Педагогічна етика та комунікативний етикет викладача (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПШ-51

Опис курсу

Дисципліна «Педагогічна етика та комунікативний етикет викладача» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» для освітньої програми магістра, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс має на меті ознайомити студентів з етикетом і культурою педагогічного спілкування викладача. Знання основних ознак і властивостей засобів мовленнєвого етикету та комунікативної культури спілкування – обов’язкова умова оволодіння професійною мовою, ефективного її використання у власному мовленні з метою забезпечення комунікативного процесу, реалізації себе у професійній сфері.

Рекомендована література

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. Київ : Академія, 2004. 344 с.
 2. Богдан С. К. Мовний етикет українців: Традиції і сучасність. Київ : Рідна мова, 1998. 475 с
 3. Бралатан В.П., Гуцало Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика: навч.посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 252 с.
 4. Васянович Г. П. Педагогічна етика: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2011. 256 с. (Серія «Альма-матер»).
 5. Васянович Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико- методологічний аспект): монографія. 2-ге вид. Львів: Львів, держ. фін.-екон. ін-т, 2002. 232 с.
 6. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник. Київ: ВЦ «Академвидав», 2006. 256 с.

7.Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навч. посібн. – К.: Знання, 2008.

8.Гриценко Т. Українська мова та культура мовлення. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.
 2. Жовтобрюх В.Ф., Муромцева О.Г. Культура мови вчителя: Курс лекцій. Харків, 1998.
 3. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.- К., 1982.
 4. Коваль А.П. Культура української мови. – К., 1966.
 5. Крохмальна Г.І. Сучасні тенденції педагогічної комунікації у вищому навчальному закладі / Г.Крохмальна // Матеріали звітних конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – С.17-20.
 6. Крохмальна Г. І. Педагогічна комунікація як навчальна дисципліна: аналітичні та прагматичні виміри // Актуальні проблеми педагогічної освіти : колективна монографія / [Олійник М.І., Мачинська Н.І., Войтович А.Ю. та ін], за ред. Н. Мачинської. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С.112-125.
 7. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2016. 222 с.
 8. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.
 9. Професійна і прикладна етика: навчальний посібник / [Аболіна Т.Г., Василькевич Я.З., Заболотна В.О., Коцур В.П., Рик С.М., Рогожа М.М.]; за заг. ред. Коцура В.П. Препринт. Переяслав-Хмельницький, 2016. 314 с.
 10. Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 11. Стахів М. Комунікативний етикет як складова професійної компетентності педагога/ М. Стахів // Педагогіка і психологія професійної освіти, 2014. – № 4.– С. – 88–97.
 12. Стахів М.О. Педагог як суб’єкт професійно-педагогічного комунікативного етикету в системі особистісно орієнтованого навчання / М.Стахів // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 25, 2009. – С. 221-231.
 13. Стахів, М. О. Український комунікативний етикет : навчально-методичний посібник / М. О. Стахів // . – Київ : Знання, 2008 . – 245 с.
 14. Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: монографія / І. Р. Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249 с.

Інтернет-джерела:

 1. www.mova.info (Лінгвістичний потрал «Мова»)
 2. www.novamova.com.ua (Проект розвитку української мови)
 3. pravopys.net (Український правопис)
 4. http://ukrslovo.kiev.ua/ (Український портал. Бібліотека українською мовою)
 5. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua (“Словники України”)
 6. www.rozum.org.ua (Словники он-лайн)

https://pidruchniki.com/pedagogika/pedagogichne_spilkuvannya

Матеріали

Робоча програма курсу “Педагогічна етика та комунікативний етикет викладача”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус