Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Лущинська О. В.ФПД-11, ФПД-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПД-11Лущинська О. В.
ФПД-12Бущак І. М.

Опис курсу

Метою курсу «нові інформаційні технології» є формування у студентом знань та вмінь, потрібних для свідомого  користування сучасною обчислювальною технікою, кваліфікованої, технічної і системної підтримки, формування інформаційної компетентності як складової професійної компетентності майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти.

Основні завдання вивчення дисципліни «Нові інформаційні технології»:

 • Розкрити значення основ інформаційної культури у загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства.
 • Забезпечити ґрунтовне вивчення студентами способів використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення.
 • Ознайомити з сучасними технологіями отримання та передачі інформації, використання їх під час підготовки до навчальних занять.
 • Сформувати у студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання засобів НІТ у своїй майбутній діяльності.
Загальні компетентності:

 

·      Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (КЗ-8);

·      Здатність до співпраці і взаємодії в команді (КЗ-12).

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

 

·       Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей (КС-15).

·       Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та застосовувати її у роботі з дітьми, батьками (КС-18).

·       Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами (КС-19).

·       Вміння розробляти навчально-методичні матеріали  щодо покращення якості роботи та професійної майстерності(КС-23).

 

Програмні результати:

 

·       Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного віку (ПР-22);

·       Володіти технологіями організації розвивальної предметно ігрового, природно екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовище в різних групах раннього і дошкільного віку (ПР-18);

·       Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та інших. Для реалізації завдань всебічного розвитку дітей (ПР-16);

·       Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурну історичний досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етику естетичні цінності (ПР-15);

·       Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти (ПР-5);

·       Розуміти і визначати особливості провідної ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчання і виховання дітей раннього дошкільного віку (ПР-4);

·       Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми потребами (ПР-3).

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Доценко С. О., Ворожбіт-Горбатюк В. В., Собченко Т. М. Навчально-методичний посібник «Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання».- Режим доступу:  imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_Onlain-bezpeka v umovakh dystantsiinoho i zmishanoho navchannia (Dotsenko S, Vorozhbit V, Sobchenko T).pdf.
 3. Дудка О.М. Загальні принципи створення мультимедійних презентацій та слайд-шоу засобами програми Power Point: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 51 с.
 4. Ємчик О.Г. Інформаційні технології у дошкільній освіті : навчально-методичний посібник. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 200
 5. Зімнухова Л. О. Використання ІКТ в освітньо-виховному процесі в ДНЗ. URL : http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/6564/443009/sitepage_53/files/zimnuhova_dosvid1.pdf
 6. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навч. пос. Вінниця : Планер, 2011. 220 с.
 7. Корень В. А. Організація методичного супроводу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільній освіті. Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю : тематичний збірник праць / за заг. редакцією Л. А. Шишолік. Рівне : РОІППО, 2015. С. 9-13.
 8. Крутій К.Л. Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей. URL : http://www.ukrdeti.com/metodrabota/mr4_1.html
 9. Лаврентьєва Г.П. Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em1/content/06lgpppe.html
 10. Лущинська О.В. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: монографія / За наук. ред. канд. пед. наук, доц. Л.О. Ковальчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 340 с
 11. Мардарова І. Інформатизація дошкільної освіти : проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. №5(112). 2016. С. 78 – 82.
 12. Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf
 13. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». 2013. 304 с.
 14. ШАХІНА, І. Ю., & САДОВА, Д. В. (2020). ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: «Педагогічні науки».

Інформаційні ресурси:

Цифрові інструменти (padlet.com)

Digital Techn. (padlet.com)

Стаття-інтернет-ресурси

Комп’ютер для дошкільників_ забаганка чи потреба часу_ – Вихователь-методист дошкільного закладу № 12, грудень 2017

Колаж за допомогою інтернет-сервісу Loupe_ крок за кроком – Вихователь-методист дошкільного закладу № 9, вересень 2017

Інтеграція медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти – Вихователь-методист дошкільного закладу № 12, грудень 2017

Матеріали

Методичні рекомедації до написання самостійних робіт з НІТ (ФПД-11,12)


Матеріали до курсу для студентів ІІІ курсу

Загальні корисні ресурси

Практичне заняття 1-2 

Практичне заняття 3.2020 

Практичне заняття 4.2020

Практичне заняття 5-6-7

Практичне заняття 8-9

Практичне заняття 10-12

Практичне заняття 13.2020

Практичне заняття 14.2020  

Практичне заняття 15-16.2020

Методичний коментар. Редактор презентацій

Методичний коментар. Редактор публікацій

Табличка. Аналіз Інтернет-ресурсів

Зразок листівки

Презентація до заняття

 Зразки робіт

Зразок рекламки 

Зразок казки

Зразок казки

Зразок казочки

Зразок привітання

Зразок привітання

Зразок привітання

Зразок запрошення

Зразок презентації до заняття

Зразок портфоліо

Зразок книжечки

Зразок візитки

Зразок буклету

Зразок диплому

Диплом для вихователя

Закладки 1 (розроблені у редакторі презентацій).

Закладки 2 (розроблені у редакторі публікацій).

 

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус