Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 012

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
63Іспит
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Гарасимів Я. Ю.ФПД-31, ФПД-32, ФПД-31 (з), ФПД-32 (з)
632Гарасимів Я. Ю.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31
ФПД-32
ФПД-31 (з)
ФПД-32 (з)
632ФПД-32
ФПД-31

Опис курсу

Основними компетентностями та програмовими результатати  вивчення дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» є:

Загальні компетентності (ЗК):

КЗ-4 – здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

КЗ-8 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні (фахові компетентності) (СК):

КС-1– здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації;

КС-23 – вміння розробляти навчально-методичні матеріали щодо покращення якості роботи та професійної майстерності.

Успішне засвоєння навчальної дисципліни сприятиме досягнення здобувачами освіти

програмних результатів навчання:

1.     ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст,організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

2.     ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і дошкільного віку.

3.     ПР-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.

Рекомендована література

Базова література

  1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
  2. Машовець М.А. Математична скарбничка: метод. посібник. для виховат. дошк.навч. закл.:у 2-х част.Ч.1./М.А.Мащовець.- К.:СІМ КОЛЬРІВ, 2014.-64с.-(Серія «Дошколярик: кроки зростання»).
  3. Пагута Т.І. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: навчально-методичний посібник / Т.І. Пагута. – Львів, «Новий світ-200», 2019. – 298 с.
  4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І.Білан; за заг. ред О. В. Низьковської– Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 256 с.
  5. Щербакова, К. Й. Методика формування елементів математики в дошкільників [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. “Дошкільне виховання” вищ. навч. закл. III, IV рівня акредитації / Щербакова К. Й. ; Європ. ун-т. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 261 с. : рис. – Бібліогр.: с. 257-260

Матеріали

Методичні рекомендації до практичних занять методичні рекомендації до самостійної роботи студентів (1) методичні рекомендації до самостійної роботи студентів (2)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус