Джура Наталія Миронівна

Посада: доцент кафедри екології біологічного факультету, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-46-40

Електронна пошта: nataliya.dzhura@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

природничо-екологічна компетентність у сучасній дошкільній освіті; екологізація вищої освіти; екологічна освіта у вимірах сталого розвитку; інноваційні освітні технології.

Курси

Публікації

У науковому доробку понад 150 наукових праць (за період 2005-2021 рр.): 3 Деклараційні патенти, 43 статті (з них 27 – у фахових виданнях), понад 100 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних конференціях, 8 навчально-методичних праць. Найважливіші з них:

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Джура Н. М. Вступ до екологічної діяльності : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / Н. М. Джура, З. І. Мамчур. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 130 с.
 2. Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл.: Н.М. Джура, З.І. Мамчур – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 3. Мамчур З. І. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / З. І. Мамчур, Н. М. Джура, Г. Л. Антоняк, Ю. А. Драч. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 47 с.
 4. Мамчур З.І., Джура Н.М.  Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 5. Мамчур З.І., Джура Н.М., Чуба М.В. ПРАКТИКУМ  з «ЕКОЛОГІЇ ГРИБІВ З ОСНОВАМИ ФІТОПАТОЛОГІЇ» ТА «РАДІОЕКОЛОГІЇ» для  студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.
 6. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 7. Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл. : Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 – 32 с.
 8. Організація науково-дослідної роботи учнів з біології та екології. Методичні матеріали для учнів очно-дистанційної школи Львівської обласної Малої академії наук / укл. : Н.А. Кулецька, Н.М. Джура. – Львів : Львівська обласна МАН учнівської молоді, 2016. – 36 с.

Патенти:

 1. Патент 16345 Україна, МПК (2006) А01В 79/00 А01В 79/02 (2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.І. Терек, О.М. Цвілинюк. – №U200511816; Заявл. 12.12.05; Опубл. 15.08.06; Бюл. №8. – 7 с.
 2. Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р.
 3. Патент 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І. Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники – Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл. №18.

 

Спільні публікації зі студентами:

  1. Джура Н. М. Пристайко М. Ю. Формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку //«SWorldJournal»,Issue №6, Part 4, December 2020. – С. 69-72.
  2. Шкодин І. В., Джура Н. М. Еколого-розвивальне середовище для формування екологічної компетентності дошкільників // Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: збірник тез міжнародної науково-практична конференція (м. Харків, Україна, 11-12 грудня 2020 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – С. 44 – 47.
  3. Хом’як Л. А., Джура Н. М. Використання методики ТРВЗ для формування природничо-екологічних навичок дітей дошкільного віку // Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології» : збірник тез 5–6 лютого 2021 року м. Київ.

Джура Н.М., Нагірнич О. М. Формування екологічної компетентності як складової професійної підготовки магістрів освіти // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки» № 3 (2020 р.) ISSN 2522-4360 http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics

 1. Нагірнич О. Еколого-просвітницька робота у вихованні молоді / О. Нагірнич, Н. Джура // ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 27-29 квітня 2020 р. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 100-101.
 2. Спалиляк С. Куточок живої природи як засіб пізнання і основа гармонійного розвитку особистості / С. Спалиляк, Н. Джура // Сучасні тенденції та актуальні проблеми педагогічної освіти : тези доповідей П’ятої студентської науково-практичної конференції (26 березня 2020 року). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 111-112.
 3. Кунинець О.Б., Джура Н.М. Екологізація вищої освіти для сталого розвитку // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології» (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) м. Вінниця, ТВОРИ. – 2018. – С. 101-102.
 4. Кунинець О.Б., Джура Н.М. Інноваційні освітні технології в системі шкільної екологічної освіти // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12 – 20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – С. 320 – 322 .
 5. Meush N. R.The organization of environmental protection activities in comprehensive schools / N. R. Meush, M. R. Dzhura, N. М. Dzhura // ХV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” : збірник тез, 9 – 11 квітня 2019 р. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 188 – 189.
 6. Nahirnych O. М. The importance оf environmental education and enlightenment in the upbringing of youth / О. М. Nahirnych, N. R. Meush, M. R. Dzhura, N.M. Dzhura //  Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 вересня 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. д. б. н. Т.Ю. Маркіної, д. б. н. А.Б. Чаплигіної, к.б.н. Т.Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 14-15.

 

 

Вибрані наукові праці:

 1. Джура Н. Організація екоосвітньої діяльності для сталого розвитку в умовах загальноосвітньої школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. – С. 52–62. ISSN 2078-5526.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10573/10776

 1. Джура Н.М., Нагірнич О. М. Формування екологічної компетентності як складової професійної підготовки  магістрів освіти // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки» № 3 (2020 р.) ISSN 2522-4360
 2. Зінько Ю. Християнсько-екологічна освіта в Україні: нові виклики / Юрій Зінько, Звенислава Мамчур, Наталія Джура // Edukacja i duchowość ekologiczna [Pod. red. Ks. Petera Tirpáka i Józefa Partyki]. – Ojcow, 2017. – S. 99-107.
 3. Джура Н. М. Природознавча компетентність як складова професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 5.
 4. Мамчур З. І. Освіта для сталого розвитку в підготовці біологів та екологів / З. І. Мамчур, Н. М. Джура // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 195
 5. Dzhura N. M. Education for sustainable development in the New Ukrainian School / N. M. Dzhura, Z.I. Mamchur, M. R. Dzhura // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища.Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 194.
 6. Джура Н. М. Організація екоосвітньої діяльності для сталого розвитку у закладах дошкільної освіти // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С. 54.
 7. Мамчур З. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February–3 March 2018, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv, 2018. – 343 p.
 8. Джура Н.М. Екологічна освіта як складова екологічно безпечного розвитку України / Н. М. Джура, З. І. Мамчур // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12 – 20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – С. 305 – 307.
 9. Джура Н.М. Методологія науково-дослідної роботи з екології (з досвіду роботи екологічного гуртка Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді) / Н. М. Джура, Н.А. Кулецька // Новації позашкільної освіти / Зб. Методичних матеріалів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. – Харків : КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», 2015. – С. 156 – 157.

Біографія

Освіта:

Закінчила з відзнакою Львівське педагогічне училище  (тепер – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка), 1995;

біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2001, спеціальність: Біологія. Кваліфікація: Біолог. Викладач біології та хімії);

аспірантуру при кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка (2006).

Кандидатську дисертацію “Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового забруднення” (науковий керівник д.б.н., професор Терек О. І.) захистила у 2007 році.

Досвід роботи:

Упродовж 1995-2006 років – вчитель біології та хімії загальноосвітніх навчальних закладів.

З листопада 2006 року по грудень 2009 року – молодший науковий співробітник, у 2010 р. – науковий співробітник, упродовж 2011 – 2012 рр. – старший науковий співробітник кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри, а у 2009-2011 рр. – доцента кафедри фізіології та екології рослин за сумісництвом.

З 2012 року – на посаді доцента кафедри екології.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

З 2019 року – доцент кафедри  початкової та дошкільної освіти  за сумісництвом.

Нагороди

 • Подяка Національної Академії наук України на честь 100-річчя Національної Академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (Наказ НЦ «МАНУ» №207 від 19.12.2018).
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 350-річчя Університету.
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (12 жовтня 2015 року).
 • Подяка Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за високі досягнення у навчанні і вихованні учнівської молоді, формуванні творчої особистості, вагомі здобутки у підготовці переможців Всеукраїнських і Міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів (Наказ №03-11/133 від 07.05.2014 р.).
 • Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на обласних, всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт та підтримку обдарованої учнівської молоді.
 • Грамоти Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток української науки.
 • Подяки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді як науковому керівнику роботи, яка посіла призові місця на Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2011» (Наказ №51 від 18.10.2011 р.) та Всеукраїнському конкурсі Intel Еко-Україна 2012 – національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF (категорія «Екологічна інженерія та енергозберігаючі технології») (Наказ №13 від 17.02.2012 р.).
 • Подяки Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за високі досягнення у підготовці переможців і призерів обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Розклад