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні педагогів.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Тестові завдання з УМПС        Перелік питань для самоперевірки з УМПС

Методичні рекомендації для практичних занять

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Робоча програма 2023. 016. 02

Робоча програма. УМПС. 2023. 016.01.

 

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус