Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
642доцент Кость С. П.ФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
642ФПШ-31доцент Кость С. П.
ФПШ-32доцент Кость С. П.
ФПШ-33доцент Кость С. П.

Опис курсу

Зважаючи на те, що в умовах розвитку сучасної освіти особливого значення набуває проблема підготовки кваліфікованого фахівця – вчителя, вихователя, керівника навчального закладу, який досконало володіє мистецтвом усного слова, то курс риторики має на меті поглибити і розширити вербальну майстерність працівника освітньої сфери. Майстерне володіння живим розповідним словом (культура мовлення) – незамінний чинник потужної мотивації учнів до активної пізнавальної діяльності, безумовний засіб переконання й впливу на розум і почуття вихованців.                                                                                   Вивчення й узагальнення концепцій видатних ораторів і водночас учителів риторики античних часів (Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон, Квінтіліан), педагогів і риторів нової та новітньої історії (Ф. Прокопович, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський), сучасних дослідників педагогічної риторики (Л. Введенська, Г. Сагач, А. Капська, Г. Михальська) дозволяють узагальнити, що в основі риторичної майстерності вчителя лежить проста й досконала, тобто майстерна, довершена усна розповідь. Вона є найпершим складником і промови, і доповіді, і лекції, суттєвою й незамінною умовою поліпшення будь-якого усного методу навчання чи виховання. Отже, найпершим завданням у формуванні риторичної майстерності педагога є завдання навчити його мистецтву говорити.

Завдання курсу: 

 • Ознайомити студентів зі сучасним термінологічним апаратом;
 • Ознайомити студентів із методологічними засадами риторичної майстерності;
 • Вироблення навичок аналізу монологічного і діалогічного мовлення;
 • Освоєння культури мовлення;
 • Формування у студентів мовленнєвої компетенції, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);

В результаті вивчення курсу «Риторика та культура мовлення педагога» студент повинен знати:

 • Місце і роль риторики у системі гуманітарних наук;
 • Базові поняття і стратегії риторичного мистецтва;
 • Основні підходи до творення й аналізу риторичного матеріалу;
 • Сутність і структурні елементи монологічного й діалогічного мовлення.
 • Основи культури мовлення.

Студент повинен уміти:

 • Використовувати термінологічний апарат риторики;
 • Дотримуватися етики й естетики монологічного й діалогічного мовлення відповідно до риторичних норм;
 • Брати участь у виступах і дискусіях, відстоюючи власну позицію і демонструючи засади культури мовлення;
 • Створювати власні розповідні тексти у відповідності до засад теорії красномовства.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:

 1. Уварова А.М. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя: Навчально-методичний посібник для педагогічних університетів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 132 с.
 2. Сагач Г.М. Риторика. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім Ін Юре, 2000. – 568 c.
 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.
 4. Жовтобрюх В.Ф., Муромцева О.Г. Культура мови вчителя : Курс лекцій / за ред. О.Г. Муромцевої. – Х.: Гриф, 1998. – 208 с.
 5. Кушнір Р. Великий оратор. – Дрогобич, 2013. – 256 с.
 6. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.
 7. Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навч. пос./ Онуфрієнко Г. С. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
 8. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль. – К. : Вища школа, 1995. – 239 с.
 9. Пінчук Ю. В. Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога. Навч.-метод. посібн./ Ю. В. Пінчук. – К. : КНТ, 2015. – 160 с.
 10. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.
 11. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посіб. / О. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
 12. Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.- метод. посіб. / М.О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.
 13. Струганець Л.В. Теоретичні основи культури мови : навч. посіб. / Л.В. Струганець. – Т., 1997. – 96 с.
 14. Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан ; пер. з чес. – К., 1989. – 239 с.
 15. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – К., 2004.

Додаткова і допоміжна:

 1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., Изд-во Московск. ун-та, 1978. – 280 c.
 2. Арістотель. Риторика //Античные риторики. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 1977. – 352 с.
 3. Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. – К.: Знання, 1992. – 48 с.
 4. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с.
 5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура речи и искусство. Современная риторика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 576 с.
 6. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М., 1990. – 144 с.
 7. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. – К.: ІЗМН, 1997. – 140 c.
 8. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая

публично / Пер. с англ. – М.: ТОО “Фирма ВИП” ООО, “Титул”, 1996. – 190 с.

