Джура Наталія Миронівна

Посада: доцент кафедри екології біологічного факультету, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-46-40

Електронна пошта: nataliya.dzhura@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

природничо-екологічна компетентність у сучасній дошкільній освіті; екологізація вищої освіти; екологічна освіта у вимірах сталого розвитку; інноваційні освітні технології.

Курси

Публікації

У науковому доробку понад 170 наукових праць (за період 2005-2023 рр.): 3 Деклараційні патенти, 4 колективні монографії, 53 статті (з них понад 35 – у фахових виданнях), понад 130 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних конференціях, 9 навчально-методичних посібників, 8 атестованих електронних курсів. Найважливіші з них:

Монографії:

 1. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences / Подан І. І., Джура Н. М. Діагностика і фіторемедіація нафтозабруднених природних і штучних наземних екосистем Старосамбірського нафтового родовища – Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Ch. 2. Р. 541-556. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.8 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/61
 2. Antonyak H. Ecological role of aquatic macrophytic vegetation and its importance to humans. Chapter 6. / Antonyak, M. Lesiv, А. Polishchuk, N. Hoivanovych, N. Dzhura, О. Dumych // Health and Nanobiotechnology. Skotna N., Voloshanska S., Kavetskyy T., Eftekhari A., Khalilov R. (Eds.). – 2020. – P. 68–79. https://repo.dma.dp.ua/6094/1/Maket-monograph-volume%205-2020_%20P.%20161-172.pdf  
 3. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph / Dzhura N. M., Machynska N. I. Theoretical and methodological aspects of environmental competence formation as a necessary component of professional training of preschool education specialists. – Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. P. 145 – 168. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-7
 4. Джура Н.М. Теоретико-практичні аспекти природничої освітньої галузі у початковій та дошкільній освіті / Бойко Г. О., Галян О. І., Галюка О. С. та ін // Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах сталого розвитку суспільства : монографія – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 85-105.

 Навчально-методичні посібники:

 1. Екологічна оцінка компонентів гідросфери та моніторинг якості води. Навчально-методичний посібник для здобувачів спеціальності 101 – Екологія / Антоняк Г. Л., Мамчур З. І., Думич О. Я., Джура Н. М., Данилик Р. М. – Львів: СПОЛОМ. 2023. – 230 с.
 2. Джура Н. М. Радіоекологія : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / Н. М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 112 с.
 3. Формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник для організації роботи з екологічного виховання в закладах дошкільної освіти / Н. М. Джура, М. Ю. Пристайко, І. В. Шкодин, Л. А. Хом’як. – Львів, 2022. – 60 с.
 4. Джура Н. М. Вступ до екологічної діяльності : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / Н. М. Джура, З. І. Мамчур. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 130 с.
 5. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 6. Мамчур З.І., Джура Н.М.  Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку».– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 7. Мамчур З.І., Джура Н.М., Чуба М.В. ПРАКТИКУМ  з «ЕКОЛОГІЇ ГРИБІВ З ОСНОВАМИ ФІТОПАТОЛОГІЇ» ТА «РАДІОЕКОЛОГІЇ» для  студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.
 8. Мамчур З. І. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / З. І. Мамчур, Н. М. Джура, Г. Л. Антоняк, Ю. А. Драч. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 47 с.
 9. Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл. : Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 – 32 с.
 10. Організація науково-дослідної роботи учнів з біології та екології. Методичні матеріали для учнів очно-дистанційної школи Львівської обласної Малої академії наук / укл. : Н.А. Кулецька, Н.М. Джура. – Львів : Львівська обласна МАН учнівської молоді, 2016. – 36 с.

Патенти:

 1. Патент 16345 Україна, МПК (2006) А01В 79/00 А01В 79/02 (2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.І. Терек, О.М. Цвілинюк. – №U200511816; Заявл. 12.12.05; Опубл. 15.08.06; Бюл. №8. – 7 с.
 2. Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р.
 3. Патент 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І. Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники – Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл. №18.

Спільні публікації зі студентами:

  1. Джура Н. М. Формування екологічної компетентності як складової професійної підготовки  магістрів освіти / Н. М. Джура, О. М. Нагірнич // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки», Том 2, № 3 (2020 р.) – С. 37 – 43. (Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-05
  2. Джура Н. М. Пристайко М. Ю. Формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку //«SWorldJournal»,Issue №6, Part 4, December 2020. – С. 69-72.
  3. Шкодин І. В., Джура Н. М. Еколого-розвивальне середовище для формування екологічної компетентності дошкільників // Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: збірник тез міжнародної науково-практична конференція (м. Харків, Україна, 11-12 грудня 2020 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – С. 44 – 47.
  4. Хом’як Л. А., Джура Н. М. Використання методики ТРВЗ для формування природничо-екологічних навичок дітей дошкільного віку // Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології» : збірник тез 5–6 лютого 2021 року м. Київ
  5. Грицак В. Оцінка фітотоксичності деградованих внаслідок військових дій ґрунтів  / В. Грицак, І. Борецька, Н. Джура //  Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XIX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 26-28 квітня 2023 р.) – Львів: Галич-Прес, 2023. – С. 106 – 107.
  6. Колпакова А. О. Впровадження цілей сталого розвитку в освітній процес закладів дошкільної освіти / А. О. Колпакова, Н. М. Джура // Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів : матеріали Третьої (ІІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 13-14 квітня 2023 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 63-66.
  7. Боса О. М. Особливості формування творчого потенціалу вихователя закладу дошкільної освіти / О. М. Боса, Н. М. Джура // Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах» [вступ. слово, упоряд., заг. редак. Наталії Мачинської]. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. Вип. 6. С. 50 – 53.
  8. Нагірнич О. Еколого-просвітницька робота у вихованні молоді / О. Нагірнич, Н. Джура // ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 27-29 квітня 2020 р. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 100-101.
  9. Спалиляк С. Куточок живої природи як засіб пізнання і основа гармонійного розвитку особистості / С. Спалиляк, Н. Джура // Сучасні тенденції та актуальні проблеми педагогічної освіти : тези доповідей П’ятої студентської науково-практичної конференції (26 березня 2020 року). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 111-112.
  10. Кунинець О.Б., Джура Н.М. Екологізація вищої освіти для сталого розвитку // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології» (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) м. Вінниця, ТВОРИ. – 2018. – С. 101-102.
  11. Кунинець О.Б., Джура Н.М. Інноваційні освітні технології в системі шкільної екологічної освіти // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12 – 20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – С. 320 – 322 .
  12. Meush N. R.The organization of environmental protection activities in comprehensive schools / N. R. Meush, M. R. Dzhura, N. М. Dzhura // ХV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” : збірник тез, 9 – 11 квітня 2019 р. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 188 – 189.
  13. Nahirnych O. М. The importance оf environmental education and enlightenment in the upbringing of youth / О. М. Nahirnych, N. R. Meush, M. R. Dzhura, N.M. Dzhura //  Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 вересня 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. д. б. н. Т.Ю. Маркіної, д. б. н. А.Б. Чаплигіної, к.б.н. Т.Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 14-15.

 

Вибрані наукові праці:

 1. Джура Н. Організація екоосвітньої діяльності для сталого розвитку в умовах загальноосвітньої школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. – С. 52–62. (Index Copernicus). http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10573
 2. Джура Н. М. Формування екологічної компетентності як складової професійної підготовки  магістрів освіти / Н. М. Джура, О. М. Нагірнич // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки», Том 2, № 3 (2020 р.) – С. 37 – 43. (Index Copernicus).DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-05
 3. Репета С. Р. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти / С. Р. Репета, Н. М. Джура // Інноваційна педагогіка, 2022, Вип. 50, том 1. С. 199 – 203. (Index Copernicus) http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/50/part_1/41.pdf
 4. Зінько Ю. Християнсько-екологічна освіта в Україні: нові виклики / Юрій Зінько, Звенислава Мамчур, Наталія Джура // Edukacja i duchowość ekologiczna [Pod. red. Ks. Petera Tirpáka i Józefa Partyki]. – Ojcow, 2017. – S. 99-107.
 5. Джура Н. М. Організація екоосвітньої діяльності для сталого розвитку у закладах дошкільної освіти // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С. 54 – 56. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zbirnyk-vypusk-5-OSn..pdf
 6. Джура Н. М. Природознавча компетентність як складова професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти / Н. М. Джура // Матер. звітних наук. конф. фак-ту пед. освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – С. 47 – 49. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zbirnyk-vypusk-6.pdf
 7. Джура Н. М. Особливості організації екологічної освіти для сталого розвитку в системі професійної підготовки майбутніх педагогів / Н. М. Джура // Матер. звітних наук. конф. фак-ту пед. освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7. – С. 16 – 18. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/Zbirnyk-vypusk-7.pdf
 8. Джура Н. М. Теоретико-практичні аспекти природничої освітньої галузі у початковій та дошкільній освіті / Н. М. Джура // Матер. звітних наук. конф. фак-ту пед. освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – Вип. 8. – С. 31 – 33. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Zbirnyk-vypusk-8-1-1.pdf
 9. Мамчур З. І. Освіта для сталого розвитку в підготовці біологів та екологів / З. І. Мамчур, Н. М. Джура // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 195
 10. Dzhura N. M. Education for sustainable development in the New Ukrainian School / N. M. Dzhura, Z.I. Mamchur, M. R. Dzhura // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища.Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 194.
 11. Мамчур З. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February–3 March 2018, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv, 2018. – 343 p.
 12. Джура Н.М. Екологічна освіта як складова екологічно безпечного розвитку України / Н. М. Джура, З. І. Мамчур // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12 – 20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – С. 305 – 307.

Біографія

Освіта:

Закінчила з відзнакою Львівське педагогічне училище  (тепер – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка), 1995;

біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2001, спеціальність: Біологія. Кваліфікація: Біолог. Викладач біології та хімії);

аспірантуру при кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка (2006).

Кандидатську дисертацію “Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового забруднення” (науковий керівник д.б.н., професор Терек О. І.) захистила у 2007 році.

Досвід роботи:

Упродовж 1995-2006 років – вчитель біології та хімії загальноосвітніх навчальних закладів.

З листопада 2006 року по грудень 2009 року – молодший науковий співробітник, у 2010 р. – науковий співробітник, упродовж 2011 – 2012 рр. – старший науковий співробітник кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри, а у 2009-2011 рр. – доцента кафедри фізіології та екології рослин за сумісництвом.

З 2012 року – на посаді доцента кафедри екології.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

З 2019 року – доцент кафедри  початкової та дошкільної освіти  за сумісництвом.

Стажування та підвищення кваліфікації за 2019-2023 н.р.

Назва, установа, дата Години / кредити Сертифікат

(серія/номер/дата)

2019 – 2020 н.р.
1. Наукове стажування з метою підвищення рівня професійної підготовки та удосконалення наукового досвіду на базі Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка  НАН України з  04  березня 2019 року по  04  червня  2019 року (звіт про стажування розглянуто і затверджено на засіданні кафедри екології 10.06.2019 р., протокол №15) 180 / 6 Посвідчення про стажування

від 04.06.2019 р.

2. Навчальний курс  «Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні» для педагогічних працівників закладів освіти. 36 / 1 Сертифікат №LM516623 від 14.01.2020
3. Навчально-демонстраційні сесії для освітян «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (25-26 червня 2020). 12 / 0,5 Сертифікат №33-06-20
від 30 червня 2020 р.
4. Курс підвищення кваліфікації: цикл вебінарів-практикумів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» з застосуванням сучасних методів організації та проведення навчального процесу в дистанційній та змішаній формі (23, 25, 28 липня 2020). 30 / 1 Сертифікат №1034.20
5. Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар «Дошкільна освіта як складова частина системи безперервної освіти в Україні». 16 / 0,5 Сертифікат №ОZ 133877 від 11.03.2020
2020 – 2021 н.р.
6. Навчання на Програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (01 жовтня 2020 – 23 січня 2021), Львівський національний університет імені Івана Франка. 180 / 6 СВ № 02070987/000028-21
7. Навчання у шестиденній онлайн-школі менторів від проєкту «Mentor Z» (28. 11. 2020 – 3. 12. 2020). 30 / 1 Сертфікат Української академії лідерства
8. Курс підвищення кваліфікації у сфері діагностики та корегування генетично обумовлених особливостей навчання у молоді, Участь у практикумі «Людина та її здатність до навчання: генетичні аспекти» (4, 6, 13 листопада 2020) 30 / 1 Сертифікат № 1633.20.
2021 – 2022 н.р.
9. Навчання на Програмі професійного розвитку педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності 2022»: модуль 1 «Soft Skills компетенції викладача вищої освіти», 7-9 квітня 2022 року, 1 кредит. (Львівський національний університет імені Івана Франка). 30 / 1 СВ № 0030-2022
2022 – 2023 н.р.
10 Участь у вебінарі «Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення» (ЛНУ імені Івана Франка, 06.12.2022 р.)  

3 / 0,1

 

ПК 02070987/000084-22

11 Участь у циклі семінарів-тренінгів: «Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану» (ЛНУ імені Івана Франка, 13-17 березня 2023 року). 30 / 1 ПН 2070987/000045-23
12 Навчання на курсі «Правничі студії для викладачів» (ЛНУ імені Івана Франка, квітень – травень 2023 року) 30 / 1 Сертифікат про успішно завершений курс
13 Навчання на курсі «Проєктна діяльність» (ЛНУ імені Івана Франка, 17 січня 2023 року – 14 лютого 2023 року) 16 / 0,5 СВ 2070987/000013-23
14 Участь у Всеукраїнській онлайн-конференції від Genesis «Інтерактивне навчання. Результати наймасштабнішої співпраці ІТ-бізнесу та освіти 2022» (01.12.2022)  

3 / 0,1

 

Сертифікат за участь

15 Навчання за програмою «Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі» (ЛНУ імені Івана Франка, 24-28 квітня 2023 р.)  

30 / 1

 

ПН 2070987/000233-23

16 Участь у Міжнародній Літній Школі «Європейські зелені виміри: виклики для України» / «European Green Dimensions: Challenges for Ukraine», яка відбулася в рамках проєкту Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне 101081525–JMEUGD–RASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH (8 – 9 червня 2023 року).  

18 / 0,6

 

№078_10062023

 

17 Онлайн-практикум «21 крок до ресурсності вчителя» ГС «Освіторія». Тривалість 31.07-20.08.2023 30 / 1 №238450
         Разом 773/29,3  

Нагороди

 • Подяка Національної Академії наук України на честь 100-річчя Національної Академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (Наказ НЦ «МАНУ» №207 від 19.12.2018).
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 350-річчя Університету.
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (12 жовтня 2015 року).
 • Подяка Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за високі досягнення у навчанні і вихованні учнівської молоді, формуванні творчої особистості, вагомі здобутки у підготовці переможців Всеукраїнських і Міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів (Наказ №03-11/133 від 07.05.2014 р.).
 • Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на обласних, всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт та підтримку обдарованої учнівської молоді.
 • Грамоти Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток української науки.
 • Подяки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді як науковому керівнику роботи, яка посіла призові місця на Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2011» (Наказ №51 від 18.10.2011 р.) та Всеукраїнському конкурсі Intel Еко-Україна 2012 – національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF (категорія «Екологічна інженерія та енергозберігаючі технології») (Наказ №13 від 17.02.2012 р.).
 • Подяки Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за високі досягнення у підготовці переможців і призерів обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Розклад