Усна народна творчість у вихованні дошкільників (спеціальність 012 “Дошкільна освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Кость С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31доцент Кобилецька Л. В.
ФПД-32доцент Кобилецька Л. В.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з феноменом усної народної творчості, специфікою фольклору, його жанровою системою, історією і поетикою окремих жанрів, особливостями усної народної творчості кожного історичного періоду, взаємодією фольклору і літератури для активного застосування отриманих знань у вихованні дошкільників.

Завдання курсу:
– ознайомити студентів із методологічними засадами усної народної творчості як науки;
– сформувати у студентів систему знань про українську усну народну творчість, її специфіку, закономірності розвитку, спосіб побутування фольклору;
– ознайомити студентів з жанровою системою українського фольклору, історією і поетикою провідних жанрів;
– виробити у студентів вміння аналізу наукової літератури з проблем фольклористики, навички аналізу фольклорного твору.

У результаті вивчення курсу «Усна народна творчість у вихованні дошкільників» здобувач вищої освіти повинен знати:
– місце і значення усної народної творчості у системі гуманітарних наук;
– базові поняття усної народної творчості як науки та навчальної дисципліни;
– особливості усної народної творчості як мистецтва народного слова;
– знати історію вивчення української усної народної творчості;
– специфіку усної народної творчості як науки і навчальної дисципліни;
– міфологічні, світоглядні, тематичні та художні особливості окремих фольклорних жанрів;
– динаміку розвитку та трансформації фольклорної традиції;
– органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;
– особливості творчого процесу в усній народній творчості та специфіки трансляції та збереження фольклорної спадщини українського народу для дітей.
– специфіку усної народної творчості як мистецтва слова та її зв’язків з іншими видами народного мистецтва та авторської творчості.
– основні види та жанри української народної творчості, їхнє походження, тематику, поетику.
– основи термінологічної системи усної народної творчості;
– навички аналізу тексту усної народної творчості;

Здобувач вищої освіти повинен уміти:
– виокремлювати основні функції та світоглядні засади усної народної творчості;
– розрізняти специфіку окремих фольклорних жанрів;
– знати особливості усної народної творчості свого регіону;
– вміти розрізняти народну та авторську творчість;
– вміти аналізувати фольклорні твори різних жанрів;
– володіти термінологією усної народної творчості;
– вчитися записувати тексти усної народної творчості для дітей у їхньому живому побутуванні.
– самостійно відбирати фольклорні твори для проведення занять із дітьми дошкільного віку.

Рекомендована література

Рекомендована література з УНТ

Матеріали

Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни ” Усна народна творчість у вихованні дошкільників”

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Робоча програма з УНТ

Силабус:

Завантажити силабус