Теоретичний курс англійської мови ( 013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Деркач Ю. Я.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31доцент Деркач Ю. Я.
ФПШ-32доцент Деркач Ю. Я.

Опис курсу

Мета : Ознайомлення студентів з граматичною будовою англійської мови як системи, частини якої взаємопов’язані.

Завдання:Поглиблення знань нормативної граматики сучасної англійської мови, що повинно сприяти розвитку у студентів самостійного філологічного мислення і розуміння змісту граматичних категорій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен :

знати: а) функціонально-семантичні зв’язки між одиницями різних рівнів, лексичні і граматичні аспекти слова, природу, статус, актуалізацію граматичних категорій та їхню взаємодію з різними контекстами. б) загальну характеристику синтаксичних одиниць і категорій англійської мови,предикатні і структурні характеристики речення, семантичні аспекти синтаксису.

вміти: осмислювати граматичні факти і явища, опираючись на концептуальну базу теоретичної граматики.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Alexander L.G. Longman English Grammar. – London and New York, 1996.
 2. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M., 2000.
 3. Brody M. Mirror Theory: Syntactic Representation in Perfect Syntax. Linguistic Inquiry 31.1.-L., 2000.
 4. Dahl O. Tense and aspect systems. – Oxford, 1985.
 5. Huckvale M. Fang A. Experiments in apply morphological analysis in speech recognition and their cognitive explanation, IOA Workshop on Innovation in Speech Processing. – Stratford-on-Avon, 2001.
 6. Matthews P. H. Morphology. – Cambridge, 1991.
 7. O.I. Fedorenko, S.M. Sukhorolska. English Grammar Theory. – Л, 2008.
 8. S.M. Sukhorolska, O.I. Fedorenko. Methods of Linguistic Analysis. – Л, 2006 .

 

Допоміжна

 1. Буракова О.В. Modern English Grammar. Львів “Студії”, 1995
 2. Навчальний посібник з граматики англійської мови. Теорія і практика / Ю. Я. Деркач, Ю. В. Задунайська. – Львів : Сполом, 2017. – 108 с.
 3. Murphy K. English Grammar in Use.  Cambridge, 2005.
 4. Test Your Grammar and Usage. Cambridge First Certificate. Cambridge Press.  1999.
 5. Grammar and Vocabulary for first certificate with Keys. Cambridge Press. 1999.
 6. The Heineman ELT. English Grammar. An Intermediate Reference and Practice Book.  New Edition.  1999

Інформаційні ресурси в Інтернеті

 1. www.ling.gu.se
 2. www.linguistlist.org
 3. www.linguistics.berkeley.edu

4.  www.llc.manchester.ac.uk

Матеріали

Робоча програма курсу “Теоретичний курс англійської  мови”

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

Силабус:

Завантажити силабус