Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Кость С. П.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФПШ-31доцент Кость С. П.
ФПШ-32доцент Кость С. П.

Опис курсу

Зважаючи на те, що в умовах розвитку сучасної освіти особливого значення набуває проблема підготовки кваліфікованого фахівця – вчителя, вихователя, керівника навчального закладу, який досконало володіє мистецтвом усного слова, то курс риторики має на меті поглибити і розширити вербальну майстерність працівника освітньої сфери. Майстерне володіння живим розповідним словом (культура мовлення) – незамінний чинник потужної мотивації учнів до активної пізнавальної діяльності, безумовний засіб переконання й впливу на розум і почуття вихованців.

Вивчення й узагальнення концепцій видатних ораторів і водночас учителів риторики античних часів (Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон, Квінтіліан), педагогів і риторів нової та новітньої історії (Ф. Прокопович, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський), сучасних дослідників педагогічної риторики (Л. Введенська, Г. Сагач, А. Капська, Г. Михальська) дозволяють узагальнити, що в основі риторичної майстерності вчителя лежить проста й досконала, тобто майстерна, довершена усна розповідь. Вона є найпершим складником і промови, і доповіді, і лекції, суттєвою й незамінною умовою поліпшення будь-якого усного методу навчання чи виховання. Отже, найпершим завданням у формуванні риторичної майстерності педагога є завдання навчити його мистецтву говорити.

Завдання курсу: 

 • Ознайомити студентів зі сучасним термінологічним апаратом риторики;
 • Ознайомити студентів із методологічними засадами риторичної майстерності;
 • Вироблення навичок аналізу монологічного і діалогічного мовлення;
 • Освоєння культури мовлення;
 • Формування у студентів мовленнєвої компетенції, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);

В результаті вивчення курсу «Риторика та культура мовлення педагога» студент повинен знати:

 • Місце і значення риторики у системі гуманітарних наук;
 • Базові поняття і стратегії риторичного мистецтва;
 • Основні підходи до творення й аналізу риторичного матеріалу;
 • Сутність і структурні елементи монологічного й діалогічного мовлення.
 • Основи культури мовлення.

Студент повинен уміти:

 • Використовувати термінологічний апарат риторики;
 • Дотримуватися етики й естетики монологічного й діалогічного мовлення відповідно до риторичних норм;
 • Брати участь у виступах і дискусіях, відстоюючи власну позицію і демонструючи засади культури мовлення;
 • Створювати власні розповідні тексти у відповідності до засад теорії красномовства.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:

  1. Навчально-методичний посібник «Storytelling (Історії, які навчають) [Електронний ресурс].
  2. Піз А. Мова рухів тіла / Алан Піз, Барбара Піз // КМ-БУКС, 2015. 416 с.
  3. Корягіна Н.А. Психологія спілкування
  4. Калюжка Н, Самойленко Н. Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного класу / Н. Калюжка, Н. Самойленко // Збірник наукових праць. Випуск 26 (1–2019) Частина 1. С. 92-98 //
  5. Кость С. «Сторітеллінг» як засіб формування ефективної риторичної компетенції педагога // «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2018. – 106 с. – С. 35 – 36
  6. Кость С.П., Крохмальна Г.І. Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: теоретичний аспект / Світлана Кость, Галина Крохмальна // «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» № 30. С. 80-84 
  7. Кость С. П., Крохмальна Г. І. Методика «storytelling» як засіб формування комунікативної компетентності здобувачів освіти / Світлана Кость, Галина Крохмальна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – ЛНУ, 2021. – № 35. С.122-130.
  8. Лєнсер В. Влад Сторітеллер
  9. Навчально-методичний посібник «Storytelling (Історії, які навчають)
  10. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон / пер. з англ.. Олександра Асташова. – 4-те вид. – К : Наш формат, 2019. – 256 с.
  11. Базовий компонент дошкільної освіти. – К.: Освіта, 2021.
  12. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 344 с. (Закони спілкування)
  13. Борг Д. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування / пер. з англ. Н. Лазаревич. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. – 304 с. 
  14. Кушнір Р. Великий оратор. – Дрогобич, 2013. – 256 с.
  15. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.
  16. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення. Навч.посіб. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 184 с.
  17. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія / Ірина Фаріон. – Вид. 3-тє, допов. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 331 c. : табл.

Додаткова:

 1. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ : КНТ, 2016. – 258 с.
 2. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.
 3. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посіб. / О. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
 4. Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.- метод. посіб. / М.О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.
 5. Томан І. Мистецтво говорити. Пер. с чес., 2-е вид. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с.
 6. Уварова А.М. Педагогічна розповідь: культурологічний та діагностичний аспекти // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Суми. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2000. – С. 328 – 337.
 7. Уварова А.М. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя: Навчально-методичний   посібник для педагогічних університетів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 132 с.

 Рекомендовані інтернет-ресурси

 1. Mova.info: про українську мову, лінгвістику і не тільки: www.mova.info
 2. Нова мова: проект розвитку української мови: www.novamova.com.ua
 3. Український правопис: www.pravopys.net
 4. Словники он-лайн: www.rozum.org.ua

Матеріали

Самостійна робота

Плани практичних занять

Поради щодо підготовки та виголошення промови

Практичні завдання

Риторичний словник

Rob-proh._Rytoryka_Pochatk.-osv._3_kurs Kost-S.

Література до курсу

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус