Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Лущинська О. В.ФПШ (А)-11, ФПШ-12, ФПШ (І) -12
110Лущинська О. В.ФПШ-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ (І) -12Лущинська О. В.
ФПШ (А)-11Лущинська О. В.
ФПШ-12Лущинська О. В.
110ФПШ-11зЛущинська О. В.

Опис курсу

  Мета навчальної дисципліни: сформувати у слухачів знання, уміння та навички, необхідні для навчання основам інформатики в початковій школі, ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій при викладанні інших дисциплін, для управління навчальним процесом, для формування через предмет інформатики елементів інформаційної та загальної культури здобувачів початкової освіти.

Очікувані результати:

Загальні компетентності:

 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність діяти соціально відповідально і свідомо;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети;
 • здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості;
 • здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та застосовувати знання в практичних ситуаціях.

Фахові компетентності:

 • здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності;
 • здатність до інтеграції та реалізації предметних знань як основи змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної;
 • здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність;
 • здатність до проєктування осередків навчання, виховання й розвитку здобувачів початкової освіти;
 • здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних орієнтацій.

Програмні результати навчання:

 • планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання;
 • організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування;
 • планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог нормативних документів початкової школи;
 • використовувати в освітній практиці різні прийоми формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти, прийоми диференційованого оцінювання дітей з особливими освітніми потребами.

Рекомендована література

Список рекомендованої літератури

Список рекомендованої літератури:

Вдовенко В.В. Методика навчання інформатики в початковій школі: Навчально-методичний посібник. –Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії» Авангард», 2016. –106с.

Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://newstandard.nus.org.ua/

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник: у 4 ч./ за ред. акад. М.І. Жалдака / Н.В. Морзе. – К.: Навчальна книга, 2004. Ч. IV: Методика навчання алгоритмізації та програмування. – 368 с

Саган О. В. Методика навчання інформатики у початкових класах // О. В. Саган – «Інформатика в школі» №8 (104) серпень, Херсон. – 2017 – 112с.

Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій школі.-Запоріжжя.-2005р.

Стрілецька Н. М. Методика навчання інформатики (у початковій школі): навчально-методичний посібник / Н. М. Стрілецька. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М. 2014.-240с.

Матеріали

Типові освітні програми 1-4 класи 

Підручники з інформатики 

2-klas-ja-doslidzhuju-svit-morze-2019-2

3_klas_informatika_kornienko_2013

4-klas-informatyka-andrusych-2021

4-klas-informatyka-korniienko-2021-ros

4-klas-informatyka-korshunova-2021

4-klas-informatyka-kozak-2021

4-klas-informatyka-morze-2021

4-klas-informatyka-vdovenko-2021


Настанова щодо організації роботи в блогах

Структура основних типів уроків

Аналіз програми G-Comprisнізації та проведення практичних занять

Metodychni-rekomendatsii-shchodo-napysannia-samostiynoi-roboty-studentamy-1-kursiv.2022


Перелік-практичних-завдань-до-екзамену-для-студентів-зМНІТ

Методичні-рекомендації-щодо-практичного завдання

Ключові поняття

Перелік запитань до екзамену


методичні рекомендації. Заочна форма, 2024

Програмне забезпечення

Development of Computer science and technologies in Ukraine. Brief History (ukrainiancomputing.org)

Календарне планування з інформатики 2-11 клас 2021-2022 навчальний рік – Google Таблиці. Автор: Оксана Пасічник

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус