Основи інформаційної грамотності в учнів початкових класів

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Лущинська О. В.ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФПШ-42Лущинська О. В.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу здобувач вищої освіти має набути загальні компетентності:

–        здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. (ЗК-1)

–        здатність планувати та управляти часом. (ЗК- 2)

–        здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово.

(ЗК- 4)

–        базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності. (ЗК- 8)

–            здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій і засобів. (ЗК-10)

Бакалаври спеціальності 013 «Початкова освіта» повинні мати сформовані фахові компетентності:

–        технологічна (здатність втілювати поставлену мету за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології). (ФК- 2)

–        прогностична (здатність на основі аналізу визначити напрямок своєї діяльності, її конкретні цілі й завдання на кожному етапі навчально-виховної роботи, передбачити кінцевий результат). (ФК- 4)

–        проектувальна (здатність і готовність здійснювати цілеспрямовану послідовність дій щодо синтезу систем або окремих її складових, розробку документації, яка необхідна для втілення та використання об’єктів і процесів; вміння проектувати, конструювати і моделювати педагогічні ситуації). (ФК- 6)

–        інформаційна (здатність будувати систему інформаційних ресурсів з предметів, необхідну для формування засад освітньої діяльності. Уміння на основі отриманої інформації формувати комплексні аналітичні висновки, здатність інтерпретувати, систематизувати, критично оцінювати і використовувати отриману інформацію в контексті освітнього завдання або проблем, що вирішуються. (ФК- 10)

–        здатність до використання інноваційних методик та інформаційно-комунікаційних технологій у системі початкової освіти. (ФК-12)

На завершення курсу студенти мають здобути такі програмні результати навчання:

–        2) грамотно висловлюватися в усній та писемній формі, використовувати мову професійного спілкування, пояснювати й характеризувати факти і явища довколишньої дійсності державною мовою (ПРН-2);

–        5) розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях (ПРН -5);

–        6) критично аналізувати й оцінювати чинну освітню політику країни, соціально -політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях (ПРН -6);

–        8) практикувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин (ПРН -8);

–        11) організовувати проектувальний процес під час фахової діяльності в початковій школі. (ПРН -11);

–        16) конструювати процес та результат роботи в початкових класах в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки (ПРН -16);

–        19) використовувати інноваційно -комунікаційні технології у системі початкової освіти (ПРН -19).

Рекомендована література

Основна література:

  1. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О. В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с
  2. Методичні розробки з медіаосвіти та медіаграмотності. Режим доступу: 1-Zvedena-tablytsya-metodychnyh-rozrobok-z-mediaosvity-ta-mediagramotnosti-peretvoreno.pdf (mediaosvita.org.ua)
  3. Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі: посібник для вчителя / Бакка Т., Голощапова В., Дегтярьова Г., Євтушенко Р., Іванова І., Крамаровська С., Мелещенко Т, Шкребець О. / За редакцією Волошенюк О., Дегтярьової Г., Іванова В. – К. : ЦВП, АУП, 2017 – 197 с. 
  4. Як не стати овочем. Режим доступу: https://youtu.be/P3BuWvj3cqs
  5. Фільтр. Національний сайт з медіаграмотності. Режим доступу: Ігри та квести від проекту Фільтр (mkip.gov.ua)
  6. Добірка інноваційних ресурсів з медіа та інформайційної грамотності від UNESCO (англійською мовою). Режим доступ: Добірка інноваційних ресурсів з медіа та інформайційної грамотності від UNESCO (англійською мовою) | Портал Медіаосвіти і Медіаграмотності (medialiteracy.org.ua)
  7. Тулбокс уроків медіаграмотності для вчителів (medialiteracy.org.ua)

Додаткова література:

1.     Антонова О.П. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти.- Режим доступу до документа: Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» (авт. Антонова О. П.) (imzo.gov.ua)

2.     Гущина Н.І. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти.- Режим доступу до документа:  (imzo.gov.ua)

 3. Драми довкола реклами. Як реклами потрапляє в наші голови / Еріка Файві; переклад з англ. Ірина Шувалова, Мар’яна Шувалова – Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. – 72 с.

4.     Доценко С. О., Ворожбіт-Горбатюк В. В., Собченко Т. М. Навчально-методичний посібник «Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання».- Режим доступу:  lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_Onlain-bezpeka v umovakh dystantsiinoho i zmishanoho navchannia (Dotsenko S, Vorozhbit V, Sobchenko T).pdf

5.     Лущинська О.В. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: монографія / За наук. ред. канд. пед. наук, доц. Л.О. Ковальчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 340 с

6.   Трипольська О. О., Блізнякова О. А., Вовк О. В., Єрмоленко С. В., Лебідь О. Г., Обуховська О. І., Овчаренко І. М. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі».- Режим доступу: NMP_NUSH_Nova Ukrainska Shkola Organizaciya distanciynogo i zmishanogo navchanna u pochatkoviy shkoli (Trypolska ta inshi).pdf (imzo.gov.ua)

Інформаційні ресурси:

·       Цифрові інструменти (padlet.com)

·       Program_mediaorostir_2017.pdf (aup.com.ua)

·       2017_Pochatkova_school.pdf (aup.com.ua)

Матеріали

·  Інформаційна безпека (prometheus.org.ua)

·  Цифровий маркетинг (prometheus.org.ua)

·  Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні (prometheus.org.ua)

·   EdEra – online education studio | Учителі в курсі (ed-era.com)

Силабус:

Завантажити силабус