Творчість в діяльності педагога (012м, ВК Б.3)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024ФПД-51доцент Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Дисципліна «Творчість в діяльності педагога» є вибірковою для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 120 годин / 4 кредитів ECTS.

для денної форми навчання: 24 години аудиторних занять, з них лекцій – не передбачено, 24 год. семінарських занять та 96 год. самостійної роботи;

для заочної форми навчання: 10 годин аудиторних занять, з них 6 год. лекцій, 4 год. семінарських занять та 110 год. самостійної роботи

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Творчість як фактор мотивації досягнень.
 2. Педагогіка творчості.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Творчість в діяльності педагога» є ознайомлення студентів з історією розвитку, законами і принципами педагогіки творчості; дослідження нормативно-правової бази розвитку педагогічної творчості в Україні наприкінці XX – початку XXI століття; авторських технологій та зарубіжного досвіду педагогічної творчості; формування готовності здобувача вищої освіти до впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти технологій педагогічної творчості.

Після опанування цієї навчальної дисципліни студент буде:

– знати історико-педагогічні засади становлення та розвитку педагогіки творчості, сутність, специфічні ознаки, теоретичний зміст понять «творчість», «педагогіка творчості», «педагогічна творчість», «творча діяльність»;

– уміти визначати критерії та рівні творчої педагогічної діяльності педагога; забезпечувати психологічні і педагогічні умови творчої діяльності дітей дошкільного віку, застосовувати методи і прийоми стимулювання їх творчої активності; впроваджувати педагогічні технології формування творчої особистості дошкільників.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Ємчик, О. (2023). Інноваційна діяльність як вид педагогічної творчості вихователя закладу дошкільної освіти. Acta Paedagogica Volynienses, 1, 25–30, doi: https:// doi.org/10.32782/apv/2023.1.4.
 2. Курчатова А. (2022). Формування та розвиток педагогічної творчості вихователя засобами саморозвитку. Acta Paedagogika Volynieses. 2022. Вип. 1(1). С. 85–91.
 3. Наказ Міністерства економіки України Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» від 19 жовтня 2021 р. № 755-21. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti.
 4. Підлипняк І. (2022). Підготовка майбутніх фахівців з дошкільної освіти до інноваційної діяльності. Acta paedagogika volynieses. 2022. Вип. 2. С. 30–36.
 5. Про дошкільну освіту: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
 6. Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Нова редакція та поради для організації освітнього процесу. URL: https://ezavdnz.expertus.com.ua/book?bid=37876
 7. Сергеєва Л.М., Просіна О.В., Ілляхова М.В. (2023). Творчість як фактор мотивації досягнень: навчальний посібник. Біла Церква, ТОВ «Білоцерківдрук». 2023. 124 с.
 8. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : Підручник для студ. вищих пед. навч. закладів / АПН України; Ін-т пед. і психології проф. освіти. – К. : Міленіум, 2006. 346 с.

Додаткова література:

 1. Дроздова М. А. Психологія творчості: Навч. посіб. / М. А. Дроздова. – Чернігів: Лозовий В. М., 2012. – 247 с.
 2. Ємчик О.Г. (2021). Педагогічна творчість та самоменеджмент організатора дошкільної освіти. Навчально-методичний посібник. Луцьк, 2021. 123 с.
 3. Клименко В.В. Психологія творчості. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 480с.
 4. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник і методичні матеріали. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 608 с.
 5. Кудрявцева О. А. (2022). Компоненти та показники сформованості готовності майбутніх бакалаврів дошкільної освіти до інноваційної діяльності з дітьми раннього віку. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 46. С. 122–126.
 6. Лучанінова, О., Маркіна, Л. Формування творчої особистості майбутнього педагога в сучасних умовах. XI-Conference-06-07-Melbourne-Australia. Режим доступу: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5731/1/306.pdf
 7. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : монографія / за ред. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 427 с.
 8. Романець В. Психологія творчості: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Либідь, 2004. 288 с.
 9. Смолюк С.В. (2022). Використання інноваційних технологій навчання в процесі фахової підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти. Інноваційна педагогіка. 2022. Випуск 48. Т. 2. С. 223–226.
 10. Cмольникова Г. В., Семененко А. А. Особливості інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2018. Вип. 30. С. 129–133.
 11. Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / за заг. ред. В. О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – 702 с.
 12. Федій О. А. Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика : монографія / О. А. Федій. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2009. – 404 с.
 13. Шурин О., Симонович Н. Теоретико-методичні основи педагогічної творчості в професійній підготовці майбутніх педагогів. – Інноватика у вихованні. Випуск 17. С. 334-340. https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/523/452

Інтернет-ресурси:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти [Електрон. ресурс]. http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/basic1/
 2. Вихователь-методист дошкільного закладу: електронний журнал. URL: https://emetodyst.expertus.com.ua/
 3. Дошкільна освіта: Український інститут розвитку освіти. URL: https://uied.org.ua/%D0%A2%D0%B5%D0%B3/pre_school_education/
 4. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua
 5. «Psychology Today» – онлайн-журнал, який публікує статті і блоги відомих психологів і фахівців з мотивації. https://www.psychologytoday.com/
 6. «Verywell Mind» – веб-ресурс пропонує широкий спектр інформації про психологію і психічне здоров’я. https://www.verywellmind.com/
 7. «PositivePsychology.com» – веб-сайт спеціалізується на позитивній психології і надає ресурси для розвитку мотивації та творчості. https://positivepsychology.com/
 8. «TED Talks» – платформа, де експерти з різних галузей подають виступи на теми, пов’язані з мотивацією, творчістю та особистісним розвитком.: https://www.ted.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Денна форма

Завантажити силабус

Силабус: Заочна форма

Завантажити силабус