Педагогічна антропологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кость С. П.ФПД-51
1016доцент Кость С. П.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51доцент Кость С. П.
1016ФПШ-51доцент Кость С. П.

Опис курсу

Курс «Педагогічна антропологія» дозволяє узагальнити, інтегрувати і актуалізувати антропологічні знання, які студенти вже отримали, вивчаючи різні предмети психолого-педагогічного, культурологічного, філософського змісту. Крім того, курс  дозволяє здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня отримати сучасне уявлення про дитину, її розвиток та виховання в просторі, часі і культурі, про найбільш продуктивні для сучасної педагогіки ідеології, стратегії та технології освіти й виховання.

Актуальність вивчення курсу «Педагогічна антропологія» полягає у тому, що на початку ХХІ століття людина є об’єктом і суб’єктом педагогічної рефлексії, тому що саме від людини залежить вирішення всіх гуманітарних, екологічних та інших проблем людської спільноти. Педагогічна антропологія як наука визначає основні напрями дослідження людини, а також ті цілі, які людина ставить перед собою у процесі трудової та творчої діяльності. Теоретичні засади педагогічної антропології – це сукупність її наукових поглядів та уявлень, які є результатом дослідження та осмислення сутності людини як цілісної істоти, на основі яких робляться висновки про закономірності і механізми формування і функціонування антропологічних засад розвитку людської цивілізації. Методи педагогічної антропології – це сукупність педагогічних способів і прийомів дослідження конкретних соціально-антропологічних явищ і процесів, які допомагають дослідити проблеми людини у ХХІ столітті.

Курс “Педагогічна антропологія” розраховано на здобувачів (вищої освіти) освітнього ступеня “магістр” спеціальності 013 «Початкова освіта», 012 “Дошкільна освіта”. Ознайомлення з навчальним курсом надає студентам універсальну можливість окреслити способи формування людини як цілісної істоти під впливом педагогіки; обґрунтувати концепцію розвитку людини як цілісної, але водночас суперечливої істоти.

Мета: поглибити і розширити професійну компетентність працівника освітньої сфери, узагальнити й систематизувати знання про людину.

Завдання курсу: 

 • сформувати в студентів основні гуманітарні цінності: життя, розвиток людини, культура, виховання тощо;
 • навчити студентів адекватно оцінювати значення своєї професійної діяльності, а також прищепити вміння бути відповідальним за її результати.
 • дати уявлення про толерантність, корпоративні стосунки, ефективну взаємодію з колегами, ставлення до інших, як до цілісної особистості;
 • збагатити свідомість студентів гуманітарними і спеціальними знаннями, переплівши їх з культурною спадщиною;
 • виробити навичку самоаналізу, розуміння свого внутрішнього світу.

Після вивчення курсу «Педагогічна антропологія» студенти повинні знати:

 • історію становлення дисципліни «Педагогічна антропологія», її сутність, принципи, ідеї в контексті наук про людину;
 • основні підходи до цілісного вивчення людини як соціальної істоти, умови формування цілісної особистості;
 • базові засади педагогічної теорії і практики, які охоплюють знання про людину, її розвиток, становлення, виховання;
 • особливості впливу культури як антропологічного явища на розвиток людини.

Студенти повинні уміти:

 • опрацьовувати наукові праці, які дотичні до вивчення курсу;
 • застосовувати антропологічний підхід у професійній педагогічній діяльності;
 • проектувати професійну діяльність щодо становлення й розвитку особистості з урахуванням впливу на неї педагогічних ідей, технологій, принципів.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Аносов І. П. Педагогічна антропологія : навч. посіб. / І. П. Аносов ; Мелітопольський держ. педагогічний ун-т. – К. : Твім інтер, 2005. – 264 с.
 2. Аносов І.П. Людинознавство як основа антропологізації сучасного освітнього процесу // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КДЛУ, НМАУ, 2002. – Вип. 23. – С. 15-18.
 3. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336 с.
 4. Борисова О. Соціально-історична антропологія: навч. посібник / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2007. — 328с.
 5. Воронкова В.Г. Філософія. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 464 с.
 6. Воронкова В.Г. Метафізичні виміри людського буття. – Запоріжжя: «Павел». 2000, – 176 с.
 7.  Воропаєва В.Г. Антропологічні засади дослідження людини як цілісної істоти: теоретико-методологічний аналіз. – Гуманітарний вісник ЗДІА, 2008. – Випуск 33. – С. 169-176.
 8. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб і допов. – К.: КНЕУ, 2002. – 471с.
 1. Живага О., ДолинаЛ. Ідеї А.С. Макаренка в контексті сучасного підходу до створення виховної системи освітнього закладу / О. Живага, Л. Долина. –  Витоки педагогічної майстерності. 2013. – Випуск 12. С. 75-84.
 2. Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1980. – 327 с.
 3. Максакова В.И. Педагогическая антропология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Максакова. – 5-е изд.., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.
 4. Педагогічна антропологія : навч. посіб. / Алла Возняк ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2011. – 190 с.
 5. Педагогічна антропологія і вища школа : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.В. Приходько [и др.]; Національна металургійна академія України, Дніпропетровський гуманітарний ун-т. – Д. : Пороги, 2008. – 350 с.

Допоміжна:

 1. Аносов І.П. Педагогічна антропологія на шляху реформування сучасних освітніх систем // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – К.–Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С.12-21.
 2. Бех. І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн.1 : особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади. – 280 с.
 3. Бех. І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн.2 : особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади. – 344 с.
 4. Бех. І.Д. Молодший школяр у виховному просторі міжособистісних взаємин // Початкова школа. – 2000. №5. – С.1-3.
 5. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Зоя Борисюк (пер.з фр.). — 2.вид. — К. : Основи, 2000. — 391с.
 6. Коджаспирова Г.М. Педагогическая антропология / Г.М. Коджаспирова : Учебное пособие. — М.: Гардарики, 2005. — 287 с.
 7. Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп. – К., 2005.
 8. Причепій Є.М., Чкерній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.- 576 с.
 9. Подольська Є.А.,Лихвар В.Д. Іванова К.А. Культурологія. Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.
 10. Педагогічна антропологія : роб. навч. прог. [для студентів спеціальності 013 початкова освіта ІІ-й освітній рівень (магістерський) ] / уклад. С.П. Паламар. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017.
 11. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов та ін. – К., 1999. – С. 12-30
 12. Сегеда С. Антропологія: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. — К. : Либідь, 2001. — 335с.
 13. Соціологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Городяненка. К. – 559с.
 14. Соціологія: Курс лекцій: Навч. посіб.длястуд. вищ. навч. закл. освіти / За ред. В. М. Пічі. – 2002. -310с.
 15. Соціологія: короткий енцикл. словник / Під заг. ред.. В.І. Воловича. – К. : Укр. центр духовної культури, 1998. – 736с. 10. Філософія: Підручник / І. В. Бичко, І. В. Бойченко та ін. — К., 2001.
 16. Філософія: Підручник // Под ред. І. Ф. Надольного — К., 2001.
 17. Філософія: Підручник / За ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. — Харків, 2000
 18. Хоружа Л.Л. Гуманізація як системоутворюючий компонент реформування сучасної освіти і виховання / Освіта на Луганщині. – Луганськ, 2002. – №2(17). – С. 59-66.
 19. Шмалєй С. В. Антропологія: Для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / Херсонський держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 46с.
 20. Юрій М. Антропологія: навч. посібник. — К. : Дакор, 2008. — 421с.

Матеріали

Методичні рекоменд до практичних занять та самостійної роботи

Силабус_Педагогічна антропологія_ФПД-11с__Кость С.П.

Метод. рекоменд до самост.роб.pedagogy.lnu.edu.ua/…/Ped.-antropol

Metod.-rekomend-do-samost.rob_2020.doc_2020

Робоча програма дисципліни “Педагогічна антропологія” 2020

Словник термінів педагогічної антропології

Плани практичних занять_Завдання для самост.роботи_2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус