Комп’ютерні технології в освіті й науці (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік
104Немає
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Лущинська О. В.
10Лущинська О. В.ФПШ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФПШ-51Лущинська О. В.
ФПШ-51зЛущинська О. В.

Опис курсу

Загальні компетентності:

 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність діяти соціально відповідально і свідомо;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети;
 • здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості;
 • здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та застосовувати знання в практичних ситуаціях.

Фахові компетентності:

 • здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності;
 • здатність до інтеграції та реалізації предметних знань як основи змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної;
 • здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність;
 • здатність до проєктування осередків навчання, виховання й розвитку здобувачів початкової освіти;
 • здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних орієнтацій.

Програмні результати навчання:

 • планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання;
 • організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування;
 • планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог нормативних документів початкової школи;

використовувати в освітній практиці різні прийоми формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти, прийоми диференційованого оцінювання дітей з особливими освітніми потребами

Рекомендована література

 1. Андрієвська В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності: дис. … докт. пед. наук : 015 (Професійна освіта). Харків, 2019. 585 с.
 2. Биков В. Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. Вип. 29. С. 32-40.
 3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. пос. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 240 с.
 4. Використання Web-технологій у навчальному процесі. URL: http://bibl.com.ua/informatika/19607/index.html Заголовок з титул. екрану.
 5. Винарчук Т. М. Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти педагога. URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/vinarchyk_t.htm
 6. Волкова Н. П. Інформаційна культура як фактор формування педагогічної майстерності. Педагогіка вищої і середньої школи. 2004. № 8. С. 142—148.
 7. Гайдамаха Р. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності магістрів комп’ютерного профілю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2015. № 41. С. 245—248.
 8. Гордійчук Г. Б. Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності мережевих сервісів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2015. № 41. С. 264—268.
 9. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів : ЛДУ БЖД, 2012. 380 с.
 10. Гуревич Р. С. Мобільне навчання — сучасна субдисципліна педагогічної освіти. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii EksploatacJi — PIB 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6\10. S. 459-467.
 11. Гуревич Р. С. Інформаційна культура педагога як необхідний компонент сучасної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2010. № 23. С. 190—195.
 12. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навч. пос. Вінниця : Планер, 2012. 348 с.
 13. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх магістрів педагогічної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця,  № 31. С. 3—7.
 14. Гуревич Р. С. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця. Педагогіка і психологія професійної  освіти: результати досліджень : зб. наук. праць / за ред.: І. А Зязюна, Н. Г. Ничкало. Київ, 2003. С. 354-360.
 15. Гуржій А. М., Карташова Л. А. Електронний посібник:інноваційний засіб навчання в системі професійної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2014. № 37. С. 16—21.
 16. Гуцол В. В. Застосування веб-квест технологій у сучасному інформаційному суспільстві. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. № 31. С. 25—28.
 17. Дубас О. Інформаційно-комунікаційний простір: Поняття, сутність, структура. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2010. — Вип. 19. — С. 223-232. 
 18. Жалдак М. І. Система підготовки вчителя до використання інформаційно- комунікаційних технологій в навчальному процесі. URL: http://lib.iitta.gov.ua/869/.
 19. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.] ; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова. Київ : Педагогічна думка, 2010. 160 с. : іл.
 20. Земелько І. С. Розвиток інформаційного суспільства . Проблема цифрової нерівності.  Практична медіаосвіта: авторські уроки : збірка / упорядн.: В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк / за наук. редакцією В. В. Різуна та В.В. Літостанао. Київ: Академія української преси : Центр вільної преси, 2013. С. 57-58
 21. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навч. пос. Вінниця : Планер, 2011. 220 с.
 22. Лущинська О. В. Використання мультимедійної презентації у процесі організації навчання та виховання учнів молодшого шкільного віку. Матеріали теоретико-практичного семінару 20 січня 2017 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 112-115.
 23. Лущинська О. В. Місце освітніх web-технологій у педагогічній діяльності викладачів. Матеріали звітних  наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 2. С. 26-29.
 24. Тихонова Т. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: сутність поняття. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Вип. 1.33. С. 101-105.
 25. Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. № 3. С. 139—142.
 26. Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних сервісів у навчанні. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2014. № 37. С. 513—517.
 27. Шахіна І. Ю. Використання мультимедіа-технологій у навчальному процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2010. № 23. С. 520—526.

Матеріали

Перелік завдань для самостійної роботи (ФПШМз)

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус