Сучасні інформаційні технології та програмні засоби навчання

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Лущинська О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФПШ-41Бущак І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування знань, умінь та навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій на усіх етапах організації освітнього процесу у закладах початкової освіти.

У результаті вивчення курсу здобувач вищої освіти має набути загальні компетентності:

–        здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. (ЗК-1)

–        здатність планувати та управляти часом. (ЗК- 2)

–        здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово.

(ЗК- 4)

–        базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності. (ЗК- 8)

–            здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій і засобів. (ЗК-10)

Бакалаври спеціальності 013 «Початкова освіта» повинні мати сформовані фахові компетентності:

–        технологічна (здатність втілювати поставлену мету за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології). (ФК- 2)

–        прогностична (здатність на основі аналізу визначити напрямок своєї діяльності, її конкретні цілі й завдання на кожному етапі навчально-виховної роботи, передбачити кінцевий результат). (ФК- 4)

–        проектувальна (здатність і готовність здійснювати цілеспрямовану послідовність дій щодо синтезу систем або окремих її складових, розробку документації, яка необхідна для втілення та використання об’єктів і процесів; вміння проектувати, конструювати і моделювати педагогічні ситуації). (ФК- 6)

–        інформаційна (здатність будувати систему інформаційних ресурсів з предметів, необхідну для формування засад освітньої діяльності. Уміння на основі отриманої інформації формувати комплексні аналітичні висновки, здатність інтерпретувати, систематизувати, критично оцінювати і використовувати отриману інформацію в контексті освітнього завдання або проблем, що вирішуються. (ФК- 10)

–        здатність до використання інноваційних методик та інформаційно-комунікаційних технологій у системі початкової освіти. (ФК-12)

На завершення курсу студенти мають здобути такі програмні результати навчання:

–        2) грамотно висловлюватися в усній та писемній формі, використовувати мову професійного спілкування, пояснювати й характеризувати факти і явища довколишньої дійсності державною мовою (ПРН-2);

–        5) розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях (ПРН -5);

–        6) критично аналізувати й оцінювати чинну освітню політику країни, соціально -політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях (ПРН -6);

–        8) практикувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин (ПРН -8);

–        11) організовувати проектувальний процес під час фахової діяльності в початковій школі. (ПРН -11);

–        16) конструювати процес та результат роботи в початкових класах в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки (ПРН -16);

–        19) використовувати інноваційно -комунікаційні технології у системі початкової освіти (ПРН -19).

Рекомендована література

  Основна література:

 1. Андрієвська В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності: дис. … докт. пед. наук : 015 (Професійна освіта). Харків, 2019. 585 с.
 2. Антонова О.П. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти.- Режим доступу до документа: Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» (авт. Антонова О. П.) (imzo.gov.ua)
 3. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навч. пос. Вінниця : Планер, 2012. 348 с.
 4. Гущина Н.І. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти.- Режим доступу до документа:  (imzo.gov.ua)
 5. Доценко С. О., Ворожбіт-Горбатюк В. В., Собченко Т. М. Навчально-методичний посібник «Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання».- Режим доступу:  lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_Onlain-bezpeka v umovakh dystantsiinoho i zmishanoho navchannia (Dotsenko S, Vorozhbit V, Sobchenko T).pdf
 6. Лущинська О.В. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: монографія / За наук. ред. канд. пед. наук, доц. Л.О. Ковальчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 340 с
 7. Навчальні програми для 1-4 класів
 8. Трипольська О. О., Блізнякова О. А., Вовк О. В., Єрмоленко С. В., Лебідь О. Г., Обуховська О. І., Овчаренко І. М. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі».- Режим доступу: NMP_NUSH_Nova Ukrainska Shkola Organizaciya distanciynogo i zmishanogo navchanna u pochatkoviy shkoli (Trypolska ta inshi).pdf (imzo.gov.ua)

Рекомендована література

 1. Биков В. Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. Вип. 29. С. 32-40.
 2. Винарчук Т. М. Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти педагога. URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/vinarchyk_t.htm
 3. Гайдамаха Р. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності магістрів комп’ютерного профілю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2015. № 41. С. 245—248.
 4. Гордійчук Г. Б. Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності мережевих сервісів.  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2015. № 41. С. 264—268.
 5. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів : ЛДУ БЖД, 2012. 380 с.
 6. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://newstandard.nus.org.ua/
 7. Драми довкола реклами. Як реклами потрапляє в наші голови / Еріка Файві; переклад з англ. з
 8. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інформатики в початкових класах». Режим доступу: 122-21 (imzo.gov.ua)
 9. Нова українська школа: Дидактичні основи STREAM[1]освіти в початковій школі : Навчально-методичний посіб.
  / Сергій Вакарін. — Київ : Саміт-книга, 2021. — 144 с.
 10. Підручники з інформатики для початкової школи. Електронні версії. Режим доступу: Електронні версії підручників (imzo.gov.ua)
 11. Програмування для дітей: Створюй відеоігри за допомогою Скретч/Johan Aludden,‎ Federica Gambel,‎ Viviana Figus,‎ Federico Vagliasindi ― Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 127 с.
 12. Програмування для дітей: Створюй анімації за допомогою Скретч /Johan Aludden,‎ Federica Gambel,‎ Viviana Figus,‎ Federico Vagliasindi ― Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 127 с.
 13. Саган О. В. Методика навчання інформатики у початкових класах // О. В. Саган – «Інформатика в школі» №8 (104) серпень, Херсон. – 2017 – 112с.
 14. Типові освітні програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitniprogrami-dlya-2-11-klasiv
 15. Хочу стати айтішником / Тетян Маслова; іл. Наталя Болдирєва. ― Харків : Вид-во «Ранок», 2020. ― 32 с.

Інформаційні ресурси:

Цифрові інструменти (padlet.com)