Українська мова за професійним спрямуванням ( спеціальність 231 “Соціальна робота”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кобилецька Л. В.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПС-31доцент Кобилецька Л. В.

Опис курсу

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; основи професійного мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.

      Мета курсу: формувати національно-мовну особистість, уміння  і навички досконалого володіння українською  літературною мовою у професійній сфері; виховати розуміння потреби вивчення і постійного удосконалення рідної мови; сприяти розвиткові духовних цінностей студентів та підвищувати рівень мовленнєвої культури майбутніх  соціальних педагогів і соціальних працівників.

      Завдання курсу:  практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови; вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання; набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів, розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні  соціальних педагогів і соціальних працівників.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Тестові завдання з УМПС     Перелік питань для самоперевірки з УМПС

Методичні рекомендації для практичних занять

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Робоча програма з  УМПС 

Силабус:

Завантажити силабус