Трудове навчання з практикумом 013 «Початкова освіта»

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
480ФПШ-21Шоловій М. І.
ФПШ-22

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є визначення змісту, методів, засобів та форм організації навчально-трудового процесу.

 Міждисциплінарні зв’язки:

Педагогіка, психологія, анатомія, образотворче мистецтво, теорія і практика навчання і виховання у початковій школі, методики викладання предметів, що вивчаються в початковій школі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Трудове навчання з практикумом» є: формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість студентів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни « Трудове навчання з практикумом»  є:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
 • озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками виготовлення та художнього оформлення виробів;
 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;
 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
 • оволодіння методикою навчання ручної праці дітей молодшого шкільного  віку;
 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості;
 • художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 

 1. Державний стандарт початкової освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року № 688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-п#Text
 2. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. /І.М. Веремійчик .–Тернопіль: ОСО Мальва,2007. -276 с.
 3. Колесник Н. Є. Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів // Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во Рута, 2016.
 4. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. – Тернопіль: “Астон”, 2003. – 220 с.

 

Допоміжна

 

 1. Веремійчик І. М.Уроки трудового навчання : 1 клас : навчально-методичний посібник / І. В. Веремійчик. –Тернопіль : Навчальна книга –Богдан, 2014. —128 с. – URL:www.dk-books.com/…/445ded32fa37e689abac.
 2. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. /І.М. Веремійчик .– Тернопіль: ОСО Мальва,2004. -276 с.

7.Дубіч Т.А. Диво-писанка: Посібник для дітей молошого та середнього шкільного віку. –Тернопіль:Навчальна книга-Богдан,2005.-24с.

 1. Лапицька О.А. Орігамі /Фото. Ю.Кузьменка. – К.: Країна мрій, 2008. – 48с.
 2. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування: [Альбом]/ – Е.М. Литвинець.- К.:Вища школа, 2004.-335с.
 3. Луцан Н. Народні мотиви в аплікаціях дітей./ Н. Луцан.- Івано-Франківськ, 1996. – 132с.
 4. Манько В. Українська народна писанка / Віра Манько. – Л. : Свічадо, 2008. – 80с. – URL: http://uartlib.org/downloads/Manko_Pysanka_uartlib.org.pdf
 5. Мельник В.М. Мистецтво витинанки та аплікації: Навчальний посібник – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.
 6. Репіленко Л. Аплікація з природного матеріалу. / Репіленко Людмила. Тернопіль:Підручники і посібники, 2008. – 235с.
 7. Трудове навчання в школі. Науково – методичний журнал.-Харків, Основа – URL: https://journal.osnova.com.ua/journal/26-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
 8. Хорунжий В.І., Пономаренко Н.В. Трударик: Практичний матеріал для уроків трудового навчання та позакласної роботи з молодшими школярами. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 96 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk752605.pdf

Матеріали

Теми для самостійного опрацювання студентами

Питання до заліку

Методичні вказівки до проведення заліку

Схема курчатко

Схеми бісероплетіння

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус