Комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці» тісно пов’язана з курсами «Сучасна українська мова»,  «Математика», «Основи інформатики», «Дидактика» допомагає студентам зрозуміти інноваційні технології роботи з науковими текстами на фахових дисциплінах і посідає одне з головних місць у професійній підготовці майбутнього фахівця.

Рекомендована література

Базова

1.    Барболіна Т.М. Шкільний курс інформатики та методики його викладання. / Т.М. Барболіна. – Навчальний посіб. / Полтав. держ. пед. університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава:, 2007. – Ч.1. Загальна методика. – 124 с.

2.    Сірант Н.П. Методика навчання інформатики в закладах початкової освіти. / Н.П. Сірант, – «Растр-7», 2020. – 92 с.

3.    Смоляк В.М. Методика навчання інформатики в початковій школі. / В.М. Смоляк. – Запоріжжя,2007. – 50с.

Допоміжна

4.    Мадзігон В. М. Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи / В. М. Мадзігон. // Комп\’ютер у школі та сім\’ї.– 2011.– №8.– С. 3–8.

5.    Маркова Є. С. Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителя початкової школи / Є. С. Маркова. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – №3. – С. 36 – 40.

6.    Мельник О. М. Основи визначення ефективності використання електронних освітніх ресурсів і планшетів у навчально-виховному процесі початкової школи / Оксана Миколаївна Мельник. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – №8. – С. 47 – 51.

7.    Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

8.    Кивлюк  О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

9.    Онишків З. Мультимедіа в початковій школі / З. Онишків. // Початкова школа. – 2012. – №5. – С. 48 – 50.

10.  Пономаренко Л. Інформатика та засоби ІКТ у початковій школі / Л. Пономареенко. // Інформатика та інформаційні технології. – 2012. – №3. – С. 44 – 47.

11.  Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи / С. Хомич. // Початкова школа. – 2010. – №11. – С. 41 – 43.

12.  Шаповалова І. Використання ІКТ у початковій школі / І. Шаповалова. // Початкова школа. – 2013. – №1. – С. 38 – 39.

13.  Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.143-150.

Силабус:

Завантажити силабус