Теоретичний курс англійської мови ( 013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Деркач Ю. Я.ФПШ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФПШ-31доцент Деркач Ю. Я.

Опис курсу

Мета : Ознайомлення студентів з граматичною будовою англійської мови як системи, частини якої взаємопов’язані.

Завдання:Поглиблення знань нормативної граматики сучасної англійської мови, що повинно сприяти розвитку у студентів самостійного філологічного мислення і розуміння змісту граматичних категорій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен :

знати: а) функціонально-семантичні зв’язки між одиницями різних рівнів, лексичні і граматичні аспекти слова, природу, статус, актуалізацію граматичних категорій та їхню взаємодію з різними контекстами. б) загальну характеристику синтаксичних одиниць і категорій англійської мови,предикатні і структурні характеристики речення, семантичні аспекти синтаксису.

вміти: осмислювати граматичні факти і явища, опираючись на концептуальну базу теоретичної граматики.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Навчальний посібник з граматики англійської мови. Теорія і практика / Ю. Я. Деркач, Ю. В. Задунайська. – Львів : Сполом, 2017. – 108 с.
 2. Brody M. Mirror Theory: Syntactic Representation in Perfect Syntax. Linguistic Inquiry 31.1.-L., 2000.
 3. Dahl O. Tense and aspect systems. – Oxford, 2019.
 4. Huckvale M. Fang A. Experiments in apply morphological analysis in speech recognition and their cognitive explanation, IOA Workshop on Innovation in Speech Processing. – Stratford-on-Avon, 2001.
 5. Matthews P. H. Morphology. – Cambridge, 2001.
 6. O.I. Fedorenko, S.M. Sukhorolska. English Grammar Theory. – Л, 2008.
 7. S.M. Sukhorolska, O.I. Fedorenko. Methods of Linguistic Analysis. – Л, 2006 .
 8. Round up 5. Virginia Evans.Longman. 2020.
 9. Round up 6. Virginia Evans.Longman. 2021.

Допоміжна

 1. 1. Murphy K. English Grammar in Use.  Cambridge, 2020.
 2. 2. Test Your Grammar and Usage. Cambridge First Certificate. Cambridge Press.  2002.
 3. 3. Grammar and Vocabulary for first certificate with Keys. Cambridge Press. 2000.
 4. 4. The Heineman ELT. English Grammar. An Intermediate Reference and Practice Book.  New Edition.  2001

Інформаційні ресурси в Інтернеті

 1. www.ling.gu.se
 2. www.linguistlist.org
 3. www.linguistics.berkeley.edu
 4. www.llc.manchester.ac.uk

Матеріали

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Залік

Training tests

 

Силабус: силабус теоретичний курс англійської мови

Завантажити силабус