Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5`32доцент Кобилецька Л. В.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31доцент Кобилецька Л. В.
ФПД-32доцент Кобилецька Л. В.

Опис курсу

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; основи професійного мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.

      Мета курсу:  формувати уміння  і навички досконалого володіння українською  літературною мовою у професійній сфері, підвищувати рівень комунікативної компетентності майбутніх фахівців-педагогів.

   Завдання курсу:  практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови; вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання; набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів, розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні педагогів.

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Тестові завдання з УМПС  Перелік питань для самоперевірки з УМПС

Методичні рекомендації для практичних занять

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Робоча програма з УМПС

Силабус:

Завантажити силабус