Комп’ютерні технології в освіті й науці (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Лущинська О. В.
10Лущинська О. В.ФПШ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФПШ-51Лущинська О. В.
ФПШ-51зЛущинська О. В.

Опис курсу

Загальні компетентності:

·       Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Мати потребу вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загально-культурний рівень; самостійно набувати і використовувати нові знання і уміння; володіти практичними способами пошуку наукової і професійної інформації, культурою наукового дослідження, використовувати інноваційні та цифрові технології в професійній діяльності (ЗК-3).

·       Здатність генерувати нові ідеї. Бути готовим проявляти ініціативу і тримати до цінні та відповідальні рішення проблемних ситуаціях; діяти в нестандартних ситуаціях і нести соціальну й етичне відповідальність за прийняття рішення (ЗК-4).

·       Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Володіти практичними способами пошуку нової і професійної інформації з використанням сучасних комп’ютерних засобів, хмарних технологій, без даних і знань (ЗК-6).

Фахові компетентності:

·       Здатність організовувати навчально пізнавальної, виховну, самостійну та пошукову діяльність молодших школярів, розробляти навчально-методичні матеріали щодо покращення якості роботи та професійної майстерності (ФК-3);

·       Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології, прийоми, засоби навчання і виховання у сфері початкової освіти, опираючись на знання з психолого-педагогічних дисциплін, предметних методик (ФК-4);

·       Здатність ефективно застосовувати сучасні інформаційно комунікаційні технології у навчально-виховному процесі початкової школи, спілкуванні з різними суб’єктами взаємодії щодо прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших (ФК-6);

·       Здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможності (ФК-8).

Програмні результати навчання:

·       знати сучасні концепції, завдання, зміст, методи, організаційні форми і засоби початкової освіти, особливості та інструментарій психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу, методи діагностики та корекції психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку; вити і зміст контролю за його перебігом (ПРН-3);

·       знати традиційні та інноваційні технології організації і проведення методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі за напрямами обумовленими посадовими обов’язками вчителя початкової школи (ПРН-4);

·       знати і відтворювати санітарно-гігієнічні, педагогічні, естетичні вимоги до обладнання й оформлення приміщення та території загальноосвітнього навчального закладу. Володіти нормативами щодо створення матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу. Знати правила організації медичного обслуговування дітей створення умов для медичної оздоровчої, лікувально-профілактичної роботи (ПРН-6);

·       володіти уміннями і навичками забезпечення організації освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням принципів початкової освіти зокрема дитина центризму здоров’я і збереження розвивального навчання особистісно орієнтованого підходу суб’єкт суб’єктної взаємодії, компетентністьного підходу тощо (ПРН-10);

·       демонструвати уміння і навички роботи вчителя початкової школи: надавати методичну допомогу вчителям за всіма напрямами програм навчання і виховання молодших школярів, готувати і проводити різні форми методичної роботи з підвищення кваліфікації: семінар практикум, тренінги, консультації та інші заходи методична спрямованість. Організовувати роботу методичного об’єднання методичної ради загальноосвітнього навчального закладу (ПРН-11);

·       уміти визначати напрямок своєї діяльності, її конкретні цілі і завдання на кожному етапі навчальної, виховної роботи і передбачати кінцевий результат; володіти методами визначення ефективності заходів, спрямованих на підвищення якості навчально-виховної роботи; уміти проектувати власну педагогічних систем у професійній діяльності (ПРН-12);

·       уміти грамотно розробляти матеріалу різних режим них моментів, виховних заходів, навчальних занять та їх застосовувати під час навчання, виховної роботи відповідно до вимог початкової школи (ПРН-13);

·       виявляти та формулювати проблеми, визначати об’єкт та предмет дослідження, формулювання мети гіпотеза дослідження визначати основні поняття; володіння методом збирання даних відповідно до гіпотеза створення масові емпіричних даних, опрацювання різноманітних джерел повідомлень тощо, увага авторських прав; підбирати і використовувати універсальні та спеціальні методи дослідження; створювати кому передавати запроваджувати результати дослідження у практику (ПРН-14);

·       вміти розробляти документацію щодо навчання, виховання та методичної організаційної роботи вчителя початкової школи, інспектора; уміти аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний досвід (ПРН-15);

·       здійснювати комунікації, орієнтуючись на стилі мовлення  спілкування в процесі вирішення професійно педагогічних задач (ПРН-17);

·       прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу на засадах етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету (ПРН-18);

·       використовуючи засоби вербальної та невербальної комунікації задля підвищення рівня професійної культури (ПРН-19);

·       аналізувати соціальну та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій (ПРН-21);

·       оцінювати власну діяльність з позицій культурно-історичної, екологічної, духовної, морально естетичної, педагогічної цінності (ПРН-22);

·       готовність до систематичного підвищення своєї професійної педагогічної майстерності; бачити причини недоліків у своїй роботі, собі володіти навичками самовдосконалення уміти використовувати механізм самооцінки власних досягнень у дослідницький роботі (ПРН-23).

Рекомендована література

 1. Андрієвська В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності: дис. … докт. пед. наук : 015 (Професійна освіта). Харків, 2019. 585 с.
 2. Биков В. Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. Вип. 29. С. 32-40.
 3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. пос. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 240 с.
 4. Використання Web-технологій у навчальному процесі. URL: http://bibl.com.ua/informatika/19607/index.html Заголовок з титул. екрану.
 5. Винарчук Т. М. Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти педагога. URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/vinarchyk_t.htm
 6. Волкова Н. П. Інформаційна культура як фактор формування педагогічної майстерності. Педагогіка вищої і середньої школи. 2004. № 8. С. 142—148.
 7. Гайдамаха Р. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності магістрів комп’ютерного профілю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2015. № 41. С. 245—248.
 8. Гордійчук Г. Б. Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності мережевих сервісів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2015. № 41. С. 264—268.
 9. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів : ЛДУ БЖД, 2012. 380 с.
 10. Гуревич Р. С. Мобільне навчання — сучасна субдисципліна педагогічної освіти. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii EksploatacJi — PIB 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6\10. S. 459-467.
 11. Гуревич Р. С. Інформаційна культура педагога як необхідний компонент сучасної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2010. № 23. С. 190—195.
 12. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навч. пос. Вінниця : Планер, 2012. 348 с.
 13. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх магістрів педагогічної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця,  № 31. С. 3—7.
 14. Гуревич Р. С. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця. Педагогіка і психологія професійної  освіти: результати досліджень : зб. наук. праць / за ред.: І. А Зязюна, Н. Г. Ничкало. Київ, 2003. С. 354-360.
 15. Гуржій А. М., Карташова Л. А. Електронний посібник:інноваційний засіб навчання в системі професійної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2014. № 37. С. 16—21.
 16. Гуцол В. В. Застосування веб-квест технологій у сучасному інформаційному суспільстві. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. № 31. С. 25—28.
 17. Дубас О. Інформаційно-комунікаційний простір: Поняття, сутність, структура. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2010. — Вип. 19. — С. 223-232. 
 18. Жалдак М. І. Система підготовки вчителя до використання інформаційно- комунікаційних технологій в навчальному процесі. URL: http://lib.iitta.gov.ua/869/.
 19. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.] ; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова. Київ : Педагогічна думка, 2010. 160 с. : іл.
 20. Земелько І. С. Розвиток інформаційного суспільства . Проблема цифрової нерівності.  Практична медіаосвіта: авторські уроки : збірка / упорядн.: В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк / за наук. редакцією В. В. Різуна та В.В. Літостанао. Київ: Академія української преси : Центр вільної преси, 2013. С. 57-58
 21. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навч. пос. Вінниця : Планер, 2011. 220 с.
 22. Лущинська О. В. Використання мультимедійної презентації у процесі організації навчання та виховання учнів молодшого шкільного віку. Матеріали теоретико-практичного семінару 20 січня 2017 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 112-115.
 23. Лущинська О. В. Місце освітніх web-технологій у педагогічній діяльності викладачів. Матеріали звітних  наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 2. С. 26-29.
 24. Тихонова Т. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: сутність поняття. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Вип. 1.33. С. 101-105.
 25. Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. № 3. С. 139—142.
 26. Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних сервісів у навчанні. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2014. № 37. С. 513—517.
 27. Шахіна І. Ю. Використання мультимедіа-технологій у навчальному процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2010. № 23. С. 520—526.

Матеріали

Перелік завдань для самостійної роботи (ФПШМз)

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус