Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Кость С. П.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
680ФПШ-31доцент Крохмальна Г. І.
ФПШ-32

Опис курсу

Зважаючи на те, що в умовах розвитку сучасної освіти особливого значення набуває проблема підготовки кваліфікованого фахівця – вчителя, вихователя, керівника навчального закладу, який досконало володіє мистецтвом усного слова, то курс риторики має на меті поглибити і розширити вербальну майстерність працівника освітньої сфери. Майстерне володіння живим розповідним словом (культура мовлення) – незамінний чинник потужної мотивації учнів до активної пізнавальної діяльності, безумовний засіб переконання й впливу на розум і почуття вихованців.

Вивчення й узагальнення концепцій видатних ораторів і водночас учителів риторики античних часів (Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон, Квінтіліан), педагогів і риторів нової та новітньої історії (Ф. Прокопович, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський), сучасних дослідників педагогічної риторики (Л. Введенська, Г. Сагач, А. Капська, Г. Михальська) дозволяють узагальнити, що в основі риторичної майстерності вчителя лежить проста й досконала, тобто майстерна, довершена усна розповідь. Вона є найпершим складником і промови, і доповіді, і лекції, суттєвою й незамінною умовою поліпшення будь-якого усного методу навчання чи виховання. Отже, найпершим завданням у формуванні риторичної майстерності педагога є завдання навчити його мистецтву говорити.

Завдання курсу: 

 • Ознайомити студентів зі сучасним термінологічним апаратом риторики;
 • Ознайомити студентів із методологічними засадами риторичної майстерності;
 • Вироблення навичок аналізу монологічного і діалогічного мовлення;
 • Освоєння культури мовлення;
 • Формування у студентів мовленнєвої компетенції, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);

В результаті вивчення курсу «Риторика та культура мовлення педагога» студент повинен знати:

 • Місце і значення риторики у системі гуманітарних наук;
 • Базові поняття і стратегії риторичного мистецтва;
 • Основні підходи до творення й аналізу риторичного матеріалу;
 • Сутність і структурні елементи монологічного й діалогічного мовлення.
 • Основи культури мовлення.

Студент повинен уміти:

 • Використовувати термінологічний апарат риторики;
 • Дотримуватися етики й естетики монологічного й діалогічного мовлення відповідно до риторичних норм;
 • Брати участь у виступах і дискусіях, відстоюючи власну позицію і демонструючи засади культури мовлення;
 • Створювати власні розповідні тексти у відповідності до засад теорії красномовства.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:

 1. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон / пер. з англ.. Олександра Асташова. – 4-те вид. – К : Наш формат, 2019. – 256 с.
 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.
 3. Борг Д. мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування / пер.з англ..Н. Лазаревич. – харків : Вид-вл «Ранок» : Фабула, 2019. – 304 с.
 4. Калюжка Н, Самойленко Н. Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного класу / Н. Калюжка, Н. Самойленко // Збірник наукових праць. Випуск 26 (1–2019) Частина 1. С. 92-98
 5. 6.Навчально-методичний посібник «Storytelling (Історії, які навчають) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-aki-navcaut-205089.html
 6. Кушнір Р. Великий оратор. – Дрогобич, 2013. – 256 с.
 7. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.
 8. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення. Навч.посіб. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 184 с.
 9. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія / Ірина Фаріон. – Вид. 3-тє, допов. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 331 c. : табл.

Додаткова і допоміжна:

 1. Аристотель. Риторика //Античные риторики. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 1977. – 352 с.
 2. Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. – К.: Знання, 1992. – 48 с.
 3. Нечепоренко Л.С. Методологічні засади теорії і практики педагогічної майстерності: Монографія. – Харків: Видав. центр ХНУ, 2004.– 128 с.
 4. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.
 5. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук,
 6. Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ :
 7. КНТ, 2016. – 258 с.
 8. Прокопович Феофан. Філософські твори: В 3 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 1: Про риторичне мистецтво. – 511 с.
 9. Сагач Г.М. Риторика. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім Ін Юре, 2000. – 568 c.
 10. Тарасевич Н.М. Аналіз професійної підготовки майбутнього вчителя в курсі “Основи педагогічної майстерності”/ Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми творчості і практики підготовки вчителя – вихователя – викладача: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29 березня – 1 квітня 2005 р.). – К.: НПУ, 2005. – С. 177 – 179.
 11. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ : КНТ, 2016. – 258 с.
 12. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.
 13. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посіб. / О. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
 14. Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.- метод. посіб. / М.О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.
 15. Томан І. Мистецтво говорити. Пер. с чес., 2-е вид. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с.
 16. Уварова А.М. Педагогічна розповідь: культурологічний та діагностичний аспекти // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Суми. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2000. – С. 328 – 337.
 17. Уварова А.М. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя: Навчально-методичний   посібник для педагогічних університетів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 132 с.
 18. Шляхова В.В. Розповідь як метод навчання рідної мови // Методика викладання української мови і літератури: Республіканський науково-методичний збірник. – Вип. 11. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 65 – 71.
 19. Штепа О.Г. Формування майстерності педагогічної розповіді. Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 6 березня 2002 р. – Полтава: АСМІ, 2002. – 307 – 309.

 Рекомендовані інтернет-ресурси

 1. Mova.info: про українську мову, лінгвістику і не тільки: www.mova.info
 2. Нова мова: проект розвитку української мови: www.novamova.com.ua
 3. Український правопис: www.pravopys.net
 4. Словники он-лайн: www.rozum.org.ua

Матеріали

Робоча програма_Риторика та культура мовлення педагога_2020_Кость С._Крохмальна Г.

Плани практичних занять

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус