Педагогічна антропологія (012м ВК Б.4 / 013м)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Кость С. П.ФПД-51
216доцент Кость С. П.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПД-51доцент Кость С. П.
216ФПШ-51доцент Кость С. П.

Опис курсу

Курс «Педагогічна антропологія» дозволяє узагальнити, інтегрувати та актуалізувати знання, повязні з тематикою курсу, які здобувачі вищої освіти вже отримали, вивчаючи предмети психолого-педагогічного, культурологічного, філософського змісту. Курс дозволяє також отримати сучасне уявлення про дитину як людину, її розвиток та виховання в просторі, часі і культурі, про найбільш продуктивні для сучасної педагогіки теми.

Актуальність вивчення курсу «Педагогічна антропологія» полягає у тому, що на початку ХХІ століття людина є об’єктом і суб’єктом педагогічної рефлексії, тому що саме від людини залежить вирішення всіх гуманітарних, екологічних та інших проблем людської спільноти.

Ознайомлення з навчальним курсом надає студентам можливість окреслити способи формування людини як цілісної особистості під педагогічним впливом; обґрунтувати концепцію розвитку людини як цілісної, але водночас суперечливої істоти.

Мета курсу: поглибити і розширити професійну компетентність працівника освітньої сфери, узагальнити й систематизувати знання про людину як складну і багатогранну особистість.

Завдання курсу:

сформувати у магістрів основні гуманітарні цінності: життя, розвиток людини, культура, виховання тощо;

навчити студентів адекватно оцінювати значення своєї професійної діяльності, а також прищепити вміння бути відповідальним за її результати.

дати уявлення про толерантність, ефективну взаємодію з колегами, ставлення до інших як до цілісної особистості;

збагатити свідомість студентів гуманітарними та спеціальними знаннями, переплівши їх з культурною та педагогічною спадщиною;

виробити навичку самоаналізу, розуміння свого внутрішнього світу.

Після вивчення курсу «Педагогічна антропологія» студенти повинні знати:

 • історію становлення дисципліни «Педагогічна антропологія», її сутність, принципи, ідеї в контексті наук про людину;
 • основні підходи до цілісного вивчення людини як соціальної істоти, умови формування цілісної особистості;
 • базові засади педагогічної теорії і практики, які охоплюють знання про людину, її розвиток, становлення, виховання;
 • особливості впливу культури як антропологічного явища на розвиток людини.

Студенти повинні уміти:

 • опрацьовувати наукові праці, які дотичні до вивчення курсу;
 • застосовувати антропологічний підхід у професійній педагогічній діяльності;
 • проектувати професійну діяльність щодо становлення й розвитку особистості з урахуванням впливу на неї педагогічних ідей, технологій, принципів.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Мачинська Н.І., Кость С.П. Педагогічна антропологія :  навчально-методичний посібник. 2-е вид., допов. і переробл. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022.  190 с.

Додаткова література:

 1. Аносов І. П. Педагогічна антропологія : навч. посіб. / І. П. Аносов ; Мелітопольський держ. педагогічний ун-т. – К. : Твім інтер, 2015. – 264 с.
 2. Возняк А.Б. Педагогічна антропологія : навч. посіб. / А.Б.Возняк ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. унту ім. Івана Франка, 2011. – 190 с.
 1. Задорожна-Княгницька Л.В. Педагогічна антропологія (навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів) / Л.В.Задорожна-Княгницька. – Запоріжжя : ПП «РДЦ Дизайн Груп», 2015 р. – 208 с. 
 1. Бех І.Д. Б 55 Особистість на шляху до духовних цінностей : монографія. / І.Д. Бех. – Київ – Чернівці : «Букрек», 2018.  320 с.
 2. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Зоя Борисюк (пер.з фр.). — 2.вид. — К. : Основи, 2000. — 391с.
 3. Юрій М. Антропологія: навч. посібник. — К. : Дакор, 2008. — 421с.
 4. Ваховський Л. Педагогічна антропологія к. ушинського як основа наукової педагогіки. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871) : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П.; 3 березня 2023 р., м. Київ., Інститут педагогіки НАПН України. [Електронне наукове видання]. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2023. 250 с.https://doi.org/10.32405/978-966-644-585-2023-238

Інтернет-джерела.

 1. https://uk.wikipedia.org/ (Вікіпедія)
 2. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43059 (Енциклопедія сучасної України)
 3. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua (“Словники України”)
 4. www.rozum.org.ua (Словники он-лайн)
 5. http://slovo.ridne.net(Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)
 6. http://www.slovnyk.net(Великий тлумачний словник сучасної української мови)
 7. https://uk.wikipedia.org/wiki (Портал «Антропологія»)

Матеріали

Словник термінів педагогічної антропології

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023/2024_012

Завантажити силабус

Силабус: спеціальність 013 Початкова освіта

Завантажити силабус