Українська мова за професійним спрямуванням ( спеціальність 6.010106 “Соціальна педагогіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
514доцент Кость С. П.ФПС-31, ФПС-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
528ФПС-31Кобилецька Л. В.
ФПС-32Кобилецька Л. В.

Опис курсу

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; основи професійного мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.

      Мета курсу: формувати національно-мовну особистість, уміння  і навички досконалого володіння українською  літературною мовою у професійній сфері; виховати розуміння потреби вивчення і постійного удосконалення рідної мови; сприяти розвиткові духовних цінностей студентів та підвищувати рівень мовленнєвої культури майбутніх педагогів.

      Завдання курсу:  практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови; вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання; набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів, розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні педагогів.

 

 

Рекомендована література

рекомендована література з УМПС

Матеріали

тести УМПС (соціальна педагогіка)

питання на іспит з УМПС

самостійна-робота-з-УМПС

практичні заняття з УМПС