 1. Квинтилиан Фабий М. Правила ораторского искусства / Пер. с лат. В. Алексеева. – СПб, 1896. – 47 с.
 2. Маслоу А. Мотивация и личность // Курс практической психологии. – Ижевск: Изд-во Удмуртского университета, 1996. – С. 85 – 105.
 3. Михальская А.К. Педагогическая риторика. История и теория. – М.: Академия, 1998. – 432 с.
 4. Мурашов А. А. Педагогическая риторика. – М.: Пед. о-во России , 2001. – 480 с.
 5. Нечепоренко Л.С. Методологічні засади теорії і практики педагогічної майстерності: Монографія. – Харків: Видав. центр ХНУ, 2004.– 128 с.
 6. Ничик В. М. Собрание курсов риторики и философии профессоров Киево- Могилянской академии.– Л: Наука, 1983. – 392 с.
 7. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.
 8. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук,

Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ : КНТ, 2016. – 258 с.

 1. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. – К.: Україна, 1998. – 343 с.
 2. Платон. Сочинение: В 3 т. / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса / Пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1968. – Т. 1. – 623 с.
 3. Прокопович Феофан. Філософські твори: В 3 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 1: Про риторичне мистецтво. – 511 с.
 4. Сперанский М.М. Правила высшего красноречия // Об ораторском искусстве. – 4 изд., перераб. и доп. – М., Политиздат, 1973. – C. 81 – 100.
 5. Сухомлинський В.О. Слово вчителя в моральному вихованні // Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т.– К.: Рад. школа, 1977. – Т. 5. – С. 321 – 330.
 6. Сухомлинський В.О. Слово про слово // Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 5. – С. 160 – 167.
 7. Сухомлинський В.О. Урок і знання. Вибрані твори: В п’яти томах. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 5. – С. 366-371.
 8. Тарасевич Н.М. Аналіз професійної підготовки майбутнього вчителя в курсі “Основи педагогічної майстерності”/ Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми творчості і практики підготовки вчителя – вихователя – викладача: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29 березня – 1 квітня 2005 р.). – К.: НПУ, 2005. – С. 177 – 179.
 9. Томан І. Мистецтво говорити. Пер. с чес., 2-е вид. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с.
 10. Уварова А.М. Педагогічна розповідь: культурологічний та діагностичний аспекти // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Суми. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2000. – С. 328 – 337.
 11. Ушинський К.Д. Рідне слово. Книжка для тих, хто навчає // Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2 т. / Пер. з рос. – К.: Рад. школа, 1983. – Т. 2. – С. 233 – 291 .
 12. Цицерон М. Т. О наилучшем роде ораторов // Цицерон М.Т. Об ораторском искусстве. – 4-е изд. , перераб. и доп. – М., Политиздат, 1973. – С. 65 – 68.
 13. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве // Об ораторском искусстве. Изд. 4-е , перераб. и доп. – М., Политиздат, 1973. – С. 43-64.
 14. Шляхова В.В. Розповідь як метод навчання рідної мови // Методика викладання української мови і літератури: Республіканський науково-методичний збірник. – Вип. 11. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 65 – 71.
 15. Штепа О.Г. Формування майстерності педагогічної розповіді. Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 6 березня 2002 р. – Полтава: АСМІ, 2002. – 307 – 309.
 16. Якубовська О.М., Гапійчук І.М. Основи дидактичної

 Рекомендовані інтернет-ресурси

 1. Mova.info: про українську мову, лінгвістику і не тільки: www.mova.info
 2. Нова мова: проект розвитку української мови: www.novamova.com.ua
 3. Український правопис: www.pravopys.net
 4. Російсько-українські словники: www.r2u.org.ua
 5. Словники он-лайн: www.rozum.org.ua

Матеріали

Робоча програма Риторика_

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму