Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
23.5Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ФПШ-13, ФПШ-12
316ФПШ-21, ФПШ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПШ-13
ФПШ-12
248ФПШ-21
ФПШ-22

Опис курсу

Мета курсу: формувати національно-мовну особистість; виховати розуміння потреби вивчення і постійного удосконалення рідної мови; сприяти розвиткові духовних цінностей студентів та підвищувати рівень мовленнєвої культури майбутніх вчителів початкових класів.

Завдання курсу:

поглибити знання студентів основних норм сучасної української літературної мови;

розвивати практичні уміння вправного користування мовою у практичному мовленні;

удосконалювати комунікативні здібності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи з основних розділів сучасної української літературної мови;

лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні особливості;

правила і принципи сучасної комунікації;

вміти: здійснювати фонетичний, лексичний, морфологічний, синтаксичний та стилістичний аналіз мовних явищ;

визначати риси мовних явищ, розрізняти їхні ознаки, причини виникнення і тенденції функціонування;

досконало володіти усним і писемним мовленням, вміти висловлювати свою думку, обґрунтовувати власні судження і міркування;

доречно застосовувати набуті знання, уміння і навички в конкретній комунікативній ситуації, зокрема пов’язаній з педагогічним спілкуванням.

Рекомендована література

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

  1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад. і голов. ред.. В.Т.Бусел.–к.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.–896с.
  2. Стахів М., Крохмальна Г. Сучасна українська літературна мова з практикумом – Львів: навч. посібник / М.О.Стахів, Г.І.Крохмальна. – ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 456 с.
  3. Шкуратяна Т., Шевчук С. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс: Навч. посіб. –К.: Вища школа, 2007.–823с.
  4. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім.. О.Потебні, Ін-т укр.. мови.–4 вид., випр.. і допов. –К.: Наук. думка, 2007.–315с.
  5. Ющук І.П. Українська мова: підручник. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.
  6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–К.: Освіта, 2002.

 

Матеріали

Робоча програма курсу “Сучасна українська мова з практикумом”

Самостійна робота з курсу “Сучасна українська мова з практикумом”

Плани практичних занять

Силабус:

Завантажити силабус