Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
61.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Гарасимів Я. Ю.ФПШ-33
66Гарасимів Я. Ю.ФПШ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
530ФПШ-33Гарасимів Я. Ю.
610ФПШ-33Гарасимів Я. Ю.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» є  професійна  підготовка студентів до практичної роботи з дітьми з розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників у відповідності з вимогами Базового компоненту.

 • Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» є:
 • забезпечити ознайомлення студентів з деякими питаннями теорії елементарної математики, особливостями дитячих уявлень про кількість, розмір, форму, простір і час, з методами навчання математики дітей у різних вікових групах дошкільного навчального закладу, співвідносячи ці питання з вимогами дидактики;
 • навчити студентів орієнтуватися в методичній літературі, сучасних дослідженнях педагогів з окремих проблем формування математичних понять у дітей дошкільного віку, самостійно працювати з нею;
 • сприяти набуттю практичних умінь і навичок навчання основ математики: планувати роботу з дітьми, використовувати різні форми з дітьми на основі індивідуалізації та диференційованого підходу в навчанні дітей, виготовляти та використовувати дидактичні посібники, культивувати інтерес до надбань національної культури; забезпечувати наступність у роботі дошкільного навчального закладу і сім’ї, здійснювати діагностику математичного розвитку дітей.
  • Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • нормативно-правову базу для забезпечення діяльності дошкільної освіти ДНЗ;
 • історію розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в Україні, вплив на цей процес соціально-політичних та історико-культурних подій;
 • традиції народної педагогіки, необхідність їх використання в сучасних умовах з метою гуманізації, демократизації навчального і виховного процесу в дошкільних навчальних закладах;
 • сучасні тенденції розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в Україні та за кордоном;
 • форми, методи, засоби логіко-математичного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах і родині; специфіку планування навчальної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку з метою реалізації пізнавальних, розвиваючих і виховних аспектів педагогічного процесу і забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до вихованців;
 • інноваційні педагогічні технології з метою застосування в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу;

вміти:

 • визначати та аналізувати уявлення дітей про множину для визначення перспективних напрямків навчання лічильній та обчислювальній діяльності й розвитку логічного мислення з урахуванням темпів індивідуального розвитку;
 • визначити етап, на якому знаходиться кожна дитина з метою застосування індивідуально-диференційованого навчання дітей на спеціально організованих заняттях та в повсякденному житті;
 • здійснювати визначення рівнів розв’язання арифметичних прикладів та задач в спеціально створених умовах та під час практичної діяльності;
 • визначити та аналізувати уміння порівнювати предмети за величиною шляхом виокремлення окремих ознак з метою розвитку розумових якостей;
 • вміти, використовуючи ігрові та практичні методи, діагностувати уявлення дітей про форму предметів та геометричні фігури;
 • діагностувати та аналізувати уявлення дітей про простір і час для визначення перспективних напрямків навчальної роботи з нами з урахуванням темпів індивідуального розвитку;
 • планувати в різноманітних формах і видах пізнавальної діяльності елементи ознайомлення з математичними поняттями: лічба, геометричні фігури, величина, орієнтація в часі та просторі;
 • добирати малі літературні форми (приказки, прислів’я, загадки) з елементами математики, враховуючи індивідуальні та вікові особливості дітей;
 • добирати методи і прийоми навчання на заняттях з математики та планувати вирішення завдань математичного характеру на заняттях з інших розділів програми, реалізуючи тим самим математичний аспект Базового компоненту дошкільної освіти;
 • здійснювати поточне та перспективне планування залучення членів родини дитини до аналізу виховних ситуацій, розв’язання педагогічних задач, ігор, ситуацій, театралізованих дійств для пропедевтики педагогічних помилок;
 • чергувати завдання за їх інтенсивністю, інтелектуальним навантаженням, переважанням мислитель них операцій, участю різних аналізаторів, враховуючи природні інтереси та бажання дітей та рівень їх математичного розвитку;
 • використовувати в різних формах організації роботи дітей (індивідуальна, групова, колективні заняття) дидактичні ігри, дидактичні вправи, практичні та словесно-логічні завдання, що сприяють засвоєнню сенсорних еталонів, розвитку різних властивостей уваги (обсяг, стійкість, переключення, розподіл, концентрація), мислитель них операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування);
 • здійснювати поточний та рубіжний контроль в процесі організованих занять, організованих видів діяльності та в повсякденному житті, використовувати тестування, спостереження тощо.

Рекомендована література

Базова література

Допоміжна література

Матеріали

Запитання до комплексного державного іспиту

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму